Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Charakteristika

Na tomto účtu se zachycuje cena pořízení dlouhodobého hmotného majetku a náklady s tímto pořízením související, a to na:

a) stavby bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu použitelnosti,
b) pozemky bez ohledu na výši jejich ocenění, pokud nejsou zbožím,
c) samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, při splnění povinností stanovených zákonem, zejména při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku,
d) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši jejich ocenění,
e) pěstitelské celky trvalých porostů,
f) základní stádo,
g) popř. jiný dlouhodobý hmotný majetek,
h) technické zhodnocení od částky stanovené účetní jednotkou pro technické zhodnocení  (podle ZDP ve výši 80 000 Kč)  na dlouhodobém hmotném majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka ,
i) technické zhodnocení drobného hmotného majetku (viz drobný majetek), který účetní jednotka v souladu s Vyhláškou zaúčtovala do nákladů nebo do zásob.

Dlouhodobý hmotný majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace (§ 15 až 24, § 143, 251 a 573 ZOK).

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. Do doby uvedení do užívání se dlouhodobý hmotný majetek včetně výdajů spojených s pořízením sledují na účtu 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a vykazuje se v položce rozvahy jako nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

Oceňování

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byl majetek pořízen a zejména náklady na:

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne,
c) na odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
d) na zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
e) na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
f) na úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,
g) na zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
h) na zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a konzervační práce v případě dalšího pokračování. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů,
i) právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby, a proto není právo stavby vykazováno jako stavba nebo není součástí ocenění v rámci zásob, souvisí-li právo stavby s více stavbami vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby.

Dále viz § 47 odst. 1 Vyhlášky.

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou:

a) opravy a údržba,
b) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,  
c) náklady na zaškolení pracovníků,
d) náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předcházejícího stavu,
e) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
f) v případě pozemku náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku vykazovaného jako stavby, pěstitelské celky trvalých porostů a jiný dlouhodobý hmotný majetek a další (viz § 47 odst. 2 Vyhlášky).

Účetní jednotka musí posoudit celkové náklady vynaložené na pořízení, tj. ty které patří do pořizovací ceny, a podle vnitřní směrnice účtovat buď o pořízení DHM, nebo o nákladech (v případě, že nebylo překročeno ocenění určené účetní jednotkou ve vnitřní směrnici pro zařazení do DHM). U položky pozemků a staveb se účtuje o DHM vždy bez ohledu na výši ocenění.

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.