Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 474 - Dluhy z pachtu obchodního závodu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Právní vymezení pachtu

Vznik pachtu předpokládá uzavření pachtovní smlouvy mezi propachtovatelem a pachtýřem. Jejím nutným obsahem jsou ujednání (§ 2332 ObčZ), že:

a) propachtovatel přenechává pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a
b) pachtýř uhradí propachtovateli pachtovné nebo poskytne poměrnou část výnosu z věci.

Objektem k propachtování může být jen individuálně určená věc způsobilá přinášet výnos, ať již nemovitá, movitá, hmotná nebo nehmotná. Tak mohou být propachtovány pole, hotel, kráva, právo stavby nebo úročená pohledávka. Pravidelně dochází k tomu, že je předmětem pachtu soubor věcí.

Úplatou za propachtování je pachtovné. Pachtovným je obvykle peněžité plnění, ale může to být i poskytnutí poměrné části výnosu z věci.

Zvláštními případy pachtu jsou zemědělský pacht a pacht obchodního závodu.

O zemědělský pacht půjde, bude-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek. (§ 2345 ObčZ). Podle nové úpravy rozhoduje účelové určení pozemku, tj. zda fakticky slouží nebo zda je při propachtování způsobilý sloužit jako pole, zahrada, sad, pastvina nebo les k využití při podnikání v zemědělství nebo lesnictví.

O pacht obchodního závodu se jedná podle § 2349 ObčZ (stejně jako do 31. 12. 2013 při nájmu podniku) v případech, kdy bude propachtovaným objektem obchodní závod, popř. taková jeho část, která tvoří samostatnou organizační složku. Bude-li propachtován zemědělský obchodní závod (farma, lesní závod, zahradnictví), použijí se v takovém případě ustanovení o pachtu obchodního závodu společně s ustanoveními o zemědělském pachtu.

Předmět činnosti provozované v závodu může pachtýř změnit, jen bylo-li to výslovně ujednáno. Současně se zakazuje převést na pachtýře ta práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, u nichž to vylučuje smlouva, kterou bylo právo průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví propachtovateli poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha takového práva.

Propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které s provozem závodu souvisí (§ 2352 ObčZ). Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu pachtýřem, ručí propachtovatel za jeho splnění. Nabytí pohledávek pachtýřem se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek.

Propachtovatel oznámí bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy pachtýř pachtem závodu nabyl, že závod propachtoval.

Dnem zániku pachtu přechází na propachtovatele pohledávky a dluhy, které k závodu náleží (§ 2355 ObčZ).

Ustanovení výše uvedená se použijí obdobně i na pacht části závodu tvořící samostatnou organizační složku.

Je-li pacht smluven na určitý čas, skončí uplynutím ujednané doby. Při ujednání pachtu alespoň na tři roky se každé ze stran zakládá právo vyzvat druhou stranu ke sdělení, zda hodlá v pachtu pokračovat; vyjádří-li oslovená strana souhlas s pokračováním, prodlouží se pacht o dobu, na niž byl původně ujednán. Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí.

Účetní operace pachtu u pachtýře

Postup při účtování o pachtu obchodního závodu nebo jeho části upravuje ČÚS č. 11 část 4.

Smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a dluhy, které náleží k obchodnímu závodu nebo jeho části a které podle ustanovení ObčZ přecházejí z propachtovatele na pachtýře.

Dlouhodobý majetek

Pokud ve smlouvě o pachtu obchodního závodu je dohodnuto, že propachtovaný majetek bude odpisovat pachtýř, dlouhodobý majetek přenechaný k požívání si převede pachtýř na účty účtových skupin 01, 02, 03 (MD) a účtových skupin 07, 08 (Dal) a rozdíl (zůstatkovou cenu DHM a DNM) na Dal účtu 474 v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeným ve smlouvě.

Rozdíl mezi výši pachtovného a odpisy u pachtýře

V případě, kdy je hrazené pachtovné vyšší než odpisy se celková částka sjednaná ve smlouvě rozdělí na složku odpovídající:

a) výši odpisů (popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku), o které se účtuje na MD účtu 474–Dluhy z pachtu obchodního závodu (snížení závazku) a
b) pachtovnému, o které pachtýř účtuje na MD 518-Ostatní služby.

Přechod vlastnictví k ostatním složkám majetku

Přechod vlastnictví k příslušným zásobám bude uskutečněn formou prodeje.

Cenné ...

Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.