Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 374 - Pohledávky z pachtu obchodního závodu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet slouží k zachycení pohledávek vzniklých z titulu pachtu obchodního závodu podle smlouvy uzavřené dle § 2332 až 2344, 2349 až 2357 ObčZ.

Podle ObčZ se jedná o pacht závodu tehdy, jestliže propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři závod k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

Problematika pachtu obchodního závodu je upravena v bodu 4. ČÚS č. 011.

Smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a dluhy, které náleží k obchodnímu závodu a které v souladu s ustanoveními NOZ přecházejí z propachtovatele na pachtýře.

Pokud ve smlouvě o pachtu obchodního závodu je dohodnuto, že propachtovaný majetek bude odpisovat pachtýř, majetek přenechaný k požívání propachtovatel převede z účtů účtových skupin 01, 02, 03 na MD účtu 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek, resp. příslušných účtů účtových skupin 07 a 08. Pokud jsou k majetku účtovány opravné položky, zruší se. Dále se majetek ze strany Dal účtu 069-Jiný dlouhodobý finanční majetek vyúčtuje na MD účtu 374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu (účet 069 není nutno použít, lze účtovat přímo na účet 374). 

Účetní postup u složek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

1. V případě, kdy je hrazené pachtovné vyšší než odpisy

Celková částka sjednaná ve smlouvě se rozdělí na příslušné složky a mimo jiné na složku odpovídající:

a) výši odpisů (popřípadě částku na budoucí odkoupení majetku), o které se účtuje na D účtu dlouhodobé pohledávky u propachtovatele,
b) a na složku pachtovného, o které propachtovatel účtuje na D příslušného účtu výnosů (602-Tržby z prodeje služeb).

2. V případě, kdy je hrazené pachtovné nižší než (uplatňované) odpisy

O částku přijatého pachtovného sníží propachtovatel příslušnou dlouhodobou pohledávku za pachtýřem 374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu a ke konci rozvahového dne zaúčtuje rozdíl mezi odpisy a částkou přijatého pachtovného na MD příslušného účtu nákladů (518-Ostatní služby) a na D účtu 374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu.

Majetek vrácený po skončení pachtu propachtovatel vyúčtuje na MD účtů účtových skupin 01, 02 a 03 a na D účtů účtových skupin 07 a 08 se souvztažným zápisem na D účtu 374. (Pokud by měl být vrácený majetek znovu propachtován, vyúčtuje se na MD účtu 069 a na D účtu 374.)

Přechod vlastnictví k jiným složkám majetku

Přechod vlastnictví k příslušným zásobám bude uskutečněn formou prodeje.

Cenné papíry, pokud budou součástí pachtu obchodního závodu, přejdou v souladu se smluvním ujednáním a podle smluvního ujednání o nich bude účtováno.
Pohledávky a dluhy přecházejí ze zákona. Pokud je dohodnuta úhrada, účtuje se o daných pohledávkách a dluzích jako o prodeji pohledávek a převzetí dluhů.

V případě, že při vracení propachtovaného obchodního závodu vznikne rozdíl mezi hodnotou vráceného obchodního závodu (tj. rozdíl hodnoty aktiv a dluhů) a dlouhodobou pohledávkou, je nutné jej vyrovnat - pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, pachtýř doplatí rozdíl a propachtovatel zaúčtuje příjem na MD účtu ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.