Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou evidována zvířata, která jsou součástí dlouhodobých aktiv, konkrétně dlouhodobého hmotného majetku (účtová skupina 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný).

Příčinou existence samostatného účtu pro tato aktiva je jejich specifičnost. Jedná se o živé organismy, jejichž život je determinován, na rozdíl od ostatních součástí dlouhodobých aktiv, i biologickými faktory a s jejich existencí je spojena vyšší míra neurčitosti a rizika.

Na účtu 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny jsou zachycována dospělá zvířata určená k chovu a k jinému hospodářskému využití po dobu delší než jeden rok, jejichž pořizovací cena (vlastní náklady pořízení) je vyšší než hranice stanovená účetní jednotkou. Stanovení hranice dospělosti zvířat pro jejich zařazení do dlouhodobého hmotného majetku je dáno zootechnickými zásadami, kde určujícími momenty jsou: způsobilost k plemenitbě, věková hranice, narození mláděte. Ekonomickým užitkem z těchto aktiv může být narození mláďat, produkce mléka, vlny, využití k tahu, komerční využití apod.

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období zůstatek na straně MD
při otevření účetních knih vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav základního stáda a tažných zvířat doložený inventarizačním zápisem (stav ke dni uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD se zachycují přírůstky zvířat nákupem, z vlastního chovu, případně darem či vkladem do základního kapitálu. Jsou zde rovněž zachycovány případné inventarizační změny zjištěné při inventarizaci;
na straně D se zachycují úbytky zvířat základního stáda a tažných zvířat. Je možno je rozdělit podle příčin: nezaviněný nebo zaviněný úhyn, prodej a přeřazení do zásob.
Při uzavření účetních knih je na straně MD účtu 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny konečný stav ke konci rozvahového dne doložený inventarizačním zápisem.

Účetní jednotka může účtovat i ve funkční měně, podrobněji viz heslo Funkční měna.

Pořízení a ocenění

Ocenění přírůstků je závislé na způsobu pořízení.

Při pořízení nákupem jsou přírůstky oceňovány pořizovací cenou.

>  Schéma č. 1 - Pořízení zvířat základního stáda nákupem

...
Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.