Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 062 - Podíly - podstatný vliv

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují podíly přinášející účetní jednotce podstatný vliv (viz heslo Vliv podstatný, rozhodující).

Tento účet je součástí účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Příčinou existence účtu pro majetkové účasti v účetních jednotkách pod podstatným vlivem je potřeba samostatného vykázání majetkových podílů, které účetní jednotce umožňují podílet se významným způsobem na řízení jiného ekonomického subjekt. Ekonomické propojení těchto subjektů vyžaduje, aby se za tyto subjekty sestavovaly společné účetní výkazy - viz účetní závěrka konsolidovaná. Majetkové účasti, které zakládají povinnost konsolidace, jsou rozděleny do dvou skupin:

  majetkové účasti, se kterými je spojeno ovládání a řízení jiné osoby (viz účet 061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba),
majetkové účasti zakládající podstatný vliv (viz vliv podstatný, rozhodující).

Vliv nemusí být zajištěn jen určitou výší podílu na základním kapitálu jiné společnosti, ale i smluvně. I takto zajištěný podstatný vliv je nutno vykázat v rámci účtu 062-Podíly - podstatný vliv. Majetkové účasti s podstatným vlivem je třeba sledovat samostatně, odděleně od účastí vykazovaných na účtu 061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba.

Účet 062-Podíly - podstatný vliv slouží k zachycení nakoupených cenných papírů a vkladů (viz společnost) do základního kapitálu obchodní společnosti, pokud vlastnictví těchto účastí zakládá 20% až 50% vliv. Může se zde jednat o majetkovou účast v akciové společnosti (na základě nakoupených akcií), o podíl ve společnosti s ručením omezeným na základě vkladu do základního kapitálu této společnosti, či o podíl v družstvu. V případě investování do komanditní společnosti může podstatný vliv vzniknout jen tehdy, je-li společnost, která podíl nakupuje, v postavení komplementáře, protože jedině komplementáři mají dle § 125 ZOK právo k obchodnímu vedení společnosti.

Na tomto účtu jsou zachycovány majetkové cenné papíry, a majetkové podíly, které jsou nakupovány za účelem dlouhodobého držení. Očekávaným ekonomickým efektem (viz definice aktiv) z dlouhodobého držení je podíl na řízení spoluvlastněné účetní jednotky, příjem dividend (respektive podílů na zisku), růst hodnoty podílu v čase.

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období zůstatek na straně MD
při otevření účetních knih vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav podílových cenných papírů a vkladů doložený inventarizačním zápisem (stav ke dni uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na
straně MD se zachycují přírůstky podílových cenných papírů a podílů nákupem případně darem či vkladem do základního kapitálu; jsou zde rovněž zachycovány případné inventarizační přebytky zjištěné při inventarizaci, zvýšení hodnoty účasti při použití ekvivalenční metody;
na straně D se zachycují úbytky podílových cenných papírů a vkladů z důvodu prodeje, darování nebo i v případě likvidace spoluvlastněného subjektu, snížení hodnoty účasti při použití ekvivalenční metody. V případě prodeje jednoho druhu cenných papírů, které účetní jednotka nakoupila za různé ceny lze použít pro ocenění úbytku cenných papírů oceňovací techniky FIFO či váženého aritmetického průměru.
Při uzavření účetních knih je na straně MD účtu 062-Podíly - podstatný vliv konečný ...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.