Účetní průvodce MáDáti

Výjimečná sleva 15 % jen do pátku 29. 1. 2021!

Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 531 - Daň silniční

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje předpis silniční daně.

Účet užívají účetní jednotky, které jsou poplatníky silniční daně (viz daňový systém ČR), tj.:

•  jsou jako provozovatelé vozidla zapsáni v technickém průkazu vozidla, které je předmětem daně dle § 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ZDSL), nebo
užívají vozidlo (které je předmětem daně), v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel, nebo
jsou zaměstnavateli a vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla při pracovní cestě (pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla samému),
v dalších zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, stanovených případech (zejména dle § 4 ZDSL).

Na účtu 531 se zachycuje náklad a v účtové skupině 34 dluh z předpisu silniční daně. Nedoplatek nebo přeplatek lze na základě žádosti poplatníka kompenzovat, neboť se jedná o daňový dluh (pohledávku) ke stejnému subjektu.

Nad rámec uvozujícího textu v souvislosti s daní silniční upozorňujeme, že v mimořádné situaci způsobené šířením viru SARS-CoV-2 byla Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím přijata mimořádná opatření v oblasti daní a správních poplatků. Jedním z těchto opatření je prominutí příslušenství daně (úroku z prodlení dle § 252 DŘ, popř. úroku z posečkání dle § 157 DŘ) spojeného s pozdní úhradou záloh splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, a to výrokem III Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události čj. MF-8592/2020/39-2 (Generálního pardonu 3). Podmínkou tohoto „automatického“ prominutí příslušenství daně však je, že úhrada předmětných záloh bude provedena nejpozději do 15. 10. 2020. Zdůrazněme, že prominutí je relevantní pouze tehdy, pokud je nejzazší stanovený termín úhrady (15. 10. 2020) dodržen, tj. (je-li daň placena bankovním převodem či poštovní poukázkou) nejpozději v tento den je platba připsána na účet správce daně. Výše uvedená úprava tedy fakticky umožňuje, aby tyto zálohy byly bez jakéhokoli rizika či postihu uhrazeny později (do 15. 10. 2020)

Vedle této úlevy cílené do oblasti daně silniční za konkrétních podmínek lze poukázat i na možnost individuálního prominutí úroku z prodlení či úroku z posečkání aplikovatelné pro jiné, než shora vymezené případy. Pro toto individuální prominutí však musí být naplněny podmínky stanovené § 259b DŘ, které jsou rozvedeny v rámci pokynu č. GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně. Z uvedené právní úpravy vyplývá, že daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pouze pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl, přičemž k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (viz § 259b odst. 1 a 2 DŘ). V reakci na situaci způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 je zmíněný pokyn GFŘ D-45 doprovázen pokynem č. GFŘ D-44. Oproti předchozí praxi se nemění nic na podmínce uhrazení související dlužné daně (vyžadované přímo § 259b odst. 1 DŘ). Pokynem GFŘ D-44 však je rozšířen okruh tzv. ospravedlnitelných důvodů prodlení o případ, kdy daňový subjekt prokáže, že prodlení s úhradou daně je důsledkem mimořádných opatření. Opomenout ovšem nelze související podmínku stanovenou § 259c DŘ, dle kterého správce daně při posouzení žádosti hodnotí i četnost a závažnost případných porušení povinností stanovených daňovými a účetními právními předpisy, které mohou poskytnutí této individuální úlevy vyloučit.

Požádat lze samozřejmě nejen o prominutí úroku, nýbrž i o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky dle § 156 DŘ. Je-li, resp. bylo-li přitom daňovému subjektu na základě individuální žádosti posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky povoleno z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, je mu výrokem VIII Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události čj. 15195/2020/3901-4 (Generálního pardonu 5) zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 (automaticky) prominut související úrok z prodlení (§ 252 DŘ) a úrok z posečkané částky (§ 157 DŘ) vzniklý ve vymezeném časovém období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

K otázce správních poplatků po dobu mimořádné situace a v období bezprostředně následujícím viz účet 538/002.

Závěrem dodejme, že mezi úlevy na dani silniční lze zařadit i snížení sazeb této daně u návěsů a ostatních vozidel (tedy s výjimkou osobních automobilů) především vyšších tonáží, účinné již pro celé zdaňovací období 2020 (viz § 6 odst. 2 ZDSiL a čl. V zákona č. 299/2020 Sb.).

Na účet 531 není účtováno o případné pokutě za opožděné tvrzení ...

Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 12 měsíců
sleva 15 %

3 300 Kč

2 805 Kč
3 394 Kč včetně DPH

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.