Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 022 - Hmotné movité věci a jejich soubory

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účetní vymezení

Charakteristika

Na tomto účtu se zachycují:

a)   hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených ZoÚ, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
b) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění,

Movité věci, samostatné movité věci, vybrané věci instalované v budovách a soubory movitých věcí jsou vysvětleny u pojmu movitá věc. Definice hmotného majetku z hlediska ZDP a dlouhodobého hmotného majetku z hlediska účetnictví se téměř neliší.

Vždy se musí jednat o majetek, k němuž má účetní jednotka právo vlastnické nebo právo hospodaření s majetkem státu. Dále by zde mělo být účtováno zejména o:

a)

technickém zhodnocení, jež odepisuje účetní jednotka, která je nájemcem za podmínek stanovených v § 28 odst. 3 ZDP,

b) koupeném dlouhodobém hmotném movitém majetku, jehož vlastnictví nabývá kupující teprve úplným zaplacením kupní ceny a do nabytí vlastnictví (zaplacení) ho používá (jedná se o koupi s výhradou vlastnictví, kdy jako v předchozím případě může účetně odpisovat budoucí vlastník, již současný ekonomický uživatel, ale daňové odpisy uplatňuje až do zaplacení prodávající), Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím (§ 2132 až 2134 ObčZ),
c) propachtovaném majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu § 2332 až 2344, § 2349 až 2357 ObčZ, který může účetní jednotka, která je pachtýřem tohoto majetku, odpisovat na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu (toto je jediný případ v ČR, kdy se postupuje v souladu s mezinárodní úpravou IFRS č. 17). Podle ObčZ se jedná o pacht závodu tehdy, jestliže propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři závod k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. V ZoÚ je stále uvedeno, že majetek odpisuje i nájemce, pouze pokud je oprávněn o tomto majetku účtovat a odpisovat jej na základě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části,

O majetku, který je předmětem finančního leasingu, účtuje vlastník tohoto majetku.

Ocenění

Způsoby oceňování veškerého dlouhodobého majetku a závazků upravuje ZoÚ - § 24 až 27 a Vyhláška - § 47, 48 , 51, 61 a 61a.

1) Pro účely zákona o účetnictví je možné k okamžiku uskutečnění účetního případu použít pro movité věci podle § 25 ZoÚ pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu a vlastní náklady:

Pořizovací cena

Součástí ocenění movitých věcí jsou podle § 47 Vyhlášky a ČÚS 013 zejména náklady na:

 - přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
 - úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne (účetní jednotka se může rozhodnout, že budou úroky součástí pořizovací ceny majetku nebo je zahrne přímo do nákladů třídy 5. Zahrnování úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo zápůjčky na tento účel. Jsou-li úvěr nebo zápůjčka použity i na jiný účel a jsou-li doloženy věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely),
 - clo, dopravné, montáž,
 - licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,
 - zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
 - dále viz § 47 odst. 1 Vyhlášky a hesla Dlouhodobý hmotný majetek a Pořizovací cena.

Reprodukční pořizovací cena

Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. U movitých věcí je to zejména v případech hmotných movitých věcí:

a) nabytých darem,
b) vytvořených vlastní činností v případě, že reprodukční pořizovací cena je nižší než vlastní náklady,
c) nově zjištěných a v účetnictví dosud nezachycených (např. inventarizační přebytek),
d) vložených, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.

Podrobněji viz heslo Reprodukční pořizovací cena.

Vlastní náklady

Vlastními náklady se oceňují hmotné movité věci při pořizování vlastní činností a součástí jsou veškeré přímé náklady a popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením movité věci.

Podrobněji viz heslo Vlastní náklady.

2) Součástí ocenění hmotných movitých věcí a jejich technického zhodnocení nejsou zejména:

 - opravy a údržba (po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání),
 - náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,
 - smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
 - dále viz § 47 odst. 2 Vyhlášky, hesla Dlouhodobý hmotný majetek a Pořizovací cena.

3) Zvýšení ocenění movitých věcí

Ocenění hmotných movitých věcí se zvyšuje o technické zhodnocení.

4) Snížení ocenění hmotných movitých věcí

Ocenění hmotných movitých věcí a technického zhodnocení se snížuje o dotaci poskytnutou na pořízení a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění hmotných movitých věcí.

Trvalé snížení ocenění hmotných movitých věcí se vyjadřuje odpisy a účtuje se prostřednictvím oprávek – podrobněji (účet 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům).

O přechodném snížení ocenění hmotných movitých věcí se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD
- při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav dlouhodobého hmotného movitého majetku, tzn. movitých věcí a jejich souborů doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období 
- na straně MD se zachycují přírůstky pořízených hmotných movitých věcí a jejich souborů a technického zhodnocení,
- na straně D se zachycuje vyřazení hmotných movitých věcí a jejich souborů v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení a výši zůstatkové ceny.
Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu konečný stav dlouhodobého hmotného majetku, tzn. hmotných movitých věcí k rozvahovému dni doložený inventarizačním zápisem (viz inventarizace).

Pořízení hmotných movitých věcí

Movitou věc je možné pořídit koupí, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem movité věci od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání.

Dlouhodobým hmotným movitým majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

>  Schéma č. 1 - Pořízení movitých věcí a souborů

>  Příklad č. 1 - Pořízení automobilu vkladem do společnosti

>  Příklad č. 2 - Pořízení automobilu vkladem do společnosti

>  Příklad č. 3 - Vedlejší náklady pořízení

>  Příklad č. 4 - Změněná vstupní cena

Technické zhodnocení

Ocenění movitých věcí a jejich souborů se zvyšuje o technické ...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.