Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 543 - Poskytnuté dary v provozní oblasti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet slouží k zachycení hodnoty darů poskytnutých jiným subjektům v podobě peněžní či nepeněžní, které však svou povahou nespadají do oblasti finanční, tj. nejedná se zejména o darování cenných papírů a podílů na obchodních korporacích, popř. peněžních darů na úhradu úroků. Pro zachycení těchto jiných darů cílících do oblasti finanční slouží, v souladu s § 34 Vyhlášky, účet spadající do účtové skupiny 56-Finanční náklady, např. tímto Účetním průvodcem MáDáti navržený analytický účet 568/004-Poskytnuté dary ve finanční oblasti.

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota poskytnutého daru je považována za náklad daňově neúčinný (s výjimkou případů nepeněžní pomoci poskytnuté v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom upravené § 24 odst. 2 písm. zp) ZDP a bezúplatného nepeněžitého plnění poskytnutého v roce 2022 a 2023 na pomoc v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny dle § 3 zákona č. 128/2022 Sb.  viz část Daňové aspekty), je nutno tomuto účtu věnovat pozornost zejména v souvislosti s transformací výsledku hospodaření na základ daně, kdy veškeré náklady na tomto účtu zachycené je nutno ze základu daně vyloučit.

Za podmínek stanovených § 15 odst. 1, resp. § 20 odst. 8 ZDP však lze hodnotu darů poskytnutých fyzickými osobami uplatnit, jakožto nezdanitelnou část základu, či položku snižující základ daně, byl-li poskytnut osobou právnickou (viz část Daňové aspekty).

Na účtu 543 je účtováno pouze o hodnotě darů poskytnutých podle § 2055 až 2078 ObčZ, tj. darů přenechaných obdarovanému bezplatně (bez poskytnutého protiplnění).

Za dary lze svým způsobem považovat i poskytnuté reklamní a propagační předměty, které však plní zcela jinou úlohu (jak již sám jejich název napovídá reklamní a propagační) a jako takové nejsou na účtu 543 účtovány. Z věcného hlediska však hodnota těchto předmětů spadá do náplně účtu 501–Spotřeba materiálu (viz účet 501/005).

Obdobně takto jiné postavení mají i ceny poskytnuté do veřejných soutěží a reklamního slosování (která mají opět v převážné míře reklamně – propagační poslání). O těchto cenách a výhrách je pak účtováno podle druhu předmětu (popř. služby), které byly jako výhra poskytnuty (zejména na účtech 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží, 513-Náklady na reprezentaci, 518-Ostatní služby, 548-Ostatní provozní náklady).

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 543) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycují poskytnuté dary narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.

Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Poskytnuté dary bývají mnohdy chybně zachyceny na jiný účet (např. 501, 504). Toto pochybení s sebou nese zejména riziko daňové, spočívající v následném opomenutí vyloučení hodnoty daru ze základu daně.

V případě darů poskytnutých v podobě nepeněžní plátcem DPH bývá mnohdy opomíjeno i proúčtování částky daně na výstupu (na vrub účtu 543), je-li předmětem daru hmotný majetek, který byl původně pořízen za jiným účelem, než účelem jeho darování, či v případech darování vlastních výrobků či realizovaných služeb (viz heslo DPH Poskytování dárků a obchodních vzorků).

Pochybením inverzním je naopak zachycení hodnoty reklamních a propagačních předmětů na účet 543, kam věcně nenáleží.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 543 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený F.5. Jiné provozní náklady
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený F. Ostatní provozní náklady

Jedná-li se o dar, který svou povahou spadá do finanční oblasti (např. dar v podobě darovaných cenných papírů a podílů – viz účet 568/004-Poskytnuté dary ve finanční oblasti), jsou údaje vykazovány takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený K. Ostatní finanční náklady
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený K. Ostatní finanční náklady

Analytické členění

a)  Doporučuje se minimálně členění na dary z hlediska ZDP, tj. na dary, o něž lze základ daně snížit, a dary, o jejichž hodnotu základ daně snížit nelze,
b) Dále mohou být vedeny analytické účty podle jednotlivých darů nebo obdarovaných.

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle výdajové pokladní doklady, darovací smlouvy, interní doklady, výpis z bankovního účtu.

Daňové aspekty

Hodnota poskytnutých darů je, coby výdaj na reprezentaci, považována ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) ZDP za náklad daňově neúčinný.

Výjimku z tohoto pravidla přestavují a status daňové účinnosti mají pouze:

a) poskytnuté reklamní a propagační předměty [které nejsou dle zmíněného § 25 odst. 1 písm. t) ZDP za dary ani považovány] a
b) nepeněžní pomoc poskytnutá v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom [§ 24 odst. 2 písm. zp) ZDP],
c) bezúplatná nepeněžitá plnění poskytnutá v roce 2022 a 2023 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (viz § 3 zákona č. 128/2022 Sb.).

ad a) reklamní a propagační předměty, jejichž poskytnutí lze promítnout na vrub nákladů daňově účinných musí být opatřeny jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby. Hodnota reklamního a propagačního předmětu nesmí přesáhnout částku 500 Kč, a tento předmět nesmí být předmětem daně spotřební  [viz i účet 501/005-Spotřeba propagačních předmětů],

ad b) pomoc formou nepeněžního plnění poskytnutá v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom je limitována teritoriálně. Daňově relevantní je tak pouze pomoc poskytnutá v souvislosti živelnými pohromami, ke kterým došlo na území členského státu Evropské unie (tj. vč. ČR) nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Byl-li vzniklý náklad zahrnut přímo do základu daně, nelze jeho hodnotu uplatnit současně jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 ZDP nebo položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8 ZDP.

ad c) obdobným způsobem, jako v případě nepeněžitých plnění poskytnutých v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, je přistupováno i k bezúplatným nepeněžitým plněním poskytnutým v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Nikoli „vlastním ZDP“, nýbrž zcela samostatným zákonem (...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.