Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 021 - Stavby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účetní vymezení

Charakteristika

Stavby patří mezi dlouhodobý hmotný majetek vždy bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu jejich použitelnosti. Podle § 7 odst. 2 Vyhlášky jsou stavbou:

a) stavby podle „stavebního zákona“ včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, inženýrské sítě, vodní díla a další stavební díla (např. podle „zákona o vodovodech a kanalizacích“),
b) právo stavby, pokud není zbožím (§ 9 odst. 5),
c) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
d) technické rekultivace „horního zákona“,
e) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky.

Budovy a stavby mohou být také zbožím (účet 132-Zboží na skladě a v prodejnách), a to u účetních jednotek, které mají jako předmět činnosti nákup a prodej nemovitých věcí, pokud je kupují za účelem prodeje v nezměněné podobě a samy je nepoužívají, nepronajímají a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Nemovitými věcmi (dříve nemovitostmi) podle § 498 ObčZ jsou: 

pozemky,
podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep) a věcná práva k nim,
práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (právo stavby prohlášené za nemovitou věc v § 1242 ObčZ a stavby ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku dle přechodného ustanovení § 3055),
věci, které nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty, a o kterých zákon stanoví, že nejsou součástí pozemku (např. komunikace).

Ustanovení § 505 a násl. ObčZ vymezují jako součást věci vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Pro účely vedení účetnictví je nezbytné z nemovité věci „pozemky“ oddělit část, která se dle účetních předpisů neodepisuje, od části, které se odpisuje.

Stavba (až na výjimky) není samostatnou věcí a není ani předmětem samostatné evidence v katastru nemovitostí (je evidována jen jako součást pozemku).
Předmětem evidence katastru nemovitostí nejsou rozestavěné stavby. Pokud je stavba považovaná podle starého občanského zákoníku za samostatnou věc a má k 1. 1. 2014 vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, zůstává podle § 3055 ObčZ tato stavba nadále samostatnou věcí nemovitou a bude takto nadále evidována v katastru nemovitostí i při případných dalších převodech.

Ocenění

Způsoby oceňování veškerého dlouhodobého majetku a závazků upravuje ZoÚ - § 24 až 27 a Vyhláška - § 47, 48 , 51, 61 a 61a.

1) Pro účely zákona o účetnictví je možné k okamžiku uskutečnění účetního případu použít pro stavby podle § 25 ZoÚ pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu a vlastní náklady:

Pořizovací cena

Součástí ocenění staveb jsou podle § 47 Vyhlášky a ČÚS 013 zejména náklady na:

a)    odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
c) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
d) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovitosté věci nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou,
e) úhradu podílu na:
  - oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,
  - účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,
  - účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,
f) úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,
g) zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.

Nedílnou součástí stavebních děl je i technické vybavení stavebních děl (pokyn GFŘ D-59 k příloze č. 1 ZDP).

Další složky pořizovací ceny viz hesla Dlouhodobý hmotný majetek, Budova a Pořizovací cena.

Právo stavby

Na právo stavby je v účetnictví nahlíženo jako na dlouhodobý hmotný majetek. Účetní jednotka, která právo stavby sjednala, účtuje podle toho, k jakému účelu slouží. Vyhláška upravuje dvě varianty, které mohou v souvislosti s pořízením práva stavby nastat, a to:

1. Účetní jednotka pořizuje právo stavby bez toho, aby realizovala stavbu vyhovující právu stavby, nebo účetní jednotka realizuje stavbu vyhovující právu stavby. V těchto případech se pořízené právo stavby vykazuje v položce B.II.1.2. Stavby.
2. Pokud účetní jednotka sjednala právo stavby a jejím předmětem podnikání je nákup a prodej nemovitých věcí, pak může být právo stavby vykázáno i jako zásoba v položce C.I. Zásoby, resp. C.I.3.2. Zboží.

Právo stavby se tedy bez ohledu na záměr jeho pořízení (není-li ovšem určeno k prodeji a vykazováno jako zboží) vykazuje v položce B.II.1.2. Stavby, a to zcela samostatně. Analogicky jako v případě pozemku, kdy jednou částí je samotný pozemek a druhou stavba, tak i v případě práva stavby je tedy možno identifikovat dvě samostatné části, a to:

právo stavby a
stavba vyhovující právu stavby.

Platí tak základní zásada v tom smyslu, že součástí ocenění práva stavby není stavba vyhovující právu stavby. A tato zásada je pro zvýšení právní jistoty rovněž potvrzena v ustanovení § 56 odst. 4 Vyhlášky, které stanoví, že stavby vyhovující právu stavby podle § 47 odst. 3 Vyhlášky účtované na samostatných účtech se odpisují samostatně.

To tedy znamená, že pořízené právo stavby, které bude využito pro realizaci stavby, je evidováno a odpisováno samostatně.

Uvedený přístup právní úpravy v oblasti práva stavby lze demonstrovat na následujícím příkladu.

>  Příklad č. 1

Reprodukční pořizovací cena

Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. U staveb je to zejména v případech staveb:

a) nabytých darem,
b) vytvořených vlastní činností v případě, že reprodukční pořizovací cena je nižší než vlastní náklady,
c) nově zjištěných a v účetnictví dosud nezachycených (např. inventarizační přebytek),
d) vložených, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.

Podrobněji viz heslo Reprodukční pořizovací cena.

Vlastní náklady

Vlastními náklady se oceňují stavby při pořizování vlastní činností a součástí jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením stavby (výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje jedno účetní období.

Stavby pořízené směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

Podrobněji viz heslo Vlastní náklady.

2) Součástí ocenění staveb a jejich technického zhodnocení nejsou zejména:

a)    opravy a údržba,
b) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
c) náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
d) náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předcházejícího stavu,

Další viz hesla Dlouhodobý hmotný majetek, Budova a Pořizovací cena.

3) Zvýšení ocenění staveb

Ocenění staveb se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněn vlastník.

Účetní jednotka může účtovat náklady charakteru technického zhodnocení na cizích budovách v průběhu jejich pořizování, pokud se prokazatelně má stát nájemcem stavby nebo jeho příslušné části a následně technické zhodnocení bude odepisovat. Vlastník stavby neúčtuje náklady charakteru technického zhodnocení v průběhu pořizování stavby a technické zhodnocení odpisované nájemcem. 

4) Snížení ocenění staveb

Ocenění staveb a technického zhodnocení se snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění staveb.

Trvalé snížení ocenění staveb se vyjadřuje odpisy a účtuje se prostřednictvím oprávek – podrobněji (účet 081-Oprávky ke stavbám.)

O přechodném snížení ocenění staveb se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD ...
Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.