Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 061 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují podíly přinášející účetní jednotce rozhodující vliv (viz heslo Vliv podstatný, rozhodující).

Tento účet je součástí účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Příčinou existence samostatného účtu pro majetkové účasti, s nimiž je svázáno ovládání jiných osob (ekonomických subjektů), je potřeba samostatného vykázání těchto významných podílů. Ovládající a ovládaný závod jsou vzájemně úzce ekonomicky propojeny a sestavují konsolidované účetní závěrky.

Název účtu akcentuje spjatost účetního a právního pohledu deklarovaného v ZOK (viz § 74 až 79 ZOK).
Podíl je definován v § 31 až 33 ZOK jako účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Pokud účetní jednotka ovládá spoluvlastněnou společnost, je označována za ovládající osobu. Ovládající osoba vykonává přímo, nebo nepřímo (prostřednictvím jiné osoby) rozhodující vliv na řízení nebo provozování jiné společnosti (ovládané osoby). Účetní jednotka je ovládající osobou, pokud fakticky, nebo právně vykonává přímo, nebo nepřímo (prostřednictvím jiné osoby) rozhodující vliv na řízení, nebo provozování závodu jiné osoby, která je tedy osobou ovládanou.
ZOK definuje pomocí nevyvratitelné domněnky, že ovládající osobou je vždy:

Osoba, která je většinovým společníkem (akcionářem), vlastní vyšší než 50% podíl.
Osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody s jiným společníkem, či společníky.
Osoby jednající ve shodě, které disponují většinou hlasovacích práv.
Osoba, která může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou členy statutárního orgánu, nebo dozorčí rady společnosti, jejímž je společníkem.

Kromě toho upravuje ZOK vyvratitelnou domněnku:

Není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným, nebo vyšším počtem hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje:
- minimálně 40 % hlasovacích práv, nebo
- disponuje-li 30 % hlasovacích práv a tento podíl jí zajistil ve třech po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu spoluvlastněné osoby nadpoloviční většinu hlasovacích práv, je ovládající osobou.

Jednotnému řízení lze podrobit osoby i "ovládací smlouvou".
Pokud je s vlastněnými akciemi, nebo jinak nabytými podíly spojena skutečnost, že účetní jednotka je vůči jinému ekonomickému subjektu ovládající osobou dle ZOK (jedním ze způsobů, které jsou uvedeny výše), zachycují se tyto podíly (majetkové účasti) na účtu 061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba.

Může se zde jednat o majetkovou účast v akciové společnosti (na základě nakoupených akcií), o podíl ve společnosti s ručením omezeným na základě vkladu do základního kapitálu této společnosti, či o podíl v družstvu. V případě investování do komanditní společnosti může rozhodující vliv vzniknout jen tehdy, je-li společnost, která podíl nakupuje, v postavení komplementáře, protože jedině komplementáři mají dle § 125 ZOK právo k obchodnímu vedení společnosti.

Na účtu 061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba jsou zachycovány majetkové cenné papíry a majetkové podíly, které jsou nakupovány za účelem dlouhodobého držení. Očekávaným ekonomickým efektem (viz definice aktiv) z dlouhodobého držení je ovládání spoluvlastněného závodu, příjem dividend (respektive podílů na zisku), růst hodnoty majetkového podílu v čase.

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období zůstatek na straně MD
při otevření účetních knih vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav podílových cenných papírů a vkladů doložený inventarizačním zápisem (stav ke dni uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD
se zachycují přírůstky podílových cenných papírů a podílů nákupem případně darem či vkladem do základního kapitálu; jsou zde rovněž zachycovány případné inventarizační přebytky zjištěné při inventarizaci, zvýšení hodnoty účasti při použití ocenění ekvivalencí (ekvivalenční metodou);
na straně ...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.