Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 53 - Daně a poplatky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2020.

Výklad (komentář) k účtové skupině

V účtové skupině 53 (stejně jako v ostatních účtových skupinách účtové třídy 5-Náklady) jsou náklady účtovány narůstajícím způsobem od začátku účetního období.
Skupina obsahuje veškeré daně a poplatky zaúčtované účetní jednotkou jako náklady s výjimkou daně z příjmů.

V rámci této účtové skupiny jsou ve vzorové účtové osnově obsaženy následující syntetické účty:

531-Daň silniční
532-Daň z nemovitých věcí
538-Ostatní daně a poplatky

Účetní jednotky, kterým ZoÚ umožňuje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou sestavit účtový rozvrh pouze na úrovni účtových skupin, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis podrobnější členění.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci účtové skupiny 53 jsou komentovány vybrané daňové a účetní souvislosti daní a poplatků, jsou do její obsahové náplně dočasně zařazeny i rámcové informace týkající se mimořádné pandemické situace, které s touto oblastí souvisí.

V souvislosti s mimořádnou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 byla Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím přijata řada mimořádných opatření v oblasti daní a správních poplatků, přinášející daňovým subjektům určitou míru úlev.

Tato opatření jsou jak všeobecného charakteru, tak i speciální, vztahující se k jednotlivým daním.

Opatření „universální“

Do první skupiny spadá výrok I. a II. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-7108/2020/3901-2 (Generální pardon 1) zveřejněného ve Finančním zpravodaji 4/2020, jimiž je obecně prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ v situacích, kdy:

daňovému subjektu byl na základě individuální žádosti podle § 259b DŘ prominut (zcela či alespoň částečně) úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, nebo
daňovému subjektu bylo na základě individuální žádosti podle § 156 DŘ povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2.

Úleva se váže vždy k té dani, u níž byl úrok prominut či jejíž posečkání, popř. rozložení její úhrady na splátky, bylo povoleno. K prominutí pokuty pak dochází (při naplnění podmínky prominutí úroku či povolení posečkání/splátkování) automaticky.

Pro shora uvedené prominutí úroku však musí být naplněny podmínky stanovené § 259b DŘ, které jsou rozvedeny v rámci pokynu č. GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně. Z uvedené právní úpravy vyplývá, že daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky pouze, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl, přičemž k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (viz § 259b odst. 1 a 2 DŘ). V reakci na situaci způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 byl zmíněný pokyn GFŘ D-21 doplněn pokynem č. GFŘ D-44, upřesňujícím nejen principy možného promíjení úroků, ale i pokuty za nepodání kontrolního hlášení (viz dále). Oproti předchozí praxi se nemění nic na podmínce uhrazení související dlužné daně (vyžadované přímo § 259b odst. 1 DŘ). Pokynem GFŘ D-44 byl však rozšířen okruh tzv. ospravedlnitelných důvodů prodlení o případ, kdy daňový subjekt prokáže, že prodlení s úhradou daně je důsledkem mimořádných opatření. Opomenout ovšem nelze související podmínku stanovenou § 259c DŘ, dle kterého správce daně při posouzení žádosti hodnotí i četnost a závažnost případných porušení povinností stanovených daňovými a účetními právními předpisy.

Pokud tedy prodlení s úhradou je důsledkem mimořádných opatření, lze této možnosti úlevy využít na kterékoli dani a o prominutí příslušenství daně (úroku) požádat (pozor však na specifické případy, kdy je prominutí zmíněným § 259c DŘ vyloučeno z důvodu jiného porušení daňových a účetních předpisů). Ve specifických případech je pak prominutí předmětného příslušenství automatické – viz níže k jednotlivým daním).

Úlevy vztahující se k jednotlivým daním, založené nejen výše uvedeným Rozhodnutím, nýbrž i dalšími akty, lze nalézt v následujícím přehledu:

Daň z příjmů (fyzických i právnických osob)

Přiznání k dani z příjmů a úhrada této daně

V případě poplatníků podávajících přiznání k dani z příjmů ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (§ 136 odst. 1 DŘ), tj. poplatníků nemajících zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem, či poplatníků, jejichž přiznání není zpracováváno a podáváno (na základě plné moci) poradcem, je prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ, pokud povinnost podání tohoto přiznání poplatník splní nejpozději do 1. 7. 2020. Termín podání daňového přiznání jako takový tedy nebyl „odsunut“ (jak je mnohdy chybně interpretováno), při podání přiznání do 1. 7. 2020 je však předmětná pokuta automaticky prominuta. Pokud však tento nejzazší termín podání dodržen nebude, bude pokuta uložena, přičemž při stanovení její výše bude kalkulováno s prodlením trvajícím již od „základního“ 3měsíčního termínu stanoveného pro podání daňového přiznání obecně.

Stejně tak je přistoupeno i k otázce úhrady této daně a případně souvisejícího úroku z prodlení či úroku z posečkání. Je-li, resp. bude-li daň z příjmů za zdaňovací období roku 2019 uhrazena nejpozději do 1. 7. 2020, bude úrok prominut automaticky. Naopak nebude-li úhrada provedena do tohoto nejzazšího termínu, bude úrok kalkulován od 1. 4. 2020 (viz výrok III. a IV. Generálního pardonu 1). Nezapomeňme, že je-li daň placena bankovním převodem či poštovní poukázkou je za den úhrady považován až den, kdy platba byla připsána na účet správce daně (§ 166 odst. 1 DŘ).

Zálohy na daň z příjmů

V případech stanovených § 38a ZDP vzniká poplatníkům daně z příjmů povinnost hradit na tuto daň zálohy. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti s pololetní periodicitou (do 15. dne 6. a 12. měsíce zdaňovacího období). Pokud tato poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, jsou zálohy hrazeny čtvrtletně ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti, a to do 15. dne 3., 6., 9., a 12. měsíce zdaňovacího období. Výrokem III. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události čj. MF-7633/2020/3901-2, zveřejněného ve Finančním zpravodaji 5/2020 (Generální pardon 2), je prominuta záloha splatná 15. 6. 2020. Toto prominutí je prakticky pouze odkladem platby daňové povinnosti, neboť bude-li daňová povinnost následně v budoucnu v podaném přiznání vyčíslena, bude nutno ji zaplatit. Zdůrazněme, že prominutí zálohy se týká jen a pouze zálohy splatné ke konkrétnímu datu 15. 6. 2020. Zálohy splatné k jakémukoli jinému datu (tedy i zálohy poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je rok kalendářní) tímto rozhodnutím dotčeny nejsou a jejich režim je nutno (případně) řešit individuálně dle § 174 odst. 5 DŘ žádostí o stanovení záloh jinak.

Daň z příjmů (fyzických i právnických osob) vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Obdobně, jako v případě podání přiznání k dani z příjmů (viz výše), je řešena i otázka vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019 (§ 38d odst. 9 ZDP) standardně podávaného ve lhůtě dle § 137 odst. 2 DŘ. I v tomto případě platí, že je-li, resp. bude-li toto vyúčtování podáno nejpozději dne 1. 7. 2020, je pokuta za jeho pozdní podání automaticky prominuta, popř. je-li nejpozději dne 1. 7. 2020 tato daň uhrazena, je prominut i související úrok z prodlení či úrok z posečkání.

Zdůrazněme však, že uvedená úleva se nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 ZDP, jakož ani na vlastní daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděnou plátcem (viz výrok III. a IV. Generálního pardonu 1).

Na základě individuální žádosti lze posečkat (popř. povolit úhradu ve splátkách) daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně dle § 38d ZDP ve spojení s § 36 ZDP z příjmů u úroků a jiných výnosů z poskytnutých zápůjček a z poskytnutých úvěrů, plynoucích poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 ZDP (daňovým nerezidentům) a příjmů plynoucích daňovým nerezidentům dle:

§ 22 odst. 1 písm. c) ZDP

tj. příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti a obdobných činností poskytovaných na území České republiky,

§ 22 odst. 1 písm. f) ZDP tj. příjmy: ...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.