Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 546/002 - Odpis pohledávky podle zákona o daních z příjmů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Prostřednictvím tohoto účtu je realizován jednorázový odpis pohledávek v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. y) ZDP (viz Daňové aspekty).

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 546/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje odpis pohledávek narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 546/002 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený F.5. Jiné provozní náklady
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený F. Ostatní provozní náklady

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle interní doklady.

Daňové aspekty

Zatížení základu daně hodnotou pohledávek je z hlediska ZDP limitováno ustanovením § 25 odst. 1 písm. z) ZDP, podle kterého pohledávky vyjádřené jejich jmenovitými hodnotami, případně pořizovacími cenami (jedná-li se o pohledávky nabyté postoupením), nelze považovat za náklad daňově účinný.

Výjimku z tohoto obecně platného principu představují případy zvláště upravené v § 24 ZDP mezi něž řadíme zejména (vedle odpisu pohledávek při jejich postoupení) možnost jednorázového odpisu pohledávek. Realizace tohoto odpisu je však možná pouze za podmínek striktně vymezených ustanovením § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.

U poplatníků, kteří vedou účetnictví, je tak k odpisu způsobilá jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem [s výjimkou vymezenou § 25 odst. 1 písm. zc) ZDP] a při přeměně společnosti.

Pohledávky je v této souvislosti nutno rozčlenit do dvou základních skupin:

A) pohledávky, k nimž jsou vytvořeny zákonné opravné položky, přičemž poplatník hodlá jejich „daňový“ odpis realizovat pouze do jejich výše,
B) pohledávky, k nimž zákonné opravné položky vytvořeny nejsou, popř. vytvořeny jsou, avšak zamýšlený „daňový“ odpis pohledávky hodnotu vytvořené zákonné opravné položky převyšuje.

ad A)

Pokud poplatník hodnotu pohledávky promítal na vrub základu daně prostřednictvím řádné tvorby daňově účinných opravných položek (tedy při respektování všech podmínek stanovených ZoR), lze hodnotu pohledávky odepsat v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. y) ZDP (prvé věty za bodem sedmým tohoto ustanovení) bez nutnosti přihlédnutí k dalším omezením rozvedeným níže, obsaženým v tzv. „návětí“ zmíněného § 24 odst. 2 písm. y) ZDP [viz ad B)]. Daňově účinným je však tento odpis pouze do výše vytvořené zákonné opravné položky (ZOP), kterou je nutno současně zúčtovat ve prospěch nákladů (strana D účtu 558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní ...

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.