Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 501 - Spotřeba materiálu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje o spotřebě:

•  Zásob materiálu (podrobněji viz hesla Zásoby, Materiál a Oceňování) oceněných nejčastěji pořizovací cenou (nakupované zásoby). Pro účely přehledné a jednoduché skladové evidence a zároveň průkazného a správného účtování je nutné zvolit jeden z možných způsobů vedení analytických účtů. Obvykle jeden z analytických účtů navazuje na skladovou evidenci a další ho doplňují o vedlejší náklady související s pořízením, rozdíly z cen apod.
Zásob materiálu vytvořených vlastní činností, oceněných vlastními náklady. O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.

Zásoby pořízené bezplatně, nalezené zásoby (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení reprodukční pořizovací cenou (např. při likvidaci dlouhodobého hmotného majetku jsou přijaty na sklad použitelné části jako náhradní díly), účtují se na účet 112-Materiál na skladě a souvztažně jako snížení spotřeby na účtu 501 nebo 585-Aktivace materiálu a zboží. Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou součástí ocenění - vlastních nákladů materiálu.

Pro ocenění úbytku materiálu se používají různé oceňovací techniky.

Nejrozšířenější jsou:

a)  oceňování v pořizovacích cenách,
b) oceňování v průměrných pořizovacích cenách (vážený aritmetický průměr - při využití této metody ocenění úbytků je nutno vážený aritmetický průměr počítat nejméně jednou za měsíc),
c) oceňování podle zásady “první do skladu, první ze skladu” (FIFO),
d) oceňování podle zásady “poslední do skladu, první ze skladu” (LIFO); v ČR se nesmí používat,
e) oceňování v předem stanovených cenách se samostatným vykázáním cenových rozdílů.

Poznámka:

K zásobám daným ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčeným mimo účetní jednotku musí být vedeny analytické účty s uvedením místa uložení.

Zásoby předané účetní jednotce ke zpracování, vypůjčené, došlé organizaci omylem a v konsignačním skladu se sledují v knihách podrozvahových účtů s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.

>  Příklad č. 1

Inventarizace

Účetní jednotky jsou povinny ke dni účetní závěrky inventarizovat majetek a závazky (viz inventarizace). Tím ověřují, zda stav majetku v účetnictví odpovídá skutečnosti.

Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Latentní (skryté) přírůstky hodnoty se nezaúčtovávají. Latentní úbytky hodnoty jsou předmětem analýzy, a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytváří se opravná položka. Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na MD účtu 549-Manka a škody z provozní činnosti.

Účtování

Účtování je možno provádět způsobem průběžným (způsob A) nebo způsobem periodickým (způsobem B) nebo přímo do spotřeby

Účetní jednotky si mohou stanovit, které druhy materiálu se budou účtovat na sklad a které druhy se budou účtovat přímo do spotřeby (bez převzetí do skladu).

Způsob průběžný (A) nebo periodický (B) si mohou účetní jednotky samy zvolit v závislosti na tom, který způsob jim lépe vyhovuje Účetní jednotka si stanoví způsob účtování o materiálu ve vnitřní směrnici.

Účtování způsobem průběžným (způsobem A):

Účtování způsobem průběžným (A) je průkaznější. I bez provedení inventury známe na základě zůstatků na analytických účtech hodnotu materiálu ve skladu. Inventura pouze potvrzuje účetní stav. Ve větších účetních jednotkách s rozsáhlým skladovým hospodářstvím je upřednostňován tento způsob účtování.

...
Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.