Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycuje cena pořízení a náklady s pořízením související dlouhodobého nehmotného majetku po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

Dlouhodobý nehmotný majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání. Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného majetku (viz drobný majetek), který účetní jednotka v souladu s Vyhláškou zaúčtovala do nákladů.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedením do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Do té doby se vede včetně všech výdajů spojených s pořízením na účtu 041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a vykazuje se v položce rozvahy jako nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.

Ocenění DNM

Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byl majetek pořízen a zejména náklady na:

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne,
c) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,
d) zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,

Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení nejsou zejména:

a) opravy a údržba,
b) kursové rozdíly,
c) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů.

Účetní jednotka musí posoudit celkové náklady vynaložené na pořízení, tj. ty které patří do pořizovací ceny, a podle vnitřní směrnice účtovat buď o pořízení DNM, nebo o nákladech (v případě, že nebylo překročeno ocenění určené účetní jednotkou ve vnitřní směrnici pro zařazení do DHM).

Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněn vlastník.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek.

Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do částky stanovené ve vnitřní směrnici, se při pořízení zaúčtuje do nákladů na účet 518-Ostatní služby.

Další výklad viz hesla Dlouhodobý nehmotný majetek,  Pořizovací cena a účty 012-Nehmotné výsledky vývoje , 013-Software, 014-Ostatní ocenitelná práva, 015-Goodwill, 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje , 073-Oprávky k softwaru, ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.