Účetní průvodce MáDáti

Výjimečná sleva 15 % jen do pátku 29. 1. 2021!

Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 511 - Opravy a udržování

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje o nákladech na opravy a udržování.

Opravami jsou odstraňovány účinky pouze částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do stavu předchozího či provozuschopného. Za uvedení do stavu provozuschopného jsou přitom považovány i takové zásahy do majetku (opravy), které jsou provedeny i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, avšak pouze tehdy, pokud těmito zásahy nedojde k technickému zhodnocení majetku.

Údržbou je nazývána soustavná činnost vykonávaná za účelem zpomalení fyzického opotřebení majetku a předcházení poruchám. Údržbou mohou být i zásahy do majetku, jimiž se odstraňují drobnější závady.

Samostatné sledování nákladů na opravy (viz opravy, udržování) podle jednotlivých druhů, složek dlouhodobého hmotného majetku má význam především u účetních jednotek, kde náklady na opravy tvoří významnou položku v provozním výsledku hospodaření. Na základě analýzy nákladů na opravy si vytváří účetní jednotka plán oprav hmotného majetku, a pokud se jedná nebo bude jednat o větší opravy, přistupuje i k tvorbě rezerv na tyto opravy.

Pro odlišení technického zhodnocení (o němž není prostřednictvím tohoto účtu účtováno a které zvyšuje ocenění majetku) majetku od jeho oprav, je pro potřeby účetnictví aplikována definice obsažená v § 47 odst. 4 Vyhlášky, pro účely daňové pak definice, jež jsou předmětem § 32a odst. 6 ZDP (pro majetek nehmotný, zaevidovaný počínaje zdaňovacím obdobím započatým v roce 2004) či § 33 (pro majetek ostatní). Pouze pro úplnost dodejme, že zmíněné definice nejsou zcela totožnými a doznávají jistých rozdílů. Tyto nalezneme zejména v otázce „hodnotového“ vymezení. Zatímco ZDP ve svých ustanoveních § 32a odst. 6 a § 33 ZDP pracuje s hodnotou (od níž je existence technického zhodnocení při naplnění věcné podstaty tohoto pojmu odvíjena) 40 000 Kč, ponechává Vyhláška stanovení této limitní hodnoty plně na účetní jednotce. Tato hranice však musí být nastavena ve výši, od níž účetní jednotka odvozuje i vznik dlouhodobého nehmotného či dlouhodobého hmotného majetku. Hodnotová hranice zakládající vznik dlouhodobého nehmotného majetku i vznik jeho technického zhodnocení tedy musí být stejná. Stejné pak (ve vztahu k sobě navzájem) musí být i hodnotové hranice zakládající vznik dlouhodobého hmotného majetku a vznik jeho technického zhodnocení. Jistou výjimku lze nalézt u budov a staveb; o technickém zhodnocení v jejich případě hovoříme, pokud je dosažena, resp. překročena hodnotová hranice, kterou účetní jednotka považuje (ve vztahu k hodnotě objektu) za významnou. V oblasti majetku nehmotného (a jeho technického zhodnocení) pak nelze nezmínit i dalšího rozdílu. Zatímco v pojetí účetním se náklady vynaloženými na technické zhodnocení rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy (do jednotlivého dlouhodobého majetku) za účetní období, v případě pojetí daňového je posuzován každý jednotlivý „ucelený“ zásah do majetku zcela samostatně. 

Závěrem zdůrazněme, že pro účely daňové je samozřejmě stěžejní náhled, který na problematiku technického zhodnocení zaujímá ZDP.

Nevhodné je použití tohoto účtu pro zachycení nákladů, které byly vynaloženy na tzv. „podlimitní technická zhodnocení“, tj. na zásahy, které po věcné stránce sice jeho charakter mají, avšak hodnotově nepřekročily částky stanovené účetní jednotkou (viz výše). Pro tuto operaci je vhodnější použít účet 548-Ostatní provozní náklady (pro zhodnocení majetku hmotné povahy) nebo ...

Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 12 měsíců
sleva 15 %

3 300 Kč

2 805 Kč
3 394 Kč včetně DPH

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.