Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 53 - Daně a poplatky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2022.

Výklad (komentář) k účtové skupině

V účtové skupině 53 (stejně jako v ostatních účtových skupinách účtové třídy 5-Náklady) jsou náklady účtovány narůstajícím způsobem od začátku účetního období.
Skupina obsahuje veškeré daně a poplatky zaúčtované účetní jednotkou jako náklady s výjimkou daně z příjmů.

V rámci této účtové skupiny jsou ve vzorové účtové osnově obsaženy následující syntetické účty:

531-Daň silniční
532-Daň z nemovitých věcí
538-Ostatní daně a poplatky

Účetní jednotky, kterým ZoÚ umožňuje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou sestavit účtový rozvrh pouze na úrovni účtových skupin, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis podrobnější členění.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci účtové skupiny 53 jsou komentovány vybrané daňové a účetní souvislosti daní a poplatků, jsou do její obsahové náplně dočasně zařazeny i rámcové informace týkající se mimořádné pandemické situace, které s touto oblastí souvisí.

V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 byla Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím přijata řada mimořádných opatření v oblasti daní a správních poplatků, přinášející daňovým subjektům určitou míru úlev.

Tato opatření jsou jak všeobecného charakteru, tak i speciální, vztahující se k jednotlivým daním.

Opatření „universální“

Do první skupiny spadá výrok I. a II. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-7108/2020/3901-2 (Generální pardon 1) zveřejněného ve Finančním zpravodaji 4/2020, jimiž je obecně prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ v situacích, kdy:

daňovému subjektu byl na základě individuální žádosti podle § 259b DŘ prominut (zcela či alespoň částečně) úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, nebo
daňovému subjektu bylo na základě individuální žádosti podle § 156 DŘ povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2.

Úleva se váže vždy k té dani, u níž byl úrok prominut či jejíž posečkání, popř. rozložení její úhrady na splátky, bylo povoleno. K prominutí pokuty pak dochází (při naplnění podmínky prominutí úroku či povolení posečkání/splátkování) automaticky.

Pro shora uvedené individuální prominutí úroku však musí být naplněny podmínky stanovené § 259b DŘ, které jsou rozvedeny v rámci pokynu č. GFŘ  D-47 k promíjení příslušenství daně. Z uvedené právní úpravy vyplývá, že daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky pouze, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl, přičemž k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (viz § 259b odst. 1 a 2 DŘ). V reakci na situaci způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 je zmíněný pokyn č.  GFŘ  D-47 doprovázen pokynem č. GFŘ D-44. Oproti předchozí praxi se nemění nic na podmínce uhrazení související dlužné daně (vyžadované přímo § 259b odst. 1 DŘ). Pokynem GFŘ D-44 je však rozšířen okruh tzv. ospravedlnitelných důvodů prodlení o případ, kdy daňový subjekt prokáže, že prodlení s úhradou daně je důsledkem mimořádných opatření. Opomenout ovšem nelze související podmínku stanovenou § 259c DŘ, dle kterého správce daně při posouzení žádosti hodnotí i četnost a závažnost případných porušení povinností stanovených daňovými a účetními právními předpisy.

Pokud tedy prodlení s úhradou je důsledkem mimořádných opatření, lze této možnosti úlevy využít na kterékoli dani a o prominutí příslušenství daně (úroku) požádat (pozor však na specifické případy, kdy je prominutí zmíněným § 259c DŘ vyloučeno z důvodu jiného porušení daňových a účetních předpisů).

Úlevy vztahující se k jednotlivým daním, založené nejen výše uvedeným rozhodnutím, nýbrž i dalšími akty, lze nalézt v následujícím přehledu obsahujícím pouze aktuálně platné „úlevy“. Jejich výčet je však, v porovnání s obdobími minulými již poněkud omezen.

Daň z příjmů fyzických i právnických osob vážící na uplatněnou položku odčitatelnou od základu daně z titulu podpory odborného vzdělávání

V souvislosti  se zákazem prezenční výuky, včetně praktické výuky na pracovištích budoucích zaměstnavatelů, zapříčiněným epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, vyvstal problém u poplatníků, kteří pořídili majetek určený k odbornému vzdělávání a v této souvislosti uplatnili položku odčitatelnou od základu daně dle § 34g ZDP. Podmínkou pro zachování nároku na tento „daňový odpočet“ je dodržení rozsahu využití předmětného majetku pro odbornou přípravu žáků či studentů, přičemž tato podmínka nemohla být (ve většině případů) splněna bez vlastního zavinění poplatníka. Z uvedeného důvodu byla Rozhodnutím čj. 10575/2021/3901-2 zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 20/2021  (Generální pardon 18) prominuta daň z příjmů za zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 odpovídající daňové povinnosti vzniklé právě z důvodu porušení podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 ZDP, pokud tato podmínka bude splněna dodatečně, a to ve zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících. Podmínkou pro poskytnutí úlevy je oznámení této skutečnosti do termínu podání daňového přiznání, přičemž pokud tato lhůta uplynula před 1. 7. 2021, muselo být předmětné oznámení učiněno právě do 1. 7. 2021.

Daň z přidané hodnoty

Problematice DPH je v převážné míře věnováno Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události čj. 11288/2021/3901-2 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 18/2021 (Generální pardon 17) promíjející DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží rozhodnutím specifikovaných filtračních masek, respirátorů a filtrů při uskutečnění zdanitelného plnění od 14. 4. 2021 do 3. 6. 2021 a DPH u (rozhodnutím specifikovaných) zdravotnických prostředků a očkovacích látek, pokud je zdanitelné plnění uskutečněno od 14. 4. 2021 do 31. 12. 2022.

Prominutí daně z přidané hodnoty u filtračních polomasek a respirátorů, filtrů a jiných příslušenství k těmto polomaskám za období další je předmětem i navazujících rozhodnutí, z nichž nejaktuálnějším je rozhodnutí čj. MF-29943/2021/3901-2 zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 33/2021 pro plnění uskutečněná od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Správní poplatky

Mezi poskytnuté úlevy spadá i prominutí správních poplatků vztahujících se k vybraným úkonům v rámci jednotlivě vymezeného časového období, stanovených přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (Sazebníku). Vzhledem k prominutí správního poplatku se tedy tento poplatek při podání žádosti v níže uvedených případech nevybírá: 

...

Zbývajících 58 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.