Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 031 - Pozemky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují pozemky, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem z hlediska účetního vždy bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. Ocenění pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů. Pozemky se neodpisují. Na tento účet nepatří součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části na účtech 021, 025 a 029.

Podle § 505 ObčZ je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí (podle § 498 jsou nemovitou věcí podzemní stavby se samostatným účelovým určením), je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.  

Pro účely vedení účetnictví je nezbytné z nemovité věci „pozemky“ oddělit část, která se dle účetních předpisů neodpisuje, od části, které se odpisují (bude odpisována jen ta část jednotky vymezené dle ObčZ nezahrnující pozemek).

Účetní jednotka, která koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho části, vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (na účet 029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době koupě nebo v době nabytí pozemku vkladem. 

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD
při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav pozemků v evidenci, doložený inventarizačním zápisem a výpisem z katastru nemovitostí - viz inventarizace (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období 
na straně MD se zachycují přírůstky pořízených pozemků,
- na straně D se zachycuje vyřazení pozemků v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení.
Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu konečný stav pozemků v evidenci ke konci rozvahového dne doložený inventarizačním zápisem.

Pořízení

Pozemky je možné pořídit koupí, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem pozemku od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání.

Při pořízení pozemku se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy opravit. Podmíněnost uskutečnění dne účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na inventární kartě, na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. 

>  Schéma č. 1 - Pořízení pozemků

Ke všem operacím musí být doložen návrh na zápis do katastru nemovitostí a další doklady uvedené u jednotlivých operací.

>  Příklad č. 1 - Pořízení pozemků směnou

>  Příklad č. 2 - Pořízení pozemku a budovy směnou

Oceňování

Pozemek může být oceněn pořizovací cenou. Ocenění pořízeného pozemku je včetně případného lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů (§ 7 odst. 4 Vyhlášky).

Do pořizovací ceny pozemku patří i výdaje spojené s jeho pořízením zejména náklady na přípravu a zabezpečení, odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy.

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, a tedy i pozemků, nejsou zejména kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále náklady na biologickou rekultivaci, náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení majetku do užívání.

  Dotace

Pořizovací cena nebo ...

Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.