Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 082 - Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují oprávky jako kumulovaná výše účetních odpisů ke všem hmotným movitým věcem a jejich souborům se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku za celou dobu jejich užívání. Stejně tak i oprávky k technickému zhodnocení na tomto dlouhodobém hmotném majetku.

Účet 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům je účtem oprávek k účtu 022-Hmotné movité věci a jejich soubory, kde je po celou dobu užívání evidována vstupní cena bez ohledu na dosavadní opotřebení. Odečtením zůstatku účtu 082 od zůstatku účtu 022 vypočteme zůstatkovou cenu majetku.

Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory se odpisují z ocenění stanoveného v § 25 ZoÚ postupně v průběhu jejich používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony.

V případě souboru hmotných movitých věcí se jejich ocenění a tím i základna pro odpisování zvýší o pořizovací cenu nebo vlastní náklady věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru hmotných movitých věcí se ocenění souboru sníží o ocenění vyřazené části, přičemž míra odepsanosti souboru vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.

Pro účetní odpisy movitých věcí a jejich souborů platí následující pravidla:

  majetek odpisují účetní jednotky, které k němu mají vlastnické právo, anebo které hospodaří s majetkem státu,
odpisy jsou nepřímé s využitím účtu oprávek,
odpisy jsou stanoveny v odpisovém plánu, v souladu s § 28 ZoÚ a § 56 Vyhlášky [průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas (např. vazba na výkony)],
odpisy nelze měnit v průběhu účetního období, ale lze je upravit pouze na přechodu účetních období (tj. pro následující otevírané účetní období) a změnu metody popsat v příloze k účetní závěrce,
odpisy se počítají z ceny, kterou je majetek oceněn v účetnictví (viz § 25 ZoÚ), a odpisuje se maximálně do její 100% výše,
odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
dlouhodobý hmotný majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu.

S ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky může účetní jednotka při odpisování majetku zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu. Zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty majetku se pro účely Vyhlášky rozumí, že účetní jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán předmětného majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho používání součet vykázaných a plánovaných odpisů včetně předpokládané zbytkové hodnoty nebo zbytkové hodnoty rovnal ocenění majetku podle § 25 ZoÚ. Při použití zbytkové hodnoty účetní jednotka neprovádí účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích.

Účetní jednotka může s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace odpisovat hmotné movité věci a jejich soubory i metodou komponentního odpisování majetku (§ 56a Vyhlášky). Účetní jednotka vymezí druh majetku, u kterého použije metodu komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění podle svých potřeb a tyto skutečnosti doloží průkazným účetním záznamem. O majetku a jeho oprávkách se účtuje jako o celku.

Při prvním použití metody komponentního odpisování u majetku, který byl již uveden do užívání, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku; přitom nesmí být součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty vyšší než zůstatková cena celého majetku. Účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích obdobích se neprovádějí.

Komponenta

a) rozumí se jí určená část majetku nebo souboru majetku nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku. Určení kontroly výskytu závad jako komponenty účetní jednotka provádí k okamžiku uvedení majetku do užívání,
b) odpisuje se v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku nebo souboru majetku,
c) při výměně komponenty se ocenění majetku upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s výměnou této komponenty. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, provede účetní jednotka odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů.

O přechodném snížení ocenění hmotných movitých věcí a jejich souborů se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek v účtové skupině 09, konkrétně na účtu 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku.

Dále viz hesla Odpis, odpisování a Dlouhodobý hmotný majetek.

Běžné účetní odpisy se účtují do nákladů nepřímo prostřednictvím účtu oprávek, a to měsíčně, čtvrtletně nebo minimálně jedenkrát ročně.

Vyřazení hmotných movitých věcí a jejich souborů

Kromě běžných účetních odpisů musí být účtován i jednorázový odpis zůstatkové ceny do nákladů v případě vyřazení hmotných movitých věcí.

Vyřazování hmotných movitých věcí, jejich souborů a technického zhodnocení je možné zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní korporace, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Při vyřazení se účtuje o pořizovací ceně na MD účtu 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům a na D účtu 022-Hmotné movité věci a jejich soubory.

Zůstatková cena se zachytí na D účtu 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům a na MD příslušného účtu podle důvodu vyřazení (operace jsou uvedeny ve schématu č. 1),
a to v případě:

a) prodeje - 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
b) bezúplatného převodu - 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
c) manka nebo škody - 549-Manka a škody z provozní činnosti,
d) darování - 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti,
e) likvidace - 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
f) vkladu do jiné obchodní korporace - 367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů [metodicky správnější je účtovat na D (-)],
g) převodu z podnikání do osobního užívání - 491-Individuální podnikatel.

Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, se ocenění majetku sníží o ocenění vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazení věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku.

V případě dlouhodobého hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník svůj vlastnický podíl.

Dlouhodobý hmotný majetek, který je majetkem bytových družstev, pokud neslouží k podnikání, se nemusí odpisovat. Právnické osoby založené za účelem, aby se staly vlastníkem domu s byty v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů nemusí tento dlouhodobý hmotný majetek odpisovat, pokud neslouží k podnikání.

Finanční leasing

Majetek odpisuje také účetní jednotka, která jej poskytuje jiné osobě k užívání na základě smlouvy o finančním leasingu, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku.

Pacht obchodního závodu

Majetek propachtovaný na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu podle § 2332 až 2344, § 2349 až 2357 ObčZ, může účetní jednotka, která je pachtýřem tohoto majetku, odpisovat na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu (toto je jediný případ v ČR, kdy se postupuje v souladu s mezinárodní úpravou IFRS č. 17), Podle ObčZ se jedná o pacht závodu tehdy, jestliže propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři závod k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. 

Technické zhodnocení movitých věcí

Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než odpisovatel majetku, se odepíše v průběhu používání technického zhodnocení. Odpisování technického zhodnocení majetku pořizovaného formou finančního leasingu, pokud je uživatel oprávněn účtovat a odpisovat technické zhodnocení, se zahájí uvedením technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání.

Podle ustanovení § 28 ZoÚ se neodpisuje nedokončený dlouhodobý hmotný movitý majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání.

Účtování

  Při otevření účetních knih zůstatek na straně D ...
Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.