Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 073 - Oprávky k softwaru

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují oprávky k softwaru, které vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů k softwaru za celou dobu jeho užívání. Účet 073-Oprávky k softwaru je korekcí k účtu 013-Software, kde je po celou dobu užívání vstupní cena bez ohledu na dosavadní opotřebení. Odečtením zůstatku účtu 073 od zůstatku účtu 013 vypočteme zůstatkovou cenu majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 ZoÚ postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například ve vazbě na výkony.

Základní zásady pro účetní odpisy softwaru:

•  odpisy si stanoví účetní jednotka ve svém odpisovém plánu, v souladu s § 28 ZoÚ a § 56 Vyhlášky,
odpisy jsou nepřímé s využitím účtu oprávek,
odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a maximálně do její 100% výše,
odpisuje se maximálně do 100% výše vstupní ceny,
odpisy nelze měnit v průběhu účetního období, ale lze je upravit pouze na přechodu účetních období (tj. pro následující otevírané účetní období) a změnu metody popsat v příloze k účetní závěrce,
odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
nehmotný majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu.

Dále viz hesla Dlouhodobý, Krátkodobý, Dlouhodobý nehmotný majetek a Odpis, odpisování.

Běžné účetní odpisy se účtují do nákladů nepřímo prostřednictvím účtu oprávek na straně D účtu 073-Oprávky k softwaru a MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, a to měsíčně, čtvrtletně nebo minimálně jedenkrát ročně za účetní období.

Podle ustanovení § 28 ZoÚ a § 56 odst. 2 Vyhlášky se dále odpisuje:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,
b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,
c) technické zhodnocení drobného nehmotného a hmotného majetku.

Zvýšení a snížení ocenění

O zvýšení ocenění softwaru stejně jako o zvýšení ocenění jakéhokoliv majetku účtovat nelze (viz § 25 a 27 ZoÚ).

O přechodném snížení ocenění softwaru se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek v účtové skupině 09, konkrétně na účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

O trvalém snížení ocenění se účtuje prostřednictvím oprávek ve skupině 07, konkrétně na účtu 073-Oprávky k softwaru.

Kromě běžných účetních odpisů musí být účtován i jednorázový odpis zůstatkové ceny do nákladů v případě vyřazení softwaru.

Vyřazování softwaru je možné zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní korporace, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Při vyřazení se účtuje o pořizovací ceně na MD účtu 073-Oprávky k softwaru a na D účtu 013-Software. Zůstatková cena se zachytí na D účtu 073-Oprávky k softwaru a na MD příslušného účtu podle důvodu vyřazení:

a) v případě prodeje - 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
b) v případě bezúplatného převodu - 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
c) v případě manka nebo škody - 549-Manka a škody z provozní činnosti,
d) v případě darování - 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti,
e) v případě likvidace - 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
f) v případě vkladu do jiné obchodní společnosti nebo družstva - 367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů [metodicky správnější je účtovat na D (-)],
g) v případě delimitace, popřípadě restituce majetku státního podniku - 41-Základní kapitál a kapitálové fondy,
h) případě převodu z podnikání do osobního užívání - 491-Individuální podnikatel.

Technické zhodnocení

Podle ...

Zbývajících 77 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.