Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 545 - Ostatní pokuty a penále

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují předpisy sankční povahy, nemající charakter smluvních sankcí (viz účet 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení), tj. sankce „ostatní“. Jedná se tedy o sankční platby, které byly vyměřeny či uloženy orgány veřejné správy a zdravotními pojišťovnami, tj.:

pokuty,
penále,
peněžité tresty,
úroky z prodlení,
náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle § 23 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 21 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),
přirážky k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění (§ 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

Předmětné částky sankčních nákladů jsou na tomto účtu účtovány na základě příslušných dokladů (platebních výměrů, rozhodnutí, pokutových bloků) vždy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.

Na tomto účtu by přitom měly být zaúčtovány pouze „sankční náklady“, které nelze z hlediska ZDP považovat za daňově účinné. I v této souvislosti se však můžeme setkat s výjimkou popsanou v části Daňové aspekty tohoto účtu.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 545) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis pokut, penále, zvýšení daně a úroků narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Chybným postupem je zejména účtování až o zaplacených sankcích, které ve své podstatě nevyjadřuje skutečný stav dluhů v průběhu jejich existence. Do výsledku hospodaření je totiž nutno zahrnout veškeré náklady, veškeré dluhy je pak nutno promítnout do pasiv. Sankce, jejichž existence je účetní jednotce známa, ale které nebyly k okamžiku závěrky ještě vyměřeny, uloženy, předepsány či sděleny, lze na vrub nákladů promítnout prostřednictvím dohadné položky (zejména úroky z prodlení vznikající ze zákona) nebo ve formě vytvořené rezervy (např. penále či úroky z prodlení podle DŘ, pokuty).

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 545 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený F.5. Jiné provozní náklady
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený F. Ostatní provozní náklady

Analytické členění

Analytické účty mohou být vedeny podle jednotlivých věřitelů, podle druhu sankce apod., popř. i podle jejich daňové účinnosti či neúčinnosti (viz část Daňové aspekty).

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle platební výměry, rozhodnutí o uložení pokuty, výdajové pokladní doklady, interní doklady, výpisy z bankovního účtu.

Daňové aspekty

Penále, úroky z prodlení a pokuty [s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP, tj. s výjimkou smluvních sankcí spadajících do obsahové náplně účtu 544], peněžité tresty, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přirážky k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, jakož i náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jsou nákladem daňově neúčinným [§ 25 odst. 1 písm. f) ZDP].

Jak je uvedeno již výše, představují sankce zaúčtované na účtu 545 náklady daňově neuznatelné. Jistou výjimku z tohoto pravidla však představují případy, kdy příslušná sankce je účetní jednotkou přenesena na jiný subjekt, po kterém je nárokována přímo souvisejí náhrada. V takovém případě lze postupovat v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP, podle kterého se nákladem daňově účinným stávají i náklady jinak daňově neuznatelné (tj. mj. právě i předmětné „ostatní“ sankce), avšak jen a pouze jsou-li poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady. Podmínkou však je, že tyto příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období jako předmětný náklad (popř. i již v některém ze zdaňovacích obdobích předcházejících, kdy předpis náhrady by teoreticky předcházel vlastní sankci).

>  Příklad č. 1

Nelze-li postup podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP použít, tj. nedochází-li k přímému přeúčtování nákladu, popř. je nárokována náhrada na jiném základě či v jiném účetním (resp. zdaňovacím) období, nabízí ZDP jiné řešení. Náklad z titulu vzniklé sankce je sice v takovém případě považován stále za daňově neúčinný plně v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. f) ZDP, případná náhrada účtovaná ve prospěch výnosů však představuje částku nezahrnovanou do základu daně podle ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.