Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují smluvní sankce ze závazkových vztahů. Účet má vyjadřovat náklady vzniklé z titulu (po účetní jednotce) nárokovaných smluvních pokut, úroků z prodlení či jiných sankcí smluvního charakteru ze závazkových vztahů dle ObčZ v případě jejich neplnění.

Účtují se zde částky smluvních sankcí bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to

•  smluvní pokuty a úroky z prodlení (vč. případné požadované úhrady minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky věřitele) ve smyslu příslušných ustanovení ObčZ, s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, které se účtují na účet 562-Úroky,
jiné sankce (smluvního charakteru) ze závazkových vztahů, za které je považováno např. vrácení dvojnásobku závdavku podle § 1808 odst. 2 ObčZ,
postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
odstupné podle § 1992 ObčZ.

Snad nejčastěji v praxi se vyskytující je předpis sankce z titulu prodlení dlužníka se splněním peněžitého dluhu, tj. smluvních úroků z prodlení dle § 1970 ObčZ. 

Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, tak může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.

Výše těchto úroků může být mezi smluvními stranami ujednána. Neujednají-li smluvní strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše úroku z prodlení stanovená nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Výše úroku z prodlení tak nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

Vedle úroků z prodlení má věřitel nárok i na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky. Podmínky a jejich výši přitom opět stanoví již zmíněné nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve svém § 3.

Pro úplnost dodejme, že obvyklou délku doby splatnosti dluhu stanoví ObčZ ve svém § 1963.

Rámec smluvních pokut je vymezen § 2048 ObčZ, dle kterého může věřitel požadovat smluvní pokutu, pokud si tuto pokutu smluvní strany ujednají pro případ porušení smluvené povinnosti; ujednána přitom musí být i určitá výše smluvní pokuty nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí. Věřitel pak může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

Jak z výše uvedeného vyplývá, nárok na smluvní pokutu jedné straně vzniká pouze tehdy, pokud tato smluvní pokuta byla smluvně sjednána. Oproti tomu nárok na úrok z prodlení takto smluvně upraven být nemusí a vzniká tzv. „ze zákona“ (při prodlení dlužníka).

Otázkou je, kdy náklady vzniklé z titulu smluvních sankcí v účetnictví zachytit. O závazku (resp. dluhu) z titulu smluvních sankcí se souvztažným zápisem na vrub účtu provozních nákladů se účtuje ke dni, kdy bylo právo věřitele tyto sankce požadovat uplatněno, nárok na tyto smluvní sankce věřitel vyčíslil a svůj požadavek dlužníkovi sdělil. Okamžik účtování je tedy spojen s okamžikem, kdy věřitel svůj nárok vznesl.

Případnou míru rizika z titulu možného úspěšného uplatnění smluvních sankcí věřitelem lze do této doby na straně možného dlužníka promítnout v jeho účetnictví pouze (a dobrovolně) jen formou rezerv (daňově neúčinných, tj. rezerv účetních).

Účtování

...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.