Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 538/001 - Ostatní daně (daň z přidané hodnoty a doměrky spotřební daně)

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu jsou účtovány zejména náklady z titulu daně z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., vč. jejích případných doměrků, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020. V této souvislosti pouze připomeňme, že zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nemovitých věcí, bylo zrušeno ke dni 26. 9. 2020. Tímto krokem došlo i k zániku daně z nabytí nemovitých věcí, přičemž dle čl. II bodu 2 zákona č. 386/2020 Sb., zanikla daňová povinnost na této dani, pokud lhůta pro podání daňového přiznání nastala po 1. březnu 2020. Daňové povinnosti tak reálně nepodléhají případy, kdy k nabytí nemovité věci došlo počínaje prosincem 2019.

Na tento účet je o této dani účtováno, je-li tato daň účtována jako náklad. Vzhledem k již pouze „dobíhajícímu“ režimu této daně doporučujeme uživateli Účetního průvodce MáDáti pro vyhledání souvisejících informací přejít do verze k 1. 9. 2020. 

Na tomto účtu jsou účtovány i doměrky spotřebních daní a DPH.

Tyto daně (jakož i daně obecně) jsou zúčtovávány v účtové skupině 34 jako pohledávky či dluhy podle vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu obcí. Pohledávky z titulu nedoplatků či přeplatků jednotlivých daní (každé daně jednotlivě) lze kompenzovat, neboť daňové dluhy a pohledávky jsou považovány za zúčtovací vztahy vůči stejnému subjektu.

Na účet 538/001 není naopak účtováno o případné pokutě za opožděné tvrzení daně, jejíž výše a podmínky pro její uložení jsou upraveny § 250 DŘ. Pokuta za opožděné tvrzení daně (a tedy i za pozdní podání daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání) je sankcí, která daňovému subjektu „vzniká ze zákona“ při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Od předpisu pokuty nelze ustoupit s výjimkou případů, kdy její výše je menší než 1 000 Kč (v takovém případě není předepsána – viz § 250 odst. 3 DŘ). Pouze na okraj podotkněme, že počínaje 1. lednem 2021 DŘ umožňuje případnou pokutu za opožděné tvrzení daně i prominout (viz § 259aa DŘ).

Na tento účet není účtováno ani o případné pokutě dle § 247a odst. 2 DŘ, postihující podání učiněné jinak než elektronicky, je-li poplatník k tomuto elektronickému podání povinen a tuto vadu podání neodstraní . Tato pokuta vzniká ze zákona ve výši 1 000 Kč.

Povinnost elektronického podání je  obecně uložena § 72 odst. 6 DŘ , a to tehdy, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která se zřízuje ze zákona, nebo má-li zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V takovém případě je povinen formulářová podání (definovaná § 72 odst. 1 DŘ) učinit pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) DŘ, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ.

Na tomto účtu nejsou účtovány ani sankce dle § 101h ZDPH z titulu porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (viz heslo DPH Kontrolní hlášení).

O uvedených pokutách je účtováno na vrub účtu 545-Ostatní pokuty a penále.

Je-li shora zmíněna otázka povinného elektronického podání daňového tvrzení daňových subjektů majících zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona či majících zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je potřebné zmínit poněkud odlišný režim elektronického podání vybraných písemností k DPH, o kterém je pojednáno v rámci hesla DPH Přiznání k DPH.

Ustanovení § 101a ZDPH vyžaduje elektronickou formu všech v něm specifikovaných podání všemi plátci  a identifikovanými osobami (bez ohledu na skutečnost, zda mají či nemají zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona nebo zda mají či nemají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem). 

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 538/001) počáteční zůstatek.

V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis ostatních daní narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.

Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek ...

Zbývajících 60 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.