Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 074 - Oprávky k ostatním ocenitelným právům

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují oprávky k ostatním ocenitelným právům, které vyjadřují kumulovanou výši dosavadních odpisů k ostatním ocenitelným právům za celou dobu jejich užívání. Účet 074-Oprávky k ostatním ocenitelným právům je korekcí k účtu 014-Ostatní ocenitelná práva, kde je po celou dobu užívání vstupní cena bez ohledu na dosavadní opotřebení. Odečtením zůstatku účtu 074 od zůstatku účtu 014 vypočteme zůstatkovou cenu majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 ZoÚ postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony.

Základní zásady pro účetní odpisy ocenitelných práv:

  odpisy si stanoví účetní jednotka ve svém odpisovém plánu, v souladu s § 28 ZoÚ a § 56 Vyhlášky,
odpisy jsou nepřímé s využitím účtu oprávek,
odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a maximálně do její 100% výše,
odpisy nelze měnit v průběhu účetního období, ale lze je upravit pouze na přechodu účetních období (tj. pro následující otevírané účetní období) a změnu metody popsat v příloze k účetní závěrce,
odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
nehmotný majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu.

Běžné účetní odpisy se účtují do nákladů nepřímo prostřednictvím účtu oprávek na straně D účtu 074-Oprávky k ostatním ocenitelným právům a MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, a to měsíčně, čtvrtletně nebo minimálně jedenkrát za účetní období.

Podle ustanovení § 28 ZoÚ a § 56 odst. 2 Vyhlášky se dále odpisuje:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,
b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,
c) technické zhodnocení drobného nehmotného majetku.

Zvýšení a snížení ocenění

O zvýšení ocenění ocenitelných práv stejně jako o zvýšení ocenění jakéhokoliv majetku účtovat nelze (viz § 25 a 27 ZoÚ).

O přechodném snížení ocenění ocenitelných práv se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek v účtové skupině 09, konkrétně na účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

O trvalém snížení ocenění se účtuje prostřednictvím oprávek ve skupině 07, konkrétně na účtu 074.

Kromě běžných účetních odpisů musí být účtován i jednorázový odpis zůstatkové ceny do nákladů v případě vyřazení ocenitelných práv.

Dále viz hesla Dlouhodobý, Krátkodobý a Dlouhodobý nehmotný majetek.

Vyřazování ocenitelných práv je možné zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní korporace, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Při vyřazení se účtuje o pořizovací ceně na MD účtu 074-Oprávky k ostatním ocenitelným právům a na D účtu 014-Ostatní ocenitelná práva. Zůstatková cena se zachytí na D účtu 074-Oprávky k ostatním ocenitelným právům a na MD příslušného účtu podle důvodu vyřazení: ...

Zbývajících 77 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.