Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují účetní odpisy odpisovaného dlouhodobého majetku, jakož i jeho zůstatková cena v případě likvidace tohoto majetku. Prostřednictvím účtu 551 dochází k ovlivnění výsledku hospodaření i v případech likvidace dlouhodobého majetku neodpisovaného. V takovém případě je účet zatížen pořizovací cenou neodpisovaného majetku.

Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, představující trvalé snížení jeho hodnoty, se vyjadřuje formou odpisů v nákladech a zároveň prostřednictvím účtů 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v rozvaze.

Majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého spoluvlastnického podílu.

Účetní jednotky by měly:

•  rozlišovat mezi účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku podle odpisového plánu zachycenými na tomto účtu a daňovými odpisy, které jsou závazně stanovené ZDP. Menší účetní jednotky s malým objemem dlouhodobého hmotného majetku, kde odpisy netvoří významnou položku provozních nákladů, užívají někdy daňové odpisy i pro potřeby účetnictví,
stanovit účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v odpisovém plánu, případně rozlišovat mezi účetními odpisy dlouhodobého nehmotného majetku podle odpisového plánu na tomto účtu a daňovými odpisy podle ZDP, jedná-li se o nehmotný majetek vymezený § 32a ZDP ve znění k 31. 12. 2020, který účetní jednotka pořídila před 1. lednem 2021 (popř. na základě rozhodnutí účetní jednotky o využití režimu přechodných ustanovení doprovázejících novelizaci ZDP, tj. čl. XII bodu 11 zákona č. 609/2020 Sb. pořídila před 1 lednem 2020).

Dlouhodobý majetek je z hlediska účetních odpisů rozdělen do následujících skupin:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, který se účetně odpisuje a jeho účetní odpisy jsou daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 2 ZDP (jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek zařazený do užívání (pořízený) od 1. 1. 2021 splňující podmínky daňové účinnosti odpisu dle výše uvedeného § 24 odst. 2 písm. v) ZDP (popř. dlouhodobý nehmotný majetek pořízený počínaje 1. 1. 2020, rozhodl-li se poplatník využít možnosti dané čl. XII bodem 11 zákona č. 609/2020 Sb., resp. dlouhodobý nehmotný majetek pořízený před výše uvedeným datem, který však nebyl nehmotným majetkem ve smyslu ZDP),
b) dlouhodobý hmotný majetek, který není vymezen pro účely ZDP jako hmotný majetek a jeho účetní odpisy jsou daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP,
c) dlouhodobý hmotný majetek, který dělíme na odpisovaný a neodpisovaný,
d) dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný podle ZDP, tj. dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v období let 2004 až 2020 (resp. až 2019 při využití možnosti dané čl. XII bodem 11 zákona č. 609/2020 Sb.),
e) dlouhodobý finanční majetek, jenž se neodpisuje.

Z kategorie dlouhodobého hmotného majetku se neodpisují pozemky, umělecká díla a sbírky a dále se neodpisuje (resp. v daném případě se nemusí odpisovat) také dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev, pokud neslouží k podnikání.

Na účtu 551 se zachycují nejen běžné odpisy, ale i zůstatková cena dlouhodobého majetku odpisovaného a pořizovací cena dlouhodobého majetku neodpisovaného při jeho fyzické likvidaci. (Účetní zůstatková cena při prodeji se zachycuje na účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a při likvidaci v důsledku ...

Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.