Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 531 - Daň silniční

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2022.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje předpis silniční daně.

Účet užívají účetní jednotky, které jsou poplatníky silniční daně (viz daňový systém ČR), tj.:

•  jsou jako provozovatelé vozidla zapsáni v technickém průkazu vozidla, které je předmětem daně dle § 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ZDSL), nebo
užívají vozidlo (které je předmětem daně), v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel, nebo
jsou zaměstnavateli a vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla při pracovní cestě (pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla samému),
v dalších zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, stanovených případech (zejména dle § 4 ZDSL).

Na účtu 531 se zachycuje náklad a v účtové skupině 34 dluh z předpisu silniční daně. Nedoplatek nebo přeplatek lze na základě žádosti poplatníka kompenzovat, neboť se jedná o daňový dluh (pohledávku) ke stejnému subjektu.

Nad rámec uvozujícího textu v souvislosti s daní silniční upozorňujeme, že v mimořádné situaci způsobené šířením viru SARS-CoV-2 byla Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím přijata mimořádná opatření v oblasti daní a správních poplatků. Jejich aktuálně platný výčet lze nalézt v rámci obsahové náplně komentáře k účtové skupině 53-Daně a poplatky. Současně však dodejme, že mezi úlevy na dani silniční lze zařadit i snížení sazeb této daně u návěsů a ostatních vozidel (tedy s výjimkou osobních automobilů) především vyšších tonáží, účinné již pro celé zdaňovací období 2020 (viz § 6 odst. 2 ZDSiL a čl. V zákona č. 299/2020 Sb.).

Na účet 531 není účtováno o případné pokutě za opožděné tvrzení daně, jejíž výše a podmínky pro její uložení jsou upraveny § 250 DŘ. Pokuta za opožděné tvrzení daně (a tedy i za pozdní podání daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání) je sankcí, která daňovému subjektu „vzniká ze zákona“ při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Od předpisu pokuty nelze ustoupit s výjimkou případů, kdy její výše je menší než 1 000 Kč (v takovém případě není předepsána – viz § 250 odst. 3 DŘ). Pouze na okraj podotkněme, že počínaje 1. lednem 2021 DŘ umožňuje případnou pokutu za opožděné tvrzení daně i prominout (viz § 259aa DŘ).

Na tento účet není účtováno ani o případné pokutě dle § 247a odst. 2 DŘ, postihující podání učiněné jinak než elektronicky, je-li poplatník k tomuto elektronickému podání povinen a tuto vadu podání neodstraní . Tato pokuta vzniká ze zákona ve výši  1 000 Kč.

Povinnost elektronického podání je uložena § 72 odst. 6 DŘ, a to tehdy, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má-li zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V takovém případě je povinen formulářová podání (definovaná § 72 odst. 1 DŘ) učinit pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) DŘ, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ .

Oproti úpravě předešlé povinnost elektronického podání již nedopadá na poplatníky, kteří svou daňovou schránku mají zřízenu „dobrovolně“ (nikoli ze zákona).

O výše uvedených pokutách je účtováno na vrub účtu 545-Ostatní pokuty a penále.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 531) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis silniční daně.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

U účetních jednotek, které mají jako účetní období hospodářský rok, je nezbytné zaúčtovat na účet 531 v rámci uzávěrkových účetních případů odhadovaný předpis daně pro příslušné účetní období souvztažně se zápisem na účet 389–Dohadné účty pasivní.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Na tomto účtu se obvykle nevyskytují žádné nesprávně zachycené operace, snad jen účtování silniční daně přímo úhradou z účtu bez předpisu na účtu 345. Zůstatek účtu by měl odpovídat částce silniční daně uvedené v přiznání za příslušné zdaňovací období.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a ...

Zbývajících 55 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.