Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 53 - Daně a poplatky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtové skupině

V účtové skupině 53 (stejně jako v ostatních účtových skupinách účtové třídy 5-Náklady) jsou náklady účtovány narůstajícím způsobem od začátku účetního období.
Skupina obsahuje veškeré daně a poplatky zaúčtované účetní jednotkou jako náklady s výjimkou daně z příjmů.

V rámci této účtové skupiny jsou ve vzorové účtové osnově obsaženy následující syntetické účty:

531-Daň silniční
532-Daň z nemovitých věcí
538-Ostatní daně a poplatky

Účetní jednotky, kterým ZoÚ umožňuje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou sestavit účtový rozvrh pouze na úrovni účtových skupin, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis podrobnější členění.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci účtové skupiny 53 jsou komentovány vybrané daňové a účetní souvislosti daní a poplatků, jsou do její obsahové náplně dočasně zařazeny i rámcové informace týkající se mimořádné pandemické situace, které s touto oblastí souvisí.

V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 byla Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím přijata řada mimořádných opatření v oblasti daní a správních poplatků, přinášející daňovým subjektům určitou míru úlev.

Tato opatření jsou jak všeobecného charakteru, tak i speciální, vztahující se k jednotlivým daním.

Opatření „universální“

Do první skupiny spadá výrok I. a II. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-7108/2020/3901-2 (Generální pardon 1) zveřejněného ve Finančním zpravodaji 4/2020, jimiž je obecně prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ v situacích, kdy:

daňovému subjektu byl na základě individuální žádosti podle § 259b DŘ prominut (zcela či alespoň částečně) úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, nebo
daňovému subjektu bylo na základě individuální žádosti podle § 156 DŘ povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2.

Úleva se váže vždy k té dani, u níž byl úrok prominut či jejíž posečkání, popř. rozložení její úhrady na splátky, bylo povoleno. K prominutí pokuty pak dochází (při naplnění podmínky prominutí úroku či povolení posečkání/splátkování) automaticky.

Pro shora uvedené individuální prominutí úroku však musí být naplněny podmínky stanovené § 259b DŘ, které jsou rozvedeny v rámci pokynu č. GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně. Z uvedené právní úpravy vyplývá, že daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky pouze, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl, přičemž k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (viz § 259b odst. 1 a 2 DŘ). V reakci na situaci způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 je zmíněný pokyn č. GFŘ D-45 doprovázen pokynem č. GFŘ D-44, upřesňujícím nejen principy možného promíjení úroků, ale i pokuty za nepodání kontrolního hlášení (viz dále). Oproti předchozí praxi se nemění nic na podmínce uhrazení související dlužné daně (vyžadované přímo § 259b odst. 1 DŘ). Pokynem GFŘ D-44 je však rozšířen okruh tzv. ospravedlnitelných důvodů prodlení o případ, kdy daňový subjekt prokáže, že prodlení s úhradou daně je důsledkem mimořádných opatření. Opomenout ovšem nelze související podmínku stanovenou § 259c DŘ, dle kterého správce daně při posouzení žádosti hodnotí i četnost a závažnost případných porušení povinností stanovených daňovými a účetními právními předpisy.

Pokud tedy prodlení s úhradou je důsledkem mimořádných opatření, lze této možnosti úlevy využít na kterékoli dani a o prominutí příslušenství daně (úroku) požádat (pozor však na specifické případy, kdy je prominutí zmíněným § 259c DŘ vyloučeno z důvodu jiného porušení daňových a účetních předpisů). Ve specifických případech je pak prominutí předmětného příslušenství automatické – viz níže, popř. dále k jednotlivým daním).

Mezi případy tohoto automatického prominutí úroku je nutno zařadit především případy, kdy bylo daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156 DŘ povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. V takovém případě je mu totiž prominut (automaticky) úrok z posečkané částky (§ 157 DŘ) vzniklý ve vymezeném časovém období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to výrokem VIII Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události čj. 15195/2020/3901-4 (Generální pardon 5) zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, jakož i případný související úrok z prodlení (§ 252 DŘ) vymezený uvedeným časovým rámcem.

Úlevy vztahující se k jednotlivým daním, založené nejen výše uvedenými rozhodnutími, nýbrž i dalšími akty, lze nalézt v následujícím přehledu:

Daň z příjmů (fyzických i právnických osob)

Přiznání k dani z příjmů a úhrada této daně

V případě poplatníků podávajících přiznání k dani z příjmů ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (§ 136 odst. 1 DŘ), tj. poplatníků nemajících zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem, či poplatníků, jejichž přiznání není zpracováváno a podáváno (na základě plné moci) poradcem, je prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ, pokud povinnost podání tohoto přiznání za zdaňovací období roku 2019 poplatník splnil nejpozději do 18. 8. 2020. Termín podání daňového přiznání jako takový tedy nebyl „odsunut“ (jak je mnohdy chybně interpretováno), při podání přiznání do 18. 8. 2020 je však předmětná pokuta automaticky prominuta. Pokud však tento nejzazší termín podání dodržen nebyl, bude pokuta uložena, přičemž při stanovení její výše je kalkulováno s prodlením trvajícím již od „základního“ 3měsíčního termínu stanoveného pro podání daňového přiznání obecně. Zmíněný termín 18. 8. 2020, stanovený Generálním pardonem 5, nahradil termín 1. 7. 2020 stanovený původně Generálním pardonem 1.

Stejně tak bylo přistoupeno i k otázce úhrady této daně a případně souvisejícího úroku z prodlení či úroku z posečkané částky. Je-li, resp. byla-li, daň z příjmů za zdaňovací období roku 2019 uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020, je úrok prominut automaticky. Naopak nebyla-li úhrada provedena do tohoto nejzazšího termínu, je úrok kalkulován od 1. 4. 2020 (viz výroky I. a II. Generálního pardonu 5). Nezapomeňme, že je-li daň placena bankovním převodem či poštovní poukázkou je za den úhrady považován až den, kdy platba byla připsána na účet správce daně (§ 166 odst. 1 DŘ).

Obdobná úprava se vztahuje i na poplatníky podávající přiznání k dani z příjmů dle § 136 odst. 2 DŘ, tj. podávající toto přiznání ve lhůtě „6měsíční“. I jim jsou prominuty pokuta za opožděné tvrzení daně, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, bylo-li daňové přiznání za zdaňovací období 2019 podáno a daň uhrazena do 18. 8. 2020 (viz výroky IX. a X. Generálního pardonu 5). Tato úleva však není přiznána daňovým subjektům, jejichž příslušným správcem daně je Specializovaný finanční úřad.

Do téhož „portfolia úlev“ pak spadá i prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, u nichž ve zdaňovacím období roku 2019 došlo ke změně způsobu uplatňování výdajů na výdaje procentem z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, a to za podmínky, že k podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2018 (jímž jsou prováděny související korekce) došlo z důvodů uvedených v § 23 odst. 8 ZDP nejpozději (opět) dne 18. 8. 2020 a nejpozději k témuž datu (18. 8. 2020) byla i uhrazena související doměřená daň (viz výroky XI. a XII. Generálního pardonu 5).

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Přestože úlevy vážící na splnění povinnosti oznámení osvobozeného příjmu dle § 38v ZDP nebyly původními generálními pardony řešeny vůbec, i v této rovině nakonec došlo k „pozitivnímu posunu“. Výrokem XIII. Generálního pardonu 5 byla v duchu již shora nastíněných úlev prominuta pokuta dle § 38w - pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu, a to poplatníkům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 nebo 2 DŘ, kterým vznikla povinnost oznámit příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019, bylo-li toto oznámení podáno nejpozději dne 18. 8. 2020.

Zálohy na daň z příjmů

V případech stanovených § 38a ZDP vzniká poplatníkům daně z příjmů povinnost hradit na tuto daň zálohy. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti s pololetní periodicitou (do 15. dne 6. a 12. měsíce zdaňovacího období). Pokud tato poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, jsou zálohy hrazeny čtvrtletně ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti, a to do 15. dne 3., 6., 9., a 12. měsíce zdaňovacího období. Výrokem III. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-7633/2020/3901-2, zveřejněného ve Finančním zpravodaji 5/2020 (Generální pardon 2), je prominuta záloha splatná 15. 6. 2020. Toto prominutí je prakticky pouze odkladem platby daňové povinnosti, neboť bude-li daňová povinnost následně v budoucnu v podaném přiznání vyčíslena, bude nutno ji zaplatit. Zdůrazněme, že prominutí zálohy se týká jen a pouze zálohy splatné ke konkrétnímu datu 15. 6. 2020. Zálohy splatné k jakémukoli jinému datu (tedy i zálohy poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je rok kalendářní) tímto rozhodnutím dotčeny nejsou a jejich režim je nutno (případně) řešit individuálně dle § 174 odst. 5 DŘ žádostí o stanovení záloh jinak.

Daň z příjmů (fyzických i právnických osob) vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Obdobně, jako v případě podání přiznání k dani z příjmů, avšak s rozdílným datem mezního ...

Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.