Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují registrované majetkové cenné papíry určené k obchodování s výjimkou akcií a podílů v dceřiných společnostech či v mateřské společnosti.

Majetkové cenné papíry se v účetnictví sledují jednak v dlouhodobém majetku v rámci dlouhodobého finančního majetku, jednak ve finančním majetku krátkodobém. V dlouhodobých aktivech jsou sledovány majetkové cenné papíry nakoupené za účelem dlouhodobého držení (viz účty 061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba, 062-Podíly - podstatný vliv, 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly). Příčinou odděleného sledování krátkodobých a dlouhodobých majetkových cenných papírů je různý efekt, který je od nich očekáván a z něj vyplývající různá likvidita. Krátkodobý finanční majetek by měl mít dobrou likviditu, při provádění finanční analýzy v našich podmínkách je ovšem nutno likviditu jednotlivých složek majetkových cenných papírů ověřit.

Účet 251-Majetkové cenné papíry k obchodování slouží k zachycení pořízených cenných papírů, které jsou součástí krátkodobého finančního majetku (účtová skupina 25-Krátkodobý finanční majetek) účetní jednotky. Na tomto účtu jsou odděleně evidovány majetkové cenné papíry k obchodování, zakoupené za účelem dalšího prodeje na veřejném trhu (viz heslo Cenné papíry). Ekonomickým efektem, který je od nákupu tohoto aktiva očekáván, je výhodný prodej, kdy prodejní cena převýší pořizovací cenu. Dále jsou na tomto účtu evidovány cenné papíry, které se účetní jednotka rozhodne přeceňovat na reálnou hodnotu s výsledkovým dopadem, viz ČUS č. 108. U majetkových cenných papírů, které nejsou veřejně obchodovatelné, je podmínkou pro jejich zařazení do tohoto portfolia možnost spolehlivě odhadnout jejich reálnou hodnotu.

Pro zařazení nakoupených majetkových cenných papírů do krátkodobého majetku na účet 251-Majetkové cenné papíry k obchodování je tedy rozhodující záměr účetní jednotky, s nímž cenné papíry nakupuje.

Pravidla přesunu mezi jednotlivými skupinami cenných papírů

Při přesunech mezi jednotlivými skupinami cenných papírů musí účetní jednotka respektovat zákazy přesunů uvedené v Českých účetních standardech pro finanční instituce (viz ČÚS č. 108 Cenné papíry), které navazují na vyhlášku č. 501/2002 Sb. (viz odkaz uvedený v bodu 2.5. ČÚS č. 008).

Pravidla pro přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů viz skupinový účet 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Majetkovými cennými papíry jsou především:

  nakoupené akcie,
podílové listy.

Poznámka: Podílové listy jsou cenné papíry, které osvědčují majitelům jejich podílnictví na kolektivním investování prostřednictvím investičních společností. Při tomto investování je využívána možnost rozptýlení investičního rizika, které by při individuálním investování nebylo ve větší míře možné, vzhledem k omezeným prostředkům účetní jednotky. Narozdíl od akcie není majitel podílového listu spolumajitelem investiční společnosti a neúčastní se na jejím řízení. Obvykle jsou tyto majetkové papíry nakupovány za účelem dlouhodobého držení a stávají se pak součástí dlouhodobého finančního majetku (viz účet 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly).

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období zůstatek na straně MD
při otevření účetních knih vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
- k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav majetkových cenných papírů doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.