Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet slouží k zachycení operací souvisejících s tvorbou a zúčtováním (tj. změnou stavu) tzv. zákonných rezerv, tj. rezerv upravených ZoR, popř. dalšími souvisejícími předpisy.

Z hlediska obecných principů platí, že v nákladech běžného období by měly být zahrnuty veškeré předpokládané ztráty a možná rizika, která jsou účetní jednotce při účetní závěrce (viz účetní závěrka řádná) již známy. Náklad, který v dané souvislosti snižuje výsledek hospodaření přitom představuje právě tvorba rezerv na tyto předpokládané ztráty, popř. na tato předpokládaná rizika. Rezervy jsou tedy určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání (§ 26 odst. 3 ZoÚ). Rezervy jsou tak jedním z nástrojů, kterými je v účetnictví naplňována zásada opatrnosti.

V souladu s § 57 Vyhlášky je tvorba rezerv účtována na vrub nákladů (stranu MD), jejich čerpání, snížení či zrušení pro nepotřebnost pak ve prospěch nákladů (stranu D téhož nákladového účtu).

Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období a nesmějí mít aktivní zůstatek. Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost ověřuje účetní jednotka nejméně při každé inventarizaci.

Rezervy zákonné se tvoří způsobem a k účelům stanoveným ZoR a uplatňují se za zdaňovací období. Pro účely ZoR se v případě právnických osob za zdaňovací období považuje zdaňovací období vymezené v ZDP (§ 21a), pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců. Možnou výjimku představuje zdaňovací období při přeměnách společností podle § 21a písm. c) ZDP, které může být i kratší. V případě fyzických osob je zdaňovacím obdobím, pro účely ZoR, kalendářní rok. Zákonné rezervy nelze tvořit pouze za část zdaňovacího období.

Rezervy je nutné dokumentovat, aby účetní jednotka doložila oprávněnost tvorby rezervy. Pro doložení zákonné rezervy na opravu hmotného majetku tak musí účetní jednotka vyhotovit například plán oprav, rozpočet nákladů na opravy, směrnici o tvorbě a čerpání rezervy a inventární kartu rezervy.

Dodatečné informace o rezervách by měly být zveřejňovány v příloze k účetní závěrce a měly by obsahovat:

podrobný rozpis účelu rezervy,
z jakého základu byla jejich výše vypočtena,
jaká metoda odhadu byla použita,
jaké faktory ovlivňují dobu, kdy bude rezerva čerpána,
charakteristiku případů možných budoucích výdajů, kdy rezerva v účetnictví zachycena nebyla (např. pro nemožnost spolehlivého stanovení její výše).

Mezi rezervy zákonné řadíme zejména:

rezervy na opravy hmotného majetku,
rezervy na pěstební činnost a
ostatní rezervy, kterými jsou rezervy na odbahnění rybníka,  rezerva peněžních prostředků na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou nebo na vypořádání důlních škod, tvořená podle zákona upravujícího ochranu a využití nerostného bohatství, rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku podle zákona upravujícího odpady a rezervy tvořené podle atomového zákona.

Veškeré shora uvedené rezervy spadají do kategorie rezerv, jejichž daňově účinná tvorba je podmíněna úložkou finančních prostředků v odpovídající výši. Bližší komentář ke způsobu tvorby a úložce finančních prostředků nalezne čtenář v rámci komentáře k jednotlivým analytickým účtům.

Z hlediska účetního i daňového poměrně specifický typ rezervy zákonné pak představuje rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 upravená § 11a až 11c ZoR. Její specifičnost spočívá ve skutečnosti, že tato rezerva je, z hlediska daňového, tvořena nezávisle na účelově shodné rezervě vytvářené podle účetních předpisů (blíže viz účet 552/004).

Operace s rezervami v „atypických“ situacích

Přeměny obchodních korporací

Účetní závěrky a zahajovací rozvahy při ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.