Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 081 - Oprávky ke stavbám

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují oprávky jako kumulovaná výše účetních odpisů ke všem stavbám bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu použitelnosti a dále technické zhodnocení ke stavbám od částky stanovené účetní jednotkou v souladu s § 47 odst. 4 Vyhlášky, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka.

V dalším výkladu k účtu 081 bude užíván pojem stavba, přestože se jimi rozumí jak budovy a haly, tak i další stavby jako jsou mosty, stožáry, věže apod. (viz budova, stavba).

S nabytím účinnosti "nového" ObčZ, stavba přestala být (až na výjimky) samostatnou věcí a není ani předmětem samostatné evidence v katastru nemovitostí. Stavba se tak z hlediska právního pojetí stala součástí pozemku. Toto právní pojetí však může být uplatněno pouze za předpokladu, že vlastníkem pozemku a stavby na něm se nacházející je jedna a tatáž osoba (popř. při existenci spoluvlastníků jedny a tytéž osoby).

Předmětem evidence v katastru nemovitostí nejsou rozestavěné stavby. Pokud je stavba považovaná podle starého občanského zákoníku za samostatnou věc, má k 1. 1. 2014 vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, zůstává podle § 3055 ObčZ nadále samostatnou věcí nemovitou a bude takto nadále evidována v katastru nemovitostí i při případných dalších převodech.

Další výklad ke stavbě je i u účtu 021 a hesla stavba.

Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních odpisů ke stavbám za celou dobu jejich užívání. Účet 081-Oprávky ke stavbám je korekcí k účtu 021-Stavby, kde je po celou dobu užívání vstupní cena bez ohledu na dosavadní opotřebení. Odečtením zůstatku účtu 081 od zůstatku účtu 021 vypočteme zůstatkovou cenu majetku.

O přechodném snížení ocenění staveb se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek v účtové skupině 09, konkrétně na účtu 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku.

Pro účetní odpisy staveb platí následující pravidla:

  odpisy si stanoví účetní jednotka ve svém odpisovém plánu, v souladu s § 28 ZoÚ a § 56 Vyhlášky,
odpisy se počítají z ceny, kterou je stavba oceněna v účetnictví (viz § 25 ZoÚ), a odpisovat je možno maximálně do její 100% výše,
odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
dlouhodobý hmotný majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu,
odpisy nelze měnit v průběhu účetního období, ale lze je upravit pouze na přechodu účetních období (tj. pro následující otevírané účetní období) a změnu metody popsat v příloze k účetní závěrce.

S ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky může účetní jednotka při odpisování majetku zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu. Zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty majetku se pro účely Vyhlášky rozumí, že účetní jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán předmětného majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho používání součet vykázaných a plánovaných odpisů včetně předpokládané zbytkové hodnoty nebo zbytkové hodnoty rovnal ocenění majetku podle § 25 ZoÚ. Při použití zbytkové hodnoty účetní jednotka neprovádí účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích.

Účetní jednotka může s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace odpisovat stavby, byty a nebytové prostory i metodou komponentního odpisování majetku (§ 56a Vyhlášky). 

Komponenta 

a) rozumí se jí určená část majetku nebo souboru majetku nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku. Určení kontroly výskytu závad jako komponenty účetní jednotka provádí k okamžiku uvedení majetku do užívání,
b) odpisuje se v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku nebo souboru majetku,
c) při výměně komponenty se ocenění majetku upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s výměnou této komponenty. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, provede účetní jednotka odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů.

Dále viz hesla Odpis, odpisování a Dlouhodobý hmotný majetek.

Běžné účetní odpisy se účtují do nákladů nepřímo prostřednictvím účtu oprávek na straně D účtu 081-Oprávky ke stavbám a MD účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, a to měsíčně, čtvrtletně nebo minimálně jedenkrát ročně.

Vyřazení staveb

Kromě běžných účetních odpisů musí být účtován i jednorázový odpis zůstatkové ceny staveb do nákladů v případě vyřazení staveb.

Vyřazování staveb je možné zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní korporace, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Při vyřazení se účtuje o pořizovací ceně na MD účtu 081-Oprávky ke stavbám a na D účtu 021- Stavby. Zůstatková cena se zachytí na D účtu 081-Oprávky ke stavbám a na MD příslušného účtu podle důvodu vyřazení:

a) v případě prodeje - 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
b) v případě bezúplatného převodu - 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
c) v případě manka nebo škody - 549-Manka a škody z provozní činnosti,
d) v případě darování - 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti,
e) v případě likvidace - 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
f) v případě vkladu do jiné obchodní společnosti nebo družstva - 367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů [metodicky správnější je účtovat na D (-)],
g) v případě delimitace, popřípadě restituce majetku státního podniku - 41-Základní kapitál a kapitálové fondy,
h) v případě převodu z podnikání do osobního užívání - 491-Individuální podnikatel.

V případě staveb v podílovém spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník svůj vlastnický podíl.

Stavby, které jsou majetkem bytových družstev, pokud neslouží k podnikání, se nemusí odpisovat. Právnické osoby založené za účelem, aby se staly vlastníkem domu s byty v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů nemusí tento dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisovat, pokud neslouží k podnikání.

Technické zhodnocení staveb

Technickým zhodnocením se pro účely ZDP rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 80 000 Kč . Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad).

S účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně ustanovení § 33, které pro účely ZDP vymezuje technické zhodnocení hmotného majetku.

Z hlediska věcného vymezení zůstala definice technického zhodnocení shodná s právní úpravou účinnou do 31. 12. 2020, avšak došlo ke zvýšení rozhodné hodnotové hranice z částky 40 000 Kč na částku 80 000 Kč. Za technické zhodnocení hmotného majetku jsou tak nově považovány vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80 000 Kč.

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.