Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje přechodné snížení ocenění pohledávek na podkladě údajů inventarizace (pokud ZoR nestanoví jinak - viz § 8 odst. 1, § 8a odst. 1, § 8b a 8c).

Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (tzv. "rozhodný den"), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Povinnou součástí inventurního soupisu je i ocenění majetku a závazků, a to při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila.

V průběhu účetního období se prověřuje dočasné snížení ocenění majetku (nejpozději při periodické inventarizaci) a postupuje se na základě skutečného zjištění:

pokud pominuly důvody pro nižší ocenění, pak se opravná položka zruší nebo sníží,
- v případě, že dojde k vyřazení majetku, pak se opravná položka k tomuto majetku dříve vytvořená zruší,
- jestliže snížení ocenění trvá (stává se trvalým), potom se opravná položka rovněž zruší.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) zůstatek účtu odpovídá skutečnému stavu opravných položek k pohledávkám (doloženému inventarizačním zápisem) k datu uzavření účetních knih předchozího účetního období;
V průběhu účetního období
na stranu
MD účtu se na základě inventarizace zachycuje vyúčtování opravných položek k pohledávkám (jejich snížení, popř. zrušení),
na stranu D účtu na základě inventarizace je účtována tvorba opravných položek k pohledávkám.
Na konci účetního období (k datu uzavření účetních knih) vykazuje účet skutečný stav opravných položek k pohledávkám ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem).

>  Schéma č. 1

>  Příklad č. 1

>  Příklad č. 2

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Viz heslo Opravné položky k majetku.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Rozvaha v plném rozsahu

...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.