Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 531 - Daň silniční

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje předpis silniční daně.

Účet užívají účetní jednotky, které jsou poplatníky silniční daně (viz daňový systém ČR), tj.:

•  jsou jako provozovatelé zdanitelného vozidla zapsáni v technickém průkazu vozidla, které je předmětem daně dle § 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ZDSil), nebo
užívají zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, nebo
v dalších zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, stanovených specifických případech (zejména dle § 4 ZDSil).

Předmětem daně silniční jsou pouze vozidla zdanitelná (§ 2 ZDSil). Novelizací ZDSil provedenou k 1. 7. 2022 byla přitom významně redukována množina vozidel, které této dani podléhají. Zdanitelným vozidlem se tak pro účely daně silniční aktuálně rozumí pouze silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v ČR. Reálně je přitom skupina vozidel, z nichž je daň silniční placena, ještě užší. Kromě výjimek stanovených přímo § 2, popř. § 3 ZDSil je totiž v tomto směru rozhodnou především jejich největší povolená hmotnost v tunách, popř. i počet náprav. Zjednodušeně lze konstatovat, že na vozidla s touto hmotností menší jak 12 t daň silniční nedoléhá. Vlivem přechodných ustanovení (viz čl. IV bod 2 zákona č. 142/2022 Sb.) platí tato úprava již pro celé zdaňovací období roku 2022.

V případě jiných, jako např. osobních nebo/a „dodávkových“ vozidel se tedy již se silniční daní nesetkáváme.

Pouze pro úplnost připomeňme, že toutéž novelizací ZDSil došlo i ke zrušení záloh na tuto daň.

Na účtu 531 se zachycuje náklad a v účtové skupině 34 dluh z předpisu silniční daně. Nedoplatek nebo přeplatek lze na základě žádosti poplatníka kompenzovat, neboť se jedná o daňový dluh (pohledávku) ke stejnému subjektu.

Na účet 531 není účtováno o případné pokutě za opožděné tvrzení daně, jejíž výše a podmínky pro její uložení jsou upraveny § 250 DŘ. Pokuta za opožděné tvrzení daně (a tedy i za pozdní podání daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání) je sankcí, která daňovému subjektu „vzniká ze zákona“ při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Od předpisu pokuty nelze ustoupit s výjimkou případů, kdy její výše je menší než 1 000 Kč (v takovém případě není předepsána – viz § 250 odst. 3 DŘ). Pouze na okraj podotkněme, že § 259aa DŘ umožňuje případnou pokutu za opožděné tvrzení daně i prominout.

Na tento účet není účtováno ani o případné pokutě dle § 247a odst. 2 DŘ, postihující podání učiněné jinak než elektronicky, je-li poplatník k tomuto elektronickému podání povinen a tuto vadu podání neodstraní . Tato pokuta vzniká ze zákona ve výši  1 000 Kč.

Povinnost elektronického podání je uložena § 72 odst. 6 DŘ, a to tehdy, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která se zřízuje ze zákona, nebo má-li zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V takovém případě je povinen formulářová podání (definovaná § 72 odst. 1 DŘ) učinit pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) DŘ, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ.

O výše uvedených pokutách je účtováno na vrub účtu 545-Ostatní pokuty a penále.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 531) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis silniční daně.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

U účetních jednotek, které mají jako účetní období hospodářský rok, je nezbytné zaúčtovat na účet 531 v rámci uzávěrkových účetních případů odhadovaný předpis daně pro příslušné účetní období souvztažně se zápisem na účet 389–Dohadné účty pasivní.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Na tomto účtu se obvykle nevyskytují žádné nesprávně zachycené operace, snad jen účtování silniční daně přímo úhradou z účtu bez předpisu na účtu 345. Zůstatek účtu by měl odpovídat částce silniční daně uvedené v přiznání za příslušné zdaňovací období.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 531 se uvádí takto:

...

Zbývajících 54 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.