Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 063 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad k účtu

Účet je součástí účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Na tomto účtu jsou sledovány nakoupené majetkové cenné papíry a majetkové podíly, které se stávají součástí dlouhodobých aktiv a představují maximálně 20% podíl na základním kapitálu spoluvlastněné společnosti (tzv. minoritní majetkové účasti). Je třeba je sledovat samostatně, odděleně od majetkových účastí, se kterými je spojeno ovládání, řízení jiné účetní jednotky, nebo podstatný vliv (viz účty 061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba, 062-Podíly - podstatný vliv a heslo Vliv podstatný, rozhodující). Tyto účasti nezakládají povinnost sestavovat za majetkově propojené subjekty konsolidovanou účetní závěrku.

Může se zde jednat o majetkovou účast v akciové společnosti (na základě nabytí zatímních listů, poukázek na akcii, nakoupených akcií), o podíl ve společnosti s ručením omezeným na základě vkladu do základního kapitálu této společnosti, o podíl v družstvu, investování do komanditní společnosti, o podílové listy.

Na účtu 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly jsou zachycovány majetkové cenné papíry, a majetkové podíly, které jsou nakupovány za účelem dlouhodobého držení. Očekávaným ekonomickým efektem (viz definice aktiv) z dlouhodobého držení je příjem dividend (respektive podílů na zisku), růst hodnoty majetkového podílu v čase. Podíl na řízení spoluvlastněné účetní jednotky je méně významný.

Do dlouhodobého finančního majetku jsou zahrnovány rovněž ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Ustanovení si lze tedy vyložit tak, že pokud panuje nejistota, zda pořízený cenný papír bude určen k obchodování, či zda je dostatečně likvidní, musí být tato nejistota vyjádřena i v účetním výkaze, kde bude tento cenný papír zachycen jako dlouhodobý s ohledem na správné vyjádření likvidity. V tomto případě se tedy může jednat i o dluhové cenné papíry se splatností delší než jeden rok, které účetní jednotka nedrží k obchodování ani do splatnosti (jedná se o tzv. realizovatelné cenné papíry) a zároveň účetní jednotka předpokládá, že bude tyto dluhové cenné papíry držet dlouhodobě.  Podrobnější výklad obsahu viz pojem "realizovatelné cenné papíry a podíly" v rámci hesla cenné papíry. Pravidla přesunu z tohoto účtu a na tento účet z jiných portfolií cenných papírů viz výklad k účtové skupině 06-Dlouhodobý finanční majetek a ČÚS č. 108 Cenné papíry.

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období zůstatek na straně MD
při otevření účetních knih vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav podílových cenných papírů a vkladů doložený inventarizačním zápisem (stav ke dni uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období
na straně MD se zachycují přírůstky podílových cenných papírů a podílů nákupem případně darem či vkladem do základního kapitálu; k okamžiku sestavení rozvahy jsou zde zachycovány inventarizační přebytky, zvýšení reálné hodnoty cenných papírů a podílů;
na straně D se zachycují úbytky podílových cenných papírů a podílů z důvodu prodeje nebo i v případě likvidace spoluvlastněného subjektu. V případě prodeje jednoho druhu cenných papírů, které účetní jednotka nakoupila za různé ceny lze použít pro ocenění úbytku cenných papírů oceňovací techniky FIFO či váženého aritmetického průměru. V případě inventarizací zjištěného chybějícího cenného papíru je zahájeno umořovací řízení. Na stranu D se rovněž zachytí snížení reálné hodnoty cenných papírů a podílů.
Při uzavření účetních knih je na straně MD účtu 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly konečný ...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.