Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 473 - Emitované dluhopisy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny dluhy vzniklé v souvislosti s emisí dlouhodobých dluhopisů.

Při potřebě dlouhodobých zdrojů financování se účetní jednotka může rozhodnout pro emisi dlouhodobých dluhopisů.

Dlouhodobé emitované dluhopisy jsou cenné papíry, které zakládají úvěrový vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Dlužník je povinen zaplatit ve stanovené lhůtě (lhůtách) nejen dlužnou (takzvanou jmenovitou) částku, ale i vyplácet ve stanovených termínech úrok. Vznik, trvání a zánik úvěrového vztahu je vázán jedině na tento cenný papír. Splatnost dlouhodobých dluhopisů je nad jeden rok. Emitované dluhopisy se v rámci dlouhodobých zdrojů vykazují do doby, než je jejich zbytková splatnost kratší než jeden rok. Tento účet je součástí účtové skupiny 47-Dlouhodobé závazky.

Pasivní účet 473-Emitované dluhopisy, který vznikl z potřeby odděleného sledování a vykazování emitovaných dlouhodobých dluhopisů, je součástí čtvrté účtové třídy (viz heslo Účtová osnova).

S dlouhodobými dluhopisy se obchoduje na kapitálovém trhu.

Většina emitovaných cenných papírů, zejména pak obchodovatelných, je dematerializována a nemá listinnou, ale zaknihovanou podobu. O budoucí podobě emitovaného cenného papíru rozhoduje emitent.
Emisi krátkodobých dluhopisů musí předcházet povolení MF (viz zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech). Před emitováním dluhopisu je nutno sestavit žádost, na základě které posoudí MF, zda je emitent schopen dostát v budoucnu svým dluhům z emitovaných dluhopisů. Po udělení povolení může dojít k emisi dluhopisů. K emisi může dojít různým způsobem. Před uskutečněním emise zaknihovaných cenných papírů je třeba podat oznámení Centrálnímu depozitáři cenných papírů.
Možnosti uskutečnění emise dluhopisů účetní jednotkou (viz zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech), moment emise a vydání cenného papíru podrobněji viz heslo Dluhopisy.
Pro účtování emitenta je důležitým momentem, je-li umístění dluhopisu garantováno bankou (banka prodává na vlastní účet) či nikoliv (banka prodává na účet závodu).

Datum emise cenného papíru je dnem, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli (viz § 519 ObčZ).

Datum vydání je podle téhož paragrafu definováno jako den, kdy se cenný papír stane majetkem prvého nabyvatele (viz § 520 ObčZ).

Pokud je umístění dluhopisů zabezpečováno bankou na účet závodu, který v momentě emise předává dluhopisy bance a účtoval o dluhu z emitovaných dluhopisů a zároveň o pohledávce z emitovaných dluhopisů v hodnotě celkové výše emise (viz též účet 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů). Pokud se bance nepodaří všechny dluhopisy prodat (umístit), jsou vráceny účetní jednotce a zachyceny jako vlastní dluhopisy souvztažně se snížením pohledávky z emitovaných dluhopisů.

O vlastní dluhopisy, které se nadále nepodařilo umístit, se po určité době sníží závazek z emitovaných dluhopisů souvztažně s účetním zápisem ve prospěch účtu vlastní dluhopisy.

O neumístěné dluhopisy v průběhu emise je třeba (v jejich nominální hodnotě) k okamžiku sestavení účetní snížit pohledávku z emitovaných dluhopisů, souvztažně se snížením závazek z emitovaných dluhopisů.

Držené vlastní dluhopisy jsou účtovány na účtu 255-Vlastní dluhopisy a o jejich hodnotu je třeba v okamžiku vykázání rovněž snížit hodnotu emitovaných dluhopisu – podrobněji viz účet 255-Vlastní dluhopisy.

...
Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.