Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 546/001 - Postoupení pohledávky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Prostřednictvím tohoto účtu dochází k promítnutí rozvahové hodnoty postoupené pohledávky na vrub nákladů při jejím úplatném postoupení či při postoupení pohledávky za účelem splnění dluhu. Postoupením pohledávky přitom původní věřitel (postupitel) postupuje svou pohledávku jiné osobě (postupníkovi), který se tak vůči dlužníkovi stává věřitelem „novým“ namísto věřitele „původního“.

Z účetního hlediska je tedy postoupení pohledávky spojeno s jejím odpisem na vrub nákladů na straně postupitele, realizací výnosu z jejího postoupení a vznikem nové pohledávky za nabyvatelem pohledávky (postupníkem).

Na vrub tohoto účtu není oproti tomu účtováno při bezúplatném postoupení pohledávky, tj. např. při jejím darování. Poskytnutý dar (postoupená pohledávka) je v takovém případě zachycen na straně postupitele na účtu 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti. Přijetí darované pohledávky, tj. její bezúplatné převzetí postupníkem, vede ke zvýšení výsledku hospodaření postupníka (účtováno ve prospěch účtů 643-Přijaté dary v provozní oblastipopř. 668/002-Přijaté dary ve finanční oblasti) a jejímu podrobení dani z příjmů (viz heslo Dary).

K zatížení účtu 546/001 nedochází ani při vložení pohledávky coby nepeněžitého vkladu společníka do obchodní společnosti.

Z obecně právního hlediska lze konstatovat, že postoupení pohledávek je upraveno § 1879 až 1887 ObčZ.

V souvislosti s úplatným postoupením pohledávek je nutno mít na zřeteli zejména daňové souvislosti, zvláště pak ustanovení ZDP limitující daňovou účinnost pohledávek zachycených na vrub nákladů (viz část Daňové aspekty). Těmto daňovým souvislostem je pak nutno přizpůsobit i skladbu dalších analytických účtů k tomuto účtu. Za stěžejní je přitom nutno považovat charakteristiky pohledávky z hlediska její splatnosti (pohledávka postoupena před či po její splatnosti), skutečnost, zda k pohledávce jsou či nejsou tvořeny zákonné opravné položky (podle § 8a nebo § 8c ZoR), titul postoupené pohledávky (zvláštní úprava je ZDP věnována problematice pohledávek z titulu smluvních sankcí) a výši výnosu z postoupení pohledávky. Pozornost je nutno věnovat i otázce, zda postupitel je či není poplatníkem, jehož hlavním předmětem je nákup, prodej a vymáhání pohledávek.

Pro úplnost dodejme, že pohledávka bude na straně postupníka (jejího nabyvatele) oceněna pořizovací cenou (§ 50 Vyhlášky).

Pohledávka může být také postoupena další osobě (postupníkovi), aby touto pohledávkou postupitel splnil svůj závazek, který vůči postupníkovi má. Může být tedy postoupena i za účelem splnění dluhu. Přestože postupitel neobdrží za postoupenou pohledávku peníze, je i na takovýto případ nutno pohlížet jako na postoupení úplatné. Postupitel totiž protihodnotu získává v podobě „zproštění se svého dluhu“ vůči postupníkovi, který postoupenou pohledávkou prakticky „uhradil“.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 546/001) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycují postoupené pohledávky narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1 - Postoupení pohledávky nekryté opravnou položkou a opravnou položkou kryté

>  Příklad č. 2 - Účtování u postupníka (kupujícího) - ocenění

>  Příklad č. 3 - Účtování při úhradě pohledávky nabyté postoupením (pohledávka je dlužníkem uhrazena)

>  Příklad č. 4 - Postoupení pohledávky kryté opravnou položkou podle § 8a ZoR

>  Příklad č. 5 - Vzájemný zápočet pohledávky a dluhu

>  Příklad č. 6 - Dílčí vzájemný zápočet pohledávky a dluhu

>  Příklad č. 7 - Dílčí vzájemný zápočet pohledávky a dluhu a odpis zbývající části pohledávky

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 546/001 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený F.5. Jiné provozní náklady
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený F. Ostatní provozní náklady

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.