Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují pěstitelské celky trvalých porostů, které jsou specifickou částí dlouhodobého hmotného majetku (účtová skupina 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný) v rostlinné výrobě.

Tato skupina dlouhodobých aktiv je specifická svou vysokou závislostí na přírodních, zejména pak klimatických podmínkách, které jsou člověkem ovlivnitelné jen malou měrou. Rostliny, které jsou v rámci tohoto účtu sledovány, jsou ohroženy relativně vyšší mírou rizika než ostatní dlouhodobá aktiva například v případě nepříznivého vývoje počasí, či při napadení rostlin škůdci.

Ekonomický efekt (zisk) přinášejí až v době, kdy dosahují plodnosti, počet let od výsadby do dosažení plodnosti je individuální podle druhu pěstované rostlinné kultury. V tomto období dochází k zrání, které je člověkem urychlitelné jen v malé míře. Odrazem uvedených specifik je i zachycení pěstitelských celků trvalých porostů v účetnictví.

Na účtu 025-Pěstitelské celky trvalých porostů jsou sledovány sady ovocných stromů a keřů, které splňují parametry definované § 7 odst. 4 Vyhlášky:

  pro sady ovocných stromů musí platit, že jsou vysázeny na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na jeden ha,
pro sady ovocných keřů je minimální rozloha souvislého pozemku stejná, ale minimální předepsaná hustota je 1000 keřů na 1 ha, dále sem patří trvalé porosty vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

Pěstitelské celky trvalých porostů jsou do dlouhodobého hmotného majetku na účet 025-Pěstitelské celky trvalých porostů zařazeny ihned po jejich nákupu, či po dokončení výsadby ve vlastní režii zemědělského závodu, bez ohledu na to, zda již dosáhly plodnosti.

Účtování

•  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období zůstatek na straně MD
při otevření účetních knih vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav pěstitelských celků trvalých porostů doložený inventarizačním zápisem (stav ke dni uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD se zachycují nově nabyté pěstitelské celky trvalých porostů,
na straně D se zachycuje vyřazení pěstitelských celků trvalých porostů v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení (prodejem, zničením, likvidací při ukončení pěstební činnosti, přeřazením do osobního užívání - u fyzické osoby, darováním) a výši zůstatkové ceny.
Při uzavření účetních knih je na straně MD účtu 025-Pěstitelské celky trvalých ...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.