Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 511/001 - Běžné opravy a údržba majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtuje o nákladech na běžné opravy a udržování.

Samostatné sledování nákladů na opravy podle jednotlivých druhů, složek dlouhodobého hmotného majetku má význam především u účetních jednotek, kde náklady na opravy tvoří významnou položku v provozním výsledku hospodaření (viz provozní, finanční). Na základě analýzy nákladů na opravy si vytváří účetní jednotka plán oprav hmotného majetku, a pokud se jedná nebo bude jednat o větší opravy, přistupuje i k tvorbě rezerv na tyto opravy.

Na tento účet jsou zachycovány nejen náklady vynaložené na běžné opravy a pravidelnou údržbu majetku ve vlastnictví účetní jednotky, nýbrž i majetku najatého či propachtovaného. V případě tohoto najatého majetku je však nutno přihlédnout i k aspektům souvisejícím, upraveným zejména § 2201 a násl. ObčZ (pro případ nájmu), jakož i § 2332 a násl. ObčZ (v případě pachtu).

Přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, je primárně povinností pronajímatele (§ 2205 ObčZ). Běžnou údržbu věci pak provádí (po dobu nájmu) nájemce, ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel. Tyto povinnosti však mohou být vzájemně smluvně přeneseny na protistranu (viz § 2207 ObčZ). Obdobně je (vlivem úpravy obsažené v § 2341 ObčZ) nahlíženo i na problematiku pachtu. 

Pouze pro úplnost dodejme, v některých případech je rozsah oprav a údržby prováděných nájemcem upraven i zvláštními právními předpisy (např. nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu).

Pro přiznání daňové účinnosti nákladů vynaložených na opravy nájemcem (či pachtýřem) je tedy nezbytné, aby povinnost opravy byla na něj smluvně přenesena, a tudíž aby byl k opravě smluvně (nejlépe písemně) zavázán. Otázkou související je pak i problematika dopadů nákladů vynaložených na opravy nájemce (pachtýře) do daňových povinností pronajímatele (či propachtovatele) a tedy otázka výše případně vzniklého nepeněžního příjmu (§ 23 odst. 6 ZDP).

Účetní jednotky si mohou na větší opravy majetku (nikoli však již na jeho údržbu) vytvářet rezervy, které jsou podle ZoR daňově uznatelným nákladem (při dodržení zejména ustanovení § 7 ZoR). Tyto rezervy však nemohou vytvářet nájemci či pachtýři majetku (s výjimkou pachtýřů užívajících majetek na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu). Podrobnější výklad k této problematice je obsažen u účtů 552 a ...

Zbývajících 56 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.