Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 343 - Daň z přidané hodnoty

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Charakter tohoto účtu se mění v závislosti na jeho zůstatku ke konci rozvahového dne. Pokud má účet ke konci rozvahového dne aktivní zůstatek, tj. zůstatek na straně MD, nabývá charakteru aktivního (viz účet aktivní, účet pasivní) a vykazuje se v aktivech. Pokud má účet ke konci rozvahového dne pasivní zůstatek, tj. zůstatek na straně D, nabývá charakteru pasivního účtu a vykazuje se v pasivech.

Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o dani z přidané hodnoty (viz daňový systém ČR). Účtuje se zde daňová povinnost (viz heslo DPH Vznik povinnosti přiznat daň) ze splatné daně z přidané hodnoty a její placení, nároky na odpočet daně z přidané hodnoty, nároky na vracení daně při nadměrném odpočtu a její vracení. Dále se zde účtují opravné daňové doklady při opravě základu daně a při opravě výše daně z přidané hodnoty. Dále rovněž opravy, vypořádání, vyrovnání odpočtu daně a úprava odpočtu daně provedené v souladu s § 74 až 79e ZDPH.

V průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje o veškerých operacích s daní z přidané hodnoty jak na vstupu, tj. nároky na odpočet daně, tak i na výstupu, tj. povinnost přiznat daň. Dále se zde účtuje o placení daně z přidané hodnoty a o vracení daně v případě nadměrného odpočtu nebo zálohách na nadměrný odpočet. Na tomto účtu se také účtuje o doměrcích daně z přidané hodnoty a o úrocích z prodlení, pokutách a penále, které souvisí s daní z přidané hodnoty. V tomto případě je vhodné provést analytické rozdělení tohoto účtu.

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se dle § 4 odst. 8 ZDPH použije kurs platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo poslední směnný kurs zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného kursu každé z těchto měn vůči euru. V souladu s § 38 ZDPH se pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží pro přepočet cizí měny na českou měnu použije kurs stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících clo.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) odpovídá zůstatek účtu skutečnému stavu dluhu nebo pohledávky k finančnímu orgánu z titulu daně z přidané hodnoty k datu uzavření účetních knih předchozího účetního období (doloženému inventarizačním zápisem);
V průběhu účetního období
na stranu MD účtu se účtuje úhrada daňové povinnosti ze splatné daně z přidané hodnoty, nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, úhrada pokut a penále, úhrada doměrků daně z přidané hodnoty, opravný daňový doklad při snížení ceny za zdanitelné plnění k vydaným fakturám nebo při zvýšení ceny za zdanitelné plnění k přijatým fakturám,
na stranu D účtu je účtována daňová povinnost ze splatné daně z přidané hodnoty (daň z přidané hodnoty na výstupu), vrácení nadměrného odpočtu, doměrky daně a předpisy úroků z prodlení, pokut a penále, opravný daňový doklad při snížení ceny za zdanitelné plnění k přijatým fakturám nebo při zvýšení ceny za zdanitelné plnění k vydaným fakturám.
V průběhu účetního období je po skončení zdaňovacího období DPH, které je čtvrtletní nebo měsíční v závislosti na ročním obratu plátce daně, zjištěna z konečného zůstatku na tomto účtu daňová povinnost. Jestliže součet daně na výstupu převyšuje součet odpočtu daně za zdaňovací období, vzniká vlastní daň. Naopak nadměrný odpočet vzniká v situaci, kdy součet odpočtu daně na vstupu převyšuje součet daně na výstupu za zdaňovací období;
Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný celkový stav dluhu nebo pohledávky k orgánům finanční správy z titulu daně z přidané hodnoty ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem - viz inventarizace).

>  Schéma č. 1

>  Příklad č. 1

>  Příklad č. 2

>  Příklad č. 3

>  Příklad č. 4

>  Příklad č. 5

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Mnoho chyb se objevuje při výkaznictví, kde často není brán ohled na charakter výsledného salda účtu a stav účtu s aktivním výsledným saldem je vykazován v pasivech se zápornou hodnotou.

Častou chybou je neproúčtování zaokrouhlovacích rozdílů na konci účetního období do nákladů nebo výnosů, takže zůstatek účtu ke konci rozvahového dne neodpovídá skutečnému celkovému stavu dluhu nebo pohledávky k orgánům finanční správy z titulu daně z přidané hodnoty ke konci rozvahového dne.

Další chybou bývá nedostatečné analytické členění účtu, které nesplňuje požadavky průkaznosti vůči orgánům finanční správy.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Pokud je výsledné saldo syntetického účtu 343-Daň z přidané hodnoty (ke dni uvedenému v záhlaví výkazu) aktivní (zůstatek na straně MD), je vykazován: ...

Zbývajících 58 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.