Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku, které vyjadřují kumulovanou výši dosavadních odpisů k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku za celou dobu jeho užívání. Účet 079-Oprávky k  ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku je korekcí k účtu 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, kde je po celou dobu užívání vstupní cena bez ohledu na dosavadní opotřebení. Odečtením zůstatku účtu 079 od zůstatku účtu 019 vypočteme zůstatkovou cenu majetku.

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do částky stanovené ve vnitřní směrnici, se při pořízení zaúčtuje do nákladů na účet 518-Ostatní služby.

Dlouhodobý nehmotný majetek a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 ZoÚ postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony.

Základní zásady pro účetní odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku:

  odpisy si stanoví účetní jednotka ve svém odpisovém plánu, v souladu s § 28 ZoÚ a § 56 Vyhlášky,
odpisy jsou nepřímé s využitím účtu oprávek,
odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a maximálně do její 100% výše,
odpisuje se maximálně do 100% vstupní ceny,
odpisy nelze měnit v průběhu účetního období, ale lze je upravit pouze na přechodu účetních období (tj. pro následující otevírané účetní období) a změnu metody popsat v příloze k účetní závěrce,
odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
nehmotný majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu.

Dále viz hesla Dlouhodobý, Krátkodobý, Dlouhodobý nehmotný majetek a Odpis, odpisování.

Běžné účetní odpisy se účtují do nákladů nepřímo prostřednictvím účtu oprávek na straně D účtu 079-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku a MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, a to měsíčně, čtvrtletně nebo minimálně jedenkrát za účetní období.

Podle ustanovení § 28 ZoÚ a § 56 odst. 2 Vyhlášky se dále odpisuje:

a) jiný dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,
b) účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,
c) technické zhodnocení drobného nehmotného majetku.

Kromě běžných účetních odpisů musí být účtován i jednorázový odpis zůstatkové ceny do nákladů v případě vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku.

Vyřazování ostatního dlouhodobého nehmotného majetku je možné zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní korporace, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Při vyřazení se účtuje o pořizovací ceně na MD účtu 079-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku a na D účtu 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Zůstatková cena se zachytí na D účtu 079-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku a na MD příslušného účtu podle důvodu vyřazení: ...

Zbývajících 78 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.