Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje přechodné snížení ocenění dlouhodobého hmotného majetku prokázané na podkladě údajů inventarizace.

Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (tzv. „rozhodný den“), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

Při průběžné inventarizaci postupují obdobně. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Povinnou součástí inventurního soupisu je i ocenění majetku a závazků, a to:

- při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
- při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila.

V průběhu účetního období se prověřuje dočasné snížení ocenění majetku (nejpozději při inventarizaci) a postupuje se na základě skutečného zjištění:

pokud pominuly důvody pro nižší ocenění, pak se opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku zruší nebo sníží,
- v případě, že dojde k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, pak se opravná položka k tomuto dlouhodobému hmotnému majetku dříve vytvořená zruší.
- jestliže snížení ocenění trvá (stává se trvalým), potom se opravná položka rovněž zruší a současně se provede mimořádný odpis dlouhodobého hmotného majetku a upraví se odpisový plán.

Národní účetní rada doporučuje ve své interpretaci I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování, tvořit opravné položky k dlouhodobému majetku v případě, že zůstatková hodnota aktiva neodpovídá částce, kterou je dané aktivum účetní jednotce schopné vygenerovat.

V této souvislosti doporučuje stanovit zpětně získatelnou částku, která je vyšší:

- z reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na uskutečnění jeho prodeje; a
- z hodnoty z užívání, která představuje diskontované čisté provozní peněžní toky, které aktivum nebo skupina aktiv generuje.

Pokud je nižší než zůstatková hodnota aktiva, zaúčtuje opravnou položku (jejíž tvorba není daňově účinnou) a upraví odpisový plán (viz heslo Odpis, odpisování).

Tento postup není právně závazný, je pro účetní jednotky pouze doporučením.

Účtování

...
Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.