Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují oprávky k nehmotným výsledkům vývoje, které vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu jejich užívání. Účet 072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje je korekcí k účtu 012-Nehmotné výsledky vývoje, kde je po celou dobu užívání evidována vstupní cena bez ohledu na dosavadní opotřebení. Odečtením zůstatku účtu 072 od zůstatku účtu 012 vypočteme zůstatkovou cenu majetku.

Základní pojmy a podrobnosti naleznete u účtu 012–Nehmotné výsledky vývoje.

Dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 ZoÚ postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například ve vazbě na výkony.

Základní zásady pro účetní odpisy nehmotných výsledků vývoje:

  odpisy si stanoví účetní jednotka ve svém odpisovém plánu, v souladu s § 28 ZoÚ a § 56 Vyhlášky,
odpisy jsou nepřímé s využitím účtu oprávek,
odpisuje se maximálně do 100% výše vstupní ceny,
odpisy nelze měnit v průběhu účetního období, ale lze je upravit pouze na přechodu účetních období (tj. pro následující otevírané účetní období) a změnu metody popsat v příloze k účetní závěrce,
nehmotný majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu,
odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

V souvislosti s účetními odpisy nehmotných výsledků vývoje je třeba odkázat na § 56 odst. 2 Vyhlášky. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že pokud dobu použitelnosti nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování nehmotných výsledků vývoje. Toto rozhodnutí účetní jednotky musí být stanoveno tak, aby doba odpisování nehmotných výsledků vývoje nebyla kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců. Zvolenou dobu odpisování je pak účetní jednotka povinna odůvodnit v příloze v účetní závěrce.

Dále viz hesla Dlouhodobý, Krátkodobý, Dlouhodobý nehmotný majetek a Odpis, odpisování.

Běžné účetní odpisy se účtují do nákladů nepřímo prostřednictvím účtu oprávek na straně D účtu 072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje a MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, a to měsíčně, čtvrtletně nebo minimálně jedenkrát ročně účetní období.

Podle ustanovení § 28 ZoÚ a § 56 odst. 2 Vyhlášky se dále odpisuje:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,
b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,
c) technické zhodnocení drobného nehmotného majetku.

Zvýšení a snížení ocenění

O zvýšení ocenění nehmotných výsledků vývoje stejně jako o zvýšení ocenění jakéhokoliv majetku účtovat nelze (viz § 25 a 27 ZoÚ).

O přechodném snížení ocenění nehmotných výsledků vývoje se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek v účtové skupině 09, konkrétně na účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

O trvalém snížení ocenění se účtuje prostřednictvím oprávek ve skupině 07, konkrétně na účtu 072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje.

Kromě běžných účetních odpisů musí být účtován i jednorázový odpis zůstatkové ceny do nákladů v případě vyřazení nehmotných výsledků vývoje.

Vyřazování nehmotných výsledků vývoje je možné zejména prodejem, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní korporace a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Při vyřazení se účtuje o pořizovací ceně na MD účtu 072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje a na D účtu 012-Nehmotné výsledky vývoje . Zůstatková cena se zachytí na D účtu  072-Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje a na MD příslušného účtu podle důvodu vyřazení:

...

Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.