Účetní průvodce MáDáti

Nyní pro vás účetní a daňový průvodce MáDáti s vyjímečnou slevou 15 %

Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 538/001 - Ostatní daně (daň z nabytí nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty a doměrky spotřební daně)

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu jsou účtovány zejména náklady z titulu daně z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., vč. jejích případných doměrků, je-li tato daň účtována jako náklad (tj. nevstupuje-li do ocenění nabyté věci nemovité - viz dále).

O dani z nabytí nemovitých věcí je v této stati pojednáno i nadále, přestože v mediálním prostoru byl již prezentován záměr zrušení této daně. Přestože tento krok (bude-li završen) povede mj. i k odstranění polemik „kam s ní“, tj. jak tuto daň uchopit z hlediska účetního i jejich dopadů do daní z příjmů (viz níže), je nutné zdůraznit, že tento záměr je v tuto chvíli (k datu úpravy tohoto textu, tj. k 1. 9. 2020) stále ve fázi probíhajícího legislativního procesu a k prostudování dostupný jako sněmovní tisk č. 866 na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (www.psp.cz). Nezbývá tedy, než prozatím této dani (a jejím daňovým a účetním souvislostem) věnovat pozornost i nadále.

Poplatníkem této daně (dle § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.) je výlučně nabyvatel vlastnického práva k věci nemovité. Zatímco dle úpravy předešlé byla v otázce určení osoby poplatníka v určitých situacích připuštěna možnost dohody smluvních stran, mezi nimiž byla nemovitá věc převáděna, úprava současná tuto možnost již nedává. Současně s touto aktuální právní úpravou zanikl (ve vztahu k převodům nemovitých věcí podléhajících již právní úpravě nové) i dřívější institut ručení za tuto daň.

Otázka daně z nabytí nemovitých věcí se v souvislosti s výše uvedenou změnou přístupu stala předmětem poměrně rozsáhlé diskuse, která byla završena vydáním stanoviska Generálního finančního ředitelství v rámci zápisu z Koordinačního výboru č. 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů.

Předmětné stanovisko potvrzuje již dříve prezentovaný závěr, že daň z nabytí nemovitých věcí, je-li hrazena poplatníkem této daně, který je účetní jednotkou, vstupuje prakticky vždy do ocenění nemovité věci (a je tedy součástí její pořizovací ceny). Tato daň má jednoznačnou příčinnou souvislost s pořízením dlouhodobého hmotného majetku. Do doby stanovené § 7 odst. 11 Vyhlášky (tj. do uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání) se tedy stává součástí jeho ocenění pořizovací cenou podle § 25 odst. 1 písm. a) ZoÚ. Pokud však k danému okamžiku není přiměřená jistota o výši této daně, tj. pokud není dosud známa přesná výše daně, má účetní jednotka povinnost vytvořit dohadnou položku a tuto zahrnout do ocenění předmětného majetku. Dodejme, že výše této dohadné položky je vyčíslitelná v částce přiznávané v příslušném daňovém přiznání (ve výši zálohy této daně). Pokud mezi touto zálohou a následně stanovenou (vyměřenou) daní vznikne rozdíl, bude tento rozdíl nákladem (tedy součástí obsahové náplně tohoto účtu), nebo provozním výnosem běžného období, v němž bude tento rozdíl vypořádáván (bude postupováno stejně jako v případě jiných vypořádání dohadných položek – viz účet 389-Dohadné účty pasivní). Na související dopady do základu daně z příjmů poukážeme níže v části Daňových aspektů.

Obsahová náplň účtu 538/001 (ve vztahu k dani z nabytí nemovitých věcí) pokrývá samozřejmě i případy, kdy je tato daň předepsána (řádně či dodatečně) ještě podle úpravy předešlé, přičemž poplatníkem této daně byl převodce vlastnického práva, či je-li tato daň hrazena (opět dle právní úpravy předešlé) ručitelem (viz verze účtu 538/001 účetního průvodce MáDáti k 1. 9. 2016).

I oblast daně z nabytí nemovitých věcí byla dotčena mimořádnými opatřeními Ministerstva financí ČR a Generálního finančního ředitelství, a to jak v rovině opatření všeobecně platných, tak i specificky cílených do oblasti této daně spočívající v možnosti bezsankčního pozdnějšího podání daňového přiznání a úhrady daně. Souhrnnou informaci k této problematice naleznete v rámci účtové skupiny 53–Daně a poplatky

Na tomto účtu jsou účtovány i doměrky spotřebních daní a DPH.

Tyto daně (jakož i daně obecně) jsou zúčtovávány v účtové skupině 34 jako pohledávky či dluhy podle vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu obcí. Pohledávky z titulu nedoplatků či přeplatků jednotlivých daní (každé daně jednotlivě) lze kompenzovat, neboť daňové dluhy a pohledávky jsou považovány za zúčtovací vztahy vůči stejnému subjektu.

Na účet 538/001 není naopak účtováno o případné pokutě za opožděné tvrzení daně, jejíž výše a podmínky pro její uložení jsou upraveny § 250 DŘ. Pokuta za opožděné tvrzení daně (a tedy i za pozdní podání daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání) je sankcí, která daňovému subjektu „vzniká ze zákona“ při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Od předpisu pokuty nelze ustoupit.

Na tento účet není účtováno ani o případné pokutě dle § 247a odst. 2 DŘ, postihující podání učiněné jinak než elektronicky, je-li poplatník k tomuto elektronickému podání povinen. Tato pokuta vzniká ze zákona ve výši 2 000 Kč a od jejího předpisu nelze také upustit.

Povinnost elektronického podání je uložena § 72 odst. 4 DŘ, a to tehdy, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V takovém případě je povinen podání podle § 72 odst. 1 DŘ, tj. podání:

- přihlášky k registraci,
- oznámení o změně registračních údajů,
- řádného daňového tvrzení (§ 1 odst. 3 DŘ),
- dodatečného daňového tvrzení (§ 1 odst. 3 DŘ),

činit pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ, tj. výlučně datovou zprávou

a) podepsanou způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (tj. podepsanou elektronickým podpisem či odeslanou prostřednictvím datové schránky) nebo,
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Nelze tedy využít možnosti elektronického podání s následným ověřením (tzv. e-tiskopisem).

Povinnost činit podání elektronicky dle § 72 odst. 4 DŘ se však nevztahuje na podání, která nemají zveřejněný formát a strukturu, tzn. na podání, která nejsou k dispozici na daňovém portálu Finanční správy ČR v sekci Elektronická podání pro finanční správu - Elektronické formuláře (tzv. „EPO podání“). Vzhledem ke skutečnosti, že přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do této „kategorie spadá“, povinnost elektronického podání na něj nedoléhá.

Na tomto účtu nejsou účtovány ani sankce dle § 101h ZDPH z titulu porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (viz heslo DPH Kontrolní hlášení).

O uvedených pokutách je účtováno na vrub účtu 545-Ostatní pokuty a penále.

Je-li shora zmíněna otázka povinného elektronického podání daňového tvrzení daňových subjektů majících zpřístupněnu datovou schránku či majících zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je potřebné zmínit poněkud odlišný režim elektronického podání vybraných písemností k DPH, o kterém je pojednáno v rámci hesla DPH Přiznání k DPH.

Ustanovení § 101a ZDPH vyžaduje elektronické podání všemi plátci (bez ohledu na skutečnost, zda mají či nemají zpřístupněnu datovou schránku nebo zda mají či nemají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem).

Stejně tak, jako ve výše zmíněné oblasti daně z nabytí nemovitých věcí, dopadají (v pozitivním slova smyslu) i na oblast DPH (a spotřebních daní) mimořádná opatření Ministerstva financí ČR a Generálního finančního ředitelství, a to jak v rovině opatření všeobecně platných, tak i specificky cílených do oblasti DPH. Souhrnnou informaci k této problematice naleznete v rámci účtové skupiny 53–Daně a poplatky

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 538/001) počáteční zůstatek.

V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis ostatních daní narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.

Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

...
Zbývajících 57 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 12 měsíců
sleva 15 %

3 300 Kč

2 805 Kč
3 394 Kč včetně DPH

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.