Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 014 - Ostatní ocenitelná práva

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují ocenitelná práva, která patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je doba jejich použitelnosti delší než jeden rok a výše ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou, při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Jedná se o výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a o práva, která jsou účetní jednotkou jak nabývána, tak i poskytována.

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do částky stanovené ve vnitřní směrnici, se při pořízení zaúčtuje do nákladů na účet 518-Ostatní služby.

Konkrétně k předmětům z práv průmyslového vlastnictví patří vynálezy a patenty jako právní forma ochrany tohoto vynálezu, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní jméno, zlepšovací návrhy apod., pokud jsou předmětem ocenitelných práv (tj. jsou nějakým způsobem chráněna). Předmět průmyslového práva je vždy dlouhodobým nehmotným majetkem.

Dále viz i heslo dlouhodobý nehmotný majetek.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD
při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav  ocenitelných práv (dlouhodobý nehmotný majetek) doložený inventarizačním zápisem - inventarizace (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD se zachycují přírůstky pořízených ocenitelných práv bez ohledu na způsob pořízení,
- na straně D se v průběhu účetního období zachycuje vyřazení ocenitelných práv v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení a výši zůstatkové ceny.
Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu 014-Ostatní ocenitelná práva konečný stav tohoto dlouhodobého nehmotného majetku ke konci rozvahového dne doložený inventarizačním zápisem (viz inventarizace).

Pořízení

Předměty průmyslových práv, licence, výrobně technické poznatky a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti je možné pořídit koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem od jiné osoby, obchodní korporace nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

>  Schéma č. 1 - Pořízení ocenitelných práv u neplátce DPH

>  Příklad č. 1

Ocenění

Předměty ocenitelných práv i práva sama mohou být oceněna pořizovací cenou (§ 47 Vyhlášky), reprodukční pořizovací cenou a ve výši vlastních nákladů.

Jsou-li výsledky tvořivé činnosti vytvářeny vlastní činností variantně (variantní projekty apod.), jsou součástí ocenění i náklady na všechna variantní řešení.

Je-li součástí výdajů spojených s pořízením zhotovování věcí materiální povahy (např. prototypů, modelů nebo vzorků), na kterých se práce zkoušejí a ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet.

Technické zhodnocení

Podle § 47 odst. 4 Vyhlášky se pro účely účetnictví rozumí technickým zhodnocením zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého předmětu je nižší než stanovená částka, a účetní jednotka je nezahrne do výdajů na investice, se zaúčtuje u nehmotného majetku na účet 518-Ostatní služby.

Další výklad k technickému zhodnocení viz hesla Technické zhodnocení, Odpis, odpisování a účet 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

>  Schéma č. 2 - Účtování technického zhodnocení v rámci účetního období na majetkový účet

>  Schéma č. 3 - Účtování technického zhodnocení v rámci účetního období na nákladový účet

Dotace

...
Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.