Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 53 - Daně a poplatky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2022.

Výklad (komentář) k účtové skupině

V účtové skupině 53 (stejně jako v ostatních účtových skupinách účtové třídy 5-Náklady) jsou náklady účtovány narůstajícím způsobem od začátku účetního období.
Skupina obsahuje veškeré daně a poplatky zaúčtované účetní jednotkou jako náklady s výjimkou daně z příjmů.

V rámci této účtové skupiny jsou ve vzorové účtové osnově obsaženy následující syntetické účty:

531-Daň silniční
532-Daň z nemovitých věcí
538-Ostatní daně a poplatky

Účetní jednotky, kterým ZoÚ umožňuje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou sestavit účtový rozvrh pouze na úrovni účtových skupin, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis podrobnější členění.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci účtové skupiny 53 jsou komentovány vybrané daňové a účetní souvislosti daní a poplatků, jsou do její obsahové náplně dočasně zařazeny i rámcové informace týkající se mimořádných situací, které s touto oblastí souvisí.

V této souvislosti lze zmínit:

aktuálně již jen doznívající opatření v oblasti daní přijatá v návaznosti na mimořádnou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2,
opatření v souvislosti s mimořádnou událostí – ruskou invazí na území Ukrajiny.

Tato opatření jsou aktuálně vztažena pouze k dani z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty

Prakticky již jen ojedinělým opatřením aktuálně „upotřebitelným“ v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 je rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události čj. 11288/2021/3901-2 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 18/2021 promíjející DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží rozhodnutím specifikovaných zdravotnických prostředků a očkovacích látek, pokud je zdanitelné plnění uskutečněno od 14. 4. 2021 do 31. 12. 2022.

Za účelem zmírnění některých dopadů invaze na území Ukrajiny, mezi něž patří zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot, bylo vydáno rozhodnutí o prominutí daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události čj. MF-8118/2022/3901-2, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2022. Tímto rozhodnutím je definované množině plátců DPH prominut úrok z prodlení podle § 252nebo úrok z posečkané částky podle § 253 DŘ, vzniklý na DPH za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. (u čtvrtletních plátců této daně) za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022.

Předmětný úrok je prominut těm plátcům DPH (popř. i identifikovaným osobám), u nichž převažující část (tj. více jak 50 %) příjmů za dotčené/á zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy. Tento pojem není předmětným rozhodnutím blíže konkretizován; opatření je tedy použitelné u všech plátců, jejichž činnost je pod uvedený široký pojem „podnikání v oblasti dopravy“ podřaditelná, a to bez ohledu na to, zda sami tuto dopravu (popř. přepravu) aktivně vykonávají, či ji pouze zprostředkovávají.

V případě fyzických osob jsou pro účel zjištění převažující části příjmů rozhodné pouze příjmy dle §6, 7 a 9 ZDP.

Stěžejní podmínkou pro možnost využití této úlevy je oznámení skutečnosti, že dotčený subjekt v oblasti dopravy podniká, učiněné při podání řádného, popř. dodatečného daňového přiznání k DPH za dotčené zdaňovací období. Oznámení lze učinit volnou formou (např, s textem: „Oznamuji správci daně, že splňuji podmínky dle Rozhodnutí Ministra financí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události č.j. MF-8118/2022/3901-2, tj. že jsem daňovým subjektem, u něhož převažující část příjmů, za dotčené zdaňovací období, pochází z podnikání v oblasti dopravy.“), využít lze i formulář dostupný na webových stránkách Finanční správy ČR.

Druhou zásadní podmínkou této úlevy je úhrada předmětné DPH (k níž se úleva váže) nejpozději do 31. 10. 2022.

Pouze pro úplnost zdůrazněme, že povinnost podávání daňových přiznání (jakož i souvisejících hlášení) v zákonných lhůtách trvá a případné pokuty za jejich pozdní podání tímto rozhodnutím prominuty nejsou.

Daň silniční

Rozhodnutím o prominutí daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události čj. MF-8118/2022/3901-2, zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 byly prominuty i zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2022 , splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům této daně bez ohledu na předmět jejich činnosti (tj. ne jen subjektům podnikajícím v oblasti dopravy). Přestože v textu rozhodnutí jsou zmíněny zálohy na tuto daň v kompletním výčtu pro celé období roku 2022, je předmětné rozhodnutí v daném směru již bezpředmětným. Novelizací ZDSil provedenou k 1. 7. 2022 došlo nejen k významné redukci vozidel, jež jsou předmětem daně (pouze na vozidla nákladní kategorií N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v ČR - viz § 2 ZDSil), nýbrž právě i ke zrušení záloh na tuto daň, a to (vlivem přechodných ustanovení – viz ...

Zbývajících 44 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.