Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 53 - Daně a poplatky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2021.

Výklad (komentář) k účtové skupině

V účtové skupině 53 (stejně jako v ostatních účtových skupinách účtové třídy 5-Náklady) jsou náklady účtovány narůstajícím způsobem od začátku účetního období.
Skupina obsahuje veškeré daně a poplatky zaúčtované účetní jednotkou jako náklady s výjimkou daně z příjmů.

V rámci této účtové skupiny jsou ve vzorové účtové osnově obsaženy následující syntetické účty:

531-Daň silniční
532-Daň z nemovitých věcí
538-Ostatní daně a poplatky

Účetní jednotky, kterým ZoÚ umožňuje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou sestavit účtový rozvrh pouze na úrovni účtových skupin, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis podrobnější členění.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci účtové skupiny 53 jsou komentovány vybrané daňové a účetní souvislosti daní a poplatků, jsou do její obsahové náplně dočasně zařazeny i rámcové informace týkající se mimořádné pandemické situace, které s touto oblastí souvisí.

V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 byla Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím přijata řada mimořádných opatření v oblasti daní a správních poplatků, přinášející daňovým subjektům určitou míru úlev.

Tato opatření jsou jak všeobecného charakteru, tak i speciální, vztahující se k jednotlivým daním.

Opatření „universální“

Do první skupiny spadá výrok I. a II. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-7108/2020/3901-2 (Generální pardon 1) zveřejněného ve Finančním zpravodaji 4/2020, jimiž je obecně prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ v situacích, kdy:

daňovému subjektu byl na základě individuální žádosti podle § 259b DŘ prominut (zcela či alespoň částečně) úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, nebo
daňovému subjektu bylo na základě individuální žádosti podle § 156 DŘ povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2.

Úleva se váže vždy k té dani, u níž byl úrok prominut či jejíž posečkání, popř. rozložení její úhrady na splátky, bylo povoleno. K prominutí pokuty pak dochází (při naplnění podmínky prominutí úroku či povolení posečkání/splátkování) automaticky.

Pro shora uvedené individuální prominutí úroku však musí být naplněny podmínky stanovené § 259b DŘ, které jsou rozvedeny v rámci pokynu č. GFŘ  D-45 k promíjení příslušenství daně. Z uvedené právní úpravy vyplývá, že daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky pouze, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl, přičemž k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (viz § 259b odst. 1 a 2 DŘ). V reakci na situaci způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 je zmíněný pokyn č.  GFŘ D-45 doprovázen pokynem č. GFŘ D-44, upřesňujícím nejen principy možného promíjení úroků, ale i pokuty za nepodání kontrolního hlášení (viz dále). Oproti předchozí praxi se nemění nic na podmínce uhrazení související dlužné daně (vyžadované přímo § 259b odst. 1 DŘ). Pokynem GFŘ D-44 je však rozšířen okruh tzv. ospravedlnitelných důvodů prodlení o případ, kdy daňový subjekt prokáže, že prodlení s úhradou daně je důsledkem mimořádných opatření. Opomenout ovšem nelze související podmínku stanovenou § 259c DŘ, dle kterého správce daně při posouzení žádosti hodnotí i četnost a závažnost případných porušení povinností stanovených daňovými a účetními právními předpisy.

Pokud tedy prodlení s úhradou je důsledkem mimořádných opatření, lze této možnosti úlevy využít na kterékoli dani a o prominutí příslušenství daně (úroku) požádat (pozor však na specifické případy, kdy je prominutí zmíněným § 259c DŘ vyloučeno z důvodu jiného porušení daňových a účetních předpisů). Ve specifických případech je pak prominutí předmětného příslušenství automatické – viz níže, popř. dále k jednotlivým daním).

Mezi případy tohoto automatického prominutí úroku je nutno zařadit především případy, kdy bylo daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156 DŘ povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. V takovém případě je mu totiž prominut (automaticky) úrok z posečkané částky  vzniklý ve vymezeném časovém období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to výrokem VIII Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události čj. 15195/2020/3901-4 (Generální pardon 5) zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, jakož i případný související úrok z prodlení (§ 252 DŘ) vymezený uvedeným časovým rámcem. Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý ve vymezeném časovém období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 je pak prominut výrokem III Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. 34159/2020/3901-2 (Generální pardon 9), a to opět, bylo-li daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156 DŘ povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2.

Úlevy vztahující se k jednotlivým daním, založené nejen výše uvedeným rozhodnutím, nýbrž i dalšími akty, lze nalézt v následujícím přehledu obsahujícím pouze aktuálně platné „úlevy“:

Daň z příjmů (fyzických i právnických osob)

Po úlevách vážících na podání daňového přiznání za zdaňovací období 2019 (viz Účetní průvodce MáDáti ve verzi k 1. 9. 2020) je oblast daně z příjmů aktuálně dotčena pouze prominutím záloh na daň z příjmů splatných podle § 38a odst. 3 nebo 4 ZDP v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020, a to poplatníkům specifikovaným:

Rozhodnutím o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události čj. 27709/2020/3901-2 (Generální pardon 6) zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 22/2020; rozhodnutí je určeno daňovým subjektům, u nichž převažující část příjmů (u poplatníků DPFO pak příjmů dle § 6, 7, 8 a 9 ZDP) bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více z následujících činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny usnesením vlády a tyto činnosti jsou v předmětném rozhodnutí uvedeny (viz čl. I Generálního pardonu 6).
Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události čj. 28921/2020/3901-2 (Generální pardon 7) zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 25/2020; toto rozhodnutí je určeno daňovým subjektům, na něž nedopadá prominutí zálohy na daň podle výroku I. Generálního pardonu 6 a u nichž převažující část příjmů (u poplatníků DPFO pak příjmů dle § 6, 7, 8 a 9 ZDP) bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách (s výjimkou činností povolených podle Usnesení vlády České republiky č. 1079 vyhlášeného pod č. 425/2020 Sb.). Dotčenými poplatníky však muselo být učiněno oznámení správci daně o naplnění podmínek generálního pardonu.

Toto prominutí je prakticky pouze odkladem platby daňové povinnosti, neboť bude-li daňová povinnost následně v budoucnu v podaném přiznání vyčíslena, bude nutno ji zaplatit. Zdůrazněme, že prominutí zálohy se týká jen a pouze záloh splatných v konkrétním časovém období. Zálohy splatné mimo tento časový rámec je nutno (případně) řešit individuálně dle § 174 odst. 5 DŘ žádostí o stanovení záloh jinak.

Daň z přidané hodnoty

Pamatováno je i na povinnosti spojené s daní z přidané hodnoty, resp. povinnosti spojené s podáním kontrolního hlášení.

Případy pokut ukládaných za porušení povinnosti souvisejících s kontrolním hlášením dle § 101h ZDPH ve výši 10 000 až 50 000 Kč nejsou sice upraveny žádným z generálních pardonů, avšak o jejich prominutí lze žádat individuálně v souladu s pokynem č. GFŘ D-29. Pokud výzva k podání kontrolního hlášení nebo výzva ke změně, doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení byla vydána v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020, je prvotní úprava pokynu č. GFŘ D-29 doplněna o pokyn č. GFŘ D-44. Tento pokyn rozšiřuje škálu tzv. ospravedlnitelných důvodů, jejichž naplnění je pro možnost prominutí sankce vyžadováno § 101k odst. 2 ZDPH o případy, kdy je žadatelem věrohodně prokázáno, že vznik předmětné pokuty je důsledkem působení mimořádných opatření.

Na tuto úpravu pak volně navazuje i výrok IV. ...

Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.