Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 253 - Dluhové cenné papíry k obchodování

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachycovány dluhové cenné papíry určené k obchodování.

Dluhové cenné papíry je naší praxi užívané označení pro nakoupené cenné papíry úvěrového charakteru, které představují pohledávku držitele cenného papíru vůči jeho vystaviteli (emitentovi). Těmito cennými papíry jsou dluhopisy (nebo-li obligace), směnky apod.

Nakoupené dluhopisy se v účetnictví sledují jednak v dlouhodobém finančním majetku v rámci dlouhodobého finančního majetku, jednak ve finančním majetku krátkodobém. V dlouhodobých aktivech jsou sledovány cenné papíry nakoupené za účelem dlouhodobého držení, podmínkou je přirozeně i jejich splatnost delší než jeden rok. Jsou evidovány na účtu 065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti.

Příčinou odděleného sledování krátkodobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů je různý efekt, který je od nich očekáván a z něj vyplývající různá likvidita. Krátkodobý finanční majetek by měl mít dobrou likviditu. Při provádění finanční analýzy v našich podmínkách je ovšem nutno likviditu jednotlivých složek cenných papírů ověřit.

Účet 253-Dluhové cenné papíry k obchodování slouží k zachycení cenných papírů, které jsou součástí účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek (viz heslo Finanční majetek krátkodobý). Na tomto účtu jsou odděleně evidovány cenné papíry zakoupené za účelem dalšího prodeje a dluhové cenné papíry, o kterých účetní jednotka rozhodne, že budou přeceňovány na reálnou hodnotu s výsledkovým dopadem (viz ČUS č. 108). Dluhopisy se splatností do jednoho roku držené do splatnosti jsou evidovány na účtu 256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti. Ekonomický efekt, který je od nákupu dluhových cenných papírů k obchodování očekáván představuje výhodný prodej, kdy prodejní cena převýší pořizovací cenu, dalším efektem jsou přijaté úroky. Častý je nákup tzv. diskontovaných dluhových cenných papírů, které se nakupují za nižší než jmenovitou hodnotu (též označováno jako nákup pod pari). Pokud úrok souvisí se dvěma účetními obdobími je jej nutno časově rozlišit.

Pro zařazení nakoupených dluhových cenných papírů do krátkodobého majetku je rozhodující záměr účetní jednotky, s nímž cenné papíry nakupuje.

Pravidla pro přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů jsou stanovena ČÚS č. 108 Cenné papíry, podrobnější výklad viz výklad k účtové skupině 06-Dlouhodobý finanční majetek.

Způsob pořízení a ocenění

Dluhopisy lze pořídit nákupem na primárním trhu (to znamená úpisem u emitující společnosti) nebo na sekundárním trhu. Takto nabyté cenné papíry se oceňují pořizovací cenou. V případě nákupu cenných papírů s naběhlým výnosovým úrokem papíru (může být i ve formě zvláštního cenného papíru tzv. kuponu) se o tomto úroku rovněž účtuje na účtu 253-Dluhové cenné papíry k obchodování. K zachycení všech přímých nákladů s pořízením cenného papíru souvisejících [např. cena cenného papíru, provize makléři (burze)] slouží účet 259-Pořizování krátkodobého finančního majetku.

Dluhopisy lze dále získat darem. Darované cenné papíry se oceňují reprodukční pořizovací cenou (na základě odhadu jejich tržní ceny).

Cenné papíry je rovněž možno získat vypůjčením. V momentě vypůjčení cenného papíru dochází ke změně vlastníka, což je důležité pro účetní zachycení této transakce. Dlužník převezme vypůjčené cenné papíry v ocenění reprodukční pořizovací cenou (odhad tržní ceny) a vznikne mu v této výši závazek. Ve smlouvě o půjčce jsou uvedeny podmínky výpůjčky, na základě kterých se dlužník zavazuje po uplynutí sjednané doby převést na věřitele stejný počet a druh cenných papírů a zaplatit za půjčení cenných papírů sjednanou částku. Vypůjčené cenné papíry slouží k obchodu a zisk z prodeje vypůjčených cenných papírů představuje rozdíl mezi prodejní cenou cenného papíru a cenou, kterou byly cenné papíry oceněny při výpůjčce. Tento zisk by měl minimálně pokrýt náklady na vypůjčení cenných papírů, které musí dlužník zaplatit věřiteli. Vypůjčené cenné papíry musí být určeny k obchodu na veřejném trhu, aby byly evidovány na účtu 253, jinak se využívá výše uvedených účtů.

REPO operace

Zvláštním způsobem dočasného získání dispozice s cenným papírem, který může být rovněž zachycen na straně MD účtu 253-Dluhové cenné papíry k obchodování představují REPO operace.

REPO operace představují zvláštní typ poskytnutí výpůjčky. Věřitel poskytuje dlužníkovi výpůjčku a přijímá od něj cenné papíry, které představují zajištění výpůjčky. S přijatými cennými papíry, které je nutno zvlášť evidovat na analytických účtech, může věřitel volně disponovat až do chvíle dohodnuté splatnosti výpůjčky, kdy je povinen vrátit v případě zaplacení dlužníkovi stejný typ a množství cenných papírů. Tržní hodnota přijatých cenných papírů je obvykle vyšší než hodnota poskytnuté výpůjčky. Ekonomickým efektem, který tato operace věřiteli přináší, je nejen dohodnutý úrok z poskytnuté výpůjčky, ale i to, že má místo vypůjčených peněžních prostředků k dispozici cenné papíry, se kterými může volně nakládat, ale přitom neriskuje ztrátu v případě poklesu jejich tržní hodnoty. Jedná se tedy o relativně bezpečný způsob uložení dočasně volných peněžních prostředků. Vedle tohoto efektu může věřitel realizovat i tak zvaný ...

Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.