Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 013 - Software

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycuje software, který patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, pokud doba jeho použitelnosti je delší než jeden rok a výše jeho ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou, při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Jedná se o software:

  vytvořený vlastní činností za účelem obchodování s ním, resp. opakovaného prodeje (avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku), nebo
nabytý od jiných osob.

Software neboli programové vybavení může sestávat z jednotlivých modulů. Pak je nutné posoudit, zda jsou moduly samostatně využitelné nebo ne. Mohou-li moduly plnit samostatnou funkci (např. modul účetnictví a modul mzdy), pak je pro potřeby účetní i daňové můžeme vést samostatně (i když byly pořízeny společně). Současně však může uživatel tyto moduly spojit a vést společně.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD
při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav softwaru (dlouhodobý nehmotný majetek) doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD se zachycují přírůstky pořízených softwarových programů bez ohledu na způsob pořízení,
- na straně D se zachycuje vyřazení softwaru v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení a výši zůstatkové ceny.
Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu 013-Software konečný stav tohoto dlouhodobého nehmotného majetku ke konci rozvahového dne doložený inventarizačním zápisem (viz inventarizace).

Pořízení

Software je možné pořídit koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem softwaru od jiné osoby, obchodní korporace nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

>  Schéma č. 1 - Pořízení softwaru u neplátce DPH

Ocenění

Software může být oceněn pořizovací cenou (§ 47 Vyhlášky), reprodukční pořizovací cenou, ve výši vlastních nákladů.

Je-li software vytvářen vlastní činností variantně (variantní projekty apod.), jsou součástí ocenění i náklady na všechna variantní řešení.

Technické zhodnocení (definováno pro účely účetní)

Podle § 47 odst. 4 Vyhlášky se pro účely účetnictví rozumí technickým zhodnocením zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ . Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku je nižší než stanovená částka, a účetní jednotka je nezahrne do výdajů na dlouhodobý majetek, se zaúčtuje u nehmotného majetku na účet 518-Ostatní služby.

U softwaru je nutné odlišovat “update”, který není technickým zhodnocením ale opravou, a “upgrade”, který je technickým zhodnocením.

Update znamená “uvedení do současného stavu”. Nejedná se tedy o zdokonalení ani změnu účelu, ale o takovou úpravu, která je v souladu se současným stavem. Např. u účetního softwaru je nutné provádět update při každé změně účtové osnovy.

Upgrade je zdokonalení současného programového vybavení, vyšší verze programu, rozšíření o další moduly, které ale fungují pouze s hlavním modulem.

Další výklad k technickému zhodnocení viz hesla Technické zhodnocení, Odpis, odpisování a účet 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

>  Schéma č. 2 - Účtování technického zhodnocení v rámci účetního období na majetkový účet

>  Schéma č. 3 - Účtování technického zhodnocení v rámci účetního období na nákladový účet

>  Příklad č. 1

Dotace

Pořizovací cena nebo vlastní náklady softwaru se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení majetku a o dotaci na úhradu ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.