Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu je zachycován dlouhodobý nehmotný majetek, který nelze zařadit na jiný účet v účtové skupině 01-Dlouhodobý nehmotný majetek, pokud doba jeho použitelnosti je delší než jeden rok, výše jeho ocenění dosahuje hranice určené účetní jednotkou při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Patří sem především povolenky na emise bez ohledu na výši ocenění, kterými jsou - povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství a dále preferenční limity, také bez ohledu na výši jejich ocenění.

Pokud by náklady na získání informace o ocenění preferenčních limitů reprodukční pořizovací cenou převýšily významnost této informace, neúčtuje se o preferenčních limitech jako o DNM, ale tyto se zachytí pouze na podrozvahových účtech.

Povolenkou na emise skleníkových plynů se rozumí majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny a jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností bez ohledu na výši ocenění,

Provozovatelem zařízení se rozumí osoba, která zařízení skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení.

Množství povolenek k vydání na dané období a množství povolenek pro jednotlivé provozovatele zařízení určuje a přiděluje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Povolenky je možno prodat nebo jinak převést na jinou osobu. K převodu povolenky dochází okamžikem připsání povolenky na účet nabyvatele v rejstříku. Povolenky nemohou být předmětem zástavního práva ani vkladem do základního kapitálu společnosti. Na každé obchodovací období, a to nejpozději měsíc před jeho začátkem, vydá správce rejstříku povolenky v množství stanoveném na příslušné obchodovací období národním alokačním plánem. Prvním obchodovacím obdobím bylo tříleté období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007 včetně. Další období je již pětileté. V případě zániku majitele povolenek, jedná-li se o právnickou osobu, nebo v případě úmrtí majitele povolenek, jedná-li se o fyzickou osobu, přecházejí povolenky na právního nástupce majitele povolenek.

Účastník systému obchodování nebo osoba, která byla v předchozím roce účastníkem systému obchodování, jsou povinni každý rok do 30. dubna vyřadit z obchodování postupem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím registr Unie pro obchodování s povolenkami množství povolenek, které odpovídá množství emisí v předchozím roce vykázanému a ověřenému způsobem stanoveným v § 15 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Okamžikem vyřazení přestávají být povolenky obchodovatelné.

Jak již bylo uvedeno, u povolenek na emise se postupuje podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Dále je možno odkázat na ustanovením § 10 tohoto zákona, podle kterého Ministerstvo životního prostředí přidělí na žádost provozovatele zařízení bezplatné povolenky na jednotlivé roky obchodovacího období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2030 podle pravidel stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise.

Preferenčními limity se rozumí:

- individuální referenční množství mléka nebo produkční kvóta mléka (jež se přiděluje výrobcům syrového kravského mléka; držitel kvóty prodává nebo jiným způsobem převádí jiné osobě syrové kravské mléko),
- produkční kvóty cukru (jsou majetkem státu; individuální produkční kvótu cukru nemůže její držitel převést na jinou osobu),
- produkční kvóty bramborového škrobu (jsou majetkem státu; individuální produkční kvótu bramborového škrobu nemůže její držitel převést na jinou osobu),
- individuální limity prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

U preferenčních limitů se postupuje podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Preferenční limity, pokud jsou účtovány jako DNM, se odpisují podle času nebo výkonů, je-li to možné, jinak spadají, spolu s povolenkami na emise, mezi DNM neodpisovaný (§ 56 odst. 1 a 11 Vyhlášky).

U prvního provozovatele nebo držitele, který nabyl PE nebo PL bezúplatně, se PE nebo PL ocení v reprodukční pořizovací ceně a o tomto nabytí se účtuje obdobně jako o dotaci (o dotaci ve vlastním slova smyslu se však nejedná, pouze je použita obdobná metoda účtování). Z hlediska výsledkového dopadu je účtování u prvního provozovatele nebo držitele neutrální, neboť náklad vzniklý z titulu odpisu, spotřeby či jiného úbytku tohoto aktiva je vždy plně pokryt výnosem z titulu časového rozlišení „dotace“ do výnosů. Výsledkový dopad má výše uvedené účtování pouze u dalšího provozovatele nebo držitele, který výše uvedeným způsobem zahrnuje do provozních nákladů pořizovací cenu, kterou zaplatil za nabytí těchto aktiv.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do částky stanovené ve vnitřní směrnici, se při pořízení zaúčtuje do nákladů na účet 518-Ostatní služby.

Zřizovací výdaje

Zřizovací výdaje, s účinností od 1. 1. 2016, již nejsou vykazovány jako samostatný nehmotný majetek. Účetní jednotky budou zřizovací výdaje účtovat přímo do nákladů. Zřizovací výdaje se do 31. 12. 2015 zachycovaly na účtu 011-Zřizovací výdaje a rozumějí se jimi výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby, nájemné a pachtovné. Jedná se tedy o pokrytí období od počátku vynakládání prostředků na založení obchodní korporace do jejího vzniku (tj. do dne zápisu do obchodního rejstříku nebo získání živnostenského oprávnění) a sestavení počáteční rozvahy, počátku účtování. Účetní jednotky, které evidují dosud neodepsanou část zřizovacích výdajů, vzniklých do 31. 12. 2015, budou tyto výdaje stále evidovat a odepisovat až do jejich úplného odepsání. Mohou využít (a ve svém účtovém rozvrhu tak ponechat) dosavadní účty 011-Zřizovací výdaje a 071-Oprávky ke zřizovacím výdajům. Účetní jednotky však mohou tyto zřizovací výdaje přeúčtovat na účet 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek a zaúčtované oprávky na účet 079-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku. Od 1. 1. 2016 budou dosud neodepsané zřizovací výdaje vykazovány vždy v položce B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD 
- při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav jiného DNM doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období ...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.