Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 015 - Goodwill

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycuje goodwill, který je jednou ze složek dlouhodobého nehmotného majetku, a to bez ohledu na výši jeho ocenění.

Musí se jednat o goodwill odvozený, který vzniká při získání obchodního závodu za úplatu, vkladem nebo při přeměnách obchodních korporací, aby mohla být hodnota goodwillu zjištěna a goodwill aktivován.

O goodwillu vytvořeném vlastní činností se jako o nehmotném majetku neúčtuje, protože v jeho případě nejde o identifikovatelný zdroj, který by byl kontrolován podnikem a u něhož by bylo možné spolehlivě stanovit pořizovací cenu.

Goodwillem se pro účely Vyhlášky [§ 6 odst. 3 písm. c)] rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.

Kladný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny (na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 075-Oprávky ke goodwillu).

Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny (na vrub účtu 075-Oprávky ke goodwillu a ve prospěch účtu 648-Ostatní provozní výnosy).

V souvislosti s účetními odpisy goodwillu je třeba odkázat na § 56 odst. 2 Vyhlášky. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že pokud dobu použitelnosti goodwillu nebo záporného goodwillu nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu. Toto rozhodnutí účetní jednotky musí být stanoveno tak, aby doba odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu nebyla kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců. Zvolenou dobu odpisování je pak účetní jednotka povinna odůvodnit v příloze v účetní závěrce.

O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování.

A/ Koupě obchodního závodu 

Právní úprava prodeje a koupě závodu je obsažena v § 2175 až 2183 ObčZ a v § 190 odst. 2 písm. i), § 421 odst. 2 písm. m), § 656 písm. m), § 659 odst. 2 písm. d) ZOK.

Účetně jsou koupě a prodej obchodního závodu upraveny v ČSÚ č. 011.

Prodávající vyúčtuje prodávaný majetek na příslušný účet mimořádných provozních nákladů a tržbu z prodeje na příslušný účet mimořádných provozních výnosů. Předávané dluhy a rezervy povinně vytvářené podle zvláštních zákonů vyúčtuje ve prospěch příslušného účtu jiných provozních nákladů.

Kupující zachytí v účetnictví kupní cenu obchodního závodu nebo části podniku a převzatý majetek a předané dluhy, popřípadě rezervy , s případným využitím položky goodwillu (jako rozdílu mezi oceněním podniku a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky) nebo oceňovacího rozdílu k nabytému majetku - účet 097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (jako rozdílu mezi oceněním obchodního závodu a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky) podle ustanovení § 6 a 7 vyhlášky.

>  Schéma č. 1 - Koupě a prodej obchodního závodu, individuální přecenění majetku

>  Příklad č. 1 - Koupě obchodního závodu a kladný goodwill

>  Příklad č. 2 - Koupě obchodního závodu a záporný goodwill

B/ Vklad obchodního závodu

Podle § 21 ZOK „Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. Na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o koupi.“

Vkladem obchodního závodu nebo jeho části lze založit nový obchodní závod, novou právnickou osobu, nebo lze vkládat obchodní závod do obchodní korporace již existující. Jedná se vždy o nepeněžité vklady. Vklad obchodního závodu je upraven § 15 až 17 ZOK. Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. Vklad obchodního závodu  musí být majetková hodnota penězi ocenitelná, zcizitelná (může se stát majetkem jiné osoby) a hospodářsky využitelná ve vztahu k předmětu podnikání příjemce vkladu.

Hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena ve společenské smlouvě, zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině. Hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným a do akciové společnosti se stanoví podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem.

Jestliže je vkládán obchodní závod či jeho část, použijí se přiměřeně ustanovení o smlouvě o prodeji obchodního závodu.

Spočívá-li nepeněžitý vklad nebo jeho část v převodu pohledávky, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky.

Účetně je vklad obchodního závodu upraven přiměřeně použitím ČSÚ č. 012 a 014.

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.