Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet 558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti slouží k zachycení operací souvisejících s tvorbou a zúčtováním (tj. změnou stavu) zákonných opravných položek, tj. opravných položek upravených ZoR

Podle § 55 Vyhlášky je tvorba opravných položek účtována na vrub nákladů. Ke snížení či zrušení opravných položek dochází jejich proúčtováním ve prospěch nákladů.

Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku.

Nejobvyklejší typ aktiv, u nichž dochází k velmi častému snížení jejich skutečné hodnoty oproti hodnotě účetní, přestavují pohledávky po uplynutí lhůty jejich splatnosti. Jejich skutečná hodnota v takovém případě (zejména při jejich ztížené dobytnosti) již nedosahuje jejich původní jmenovité hodnoty, popř. jejich pořizovací ceny (byly-li nabyty postoupením). Tvorbou opravných položek k těmto pohledávkám dochází nepřímým způsobem k vyjádření dočasného snížení jejich hodnoty. Dojde-li posléze k úhradě pohledávky dlužníkem, pomine důvod pro existenci opravné položky a tato je zrušena. Častěji však opravné položky představují „jistý předstupeň“ následného finálního řešení neuhrazené pohledávky jejich odpisem, popř. jejich postoupením.

Pokud dlužník pohledávku neuhradí, je možné ji tedy:

a) odepsat (vždy účet 546-Odpis pohledávky)
  daňově pouze v případech a za podmínek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP (např. pohledávky za dlužníkem, u něhož soud zrušil konkurs pro nedostatek majetku, dlužník zemřel a pohledávka je nevymahatelná na jeho dědicích, apod.),
  účetně, nad rámec ZDP (odpis je daňově neuznatelným nákladem),
b) prodat, postoupit jinému subjektu-postupníkovi (viz účet 546/001),
c) postupně (někdy i jednorázově) snižovat jejich hodnotu pomocí zákonných opravných položek v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (účet 558) a nebo pouze pomocí účetních opravných položek, jejichž tvorba je daňově neuznatelná.

Další výklad viz i heslo Opravné položky k majetku, rozvahové účty skupin 09, 19, 29 a účet 391.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 558) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje postupně tvorba zákonných opravných položek narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období,
na straně D účtu se účtuje snížení nebo zrušení zákonné opravné položky.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

1.  Některé účetní jednotky (hlavně neauditované) opravné položky k pohledávkám netvoří. V důsledku tohoto pochybení dochází k nadhodnocení aktiv v rozvaze a k porušení zásady opatrnosti.
2. Tvorba opravných položek není vždy doložena propočtem jejich výše v členění podle jednotlivých pohledávek a je realizována jednou částkou.
3. Zásadní chybou je tvorba opravných položek k pohledávkám již odepsaným a evidovaným pouze na podrozvahových účtech, popř. tvorba opravných položek nad úroveň 100 % rozvahové hodnoty pohledávky (zejména u pohledávek nabytých postoupením).

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 558 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený E.3. Úpravy hodnot pohledávek
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

Analytické členění

Při vytváření analytických účtů by měly účetní jednotky brát v úvahu následující hlediska:

a)  členění údajů z účetnictví podle požadavků externích uživatelů (např. podle potřeb účetní závěrky, sestavení výkazů včetně přílohy a požadavků na zveřejňování údajů z ní),
b) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený ZDP, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby DPH apod.,
c) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky.

Při volbě vhodného analytického členění účtu 558 je nutno přihlédnout i ke struktuře zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, upravujícího několikero typů zákonných opravných položek (viz dále).

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle interní doklady, odběratelské faktury.

Daňové aspekty

Tvorba zákonných opravných položek (ZOP), je-li realizována v souladu se ZoR, je doprovázena [v souladu s § 24 odst. 2 písm. i) ZDP] vznikem nákladu daňově účinného. Jejich následné zúčtování vede naopak ke zvýšení jak výsledku hospodaření, tak i základu daně.

Jednotlivé opravné položky vymezené ZoR jsou tvořeny za účelem krytí ztrát z odpisu pohledávek, popř. ke krytí rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou sjednanou při postoupení (§ 4 odst. 3 ZoR). Ze samotné podstaty tohoto určení tedy jednoznačně vyplývá, že opravné položky umožňují zachytit snížení hodnoty pohledávek pouze po dobu přechodnou a jsou tak nástrojem umožňujícím pouze jejich dočasné řešení, které může předcházet řešení finálnímu (úhradě, postoupení či odpisu pohledávek). Znamená to tedy, že „pouhou“ tvorbou ZOP není problém pohledávky z hlediska daňového vyřešen zcela a provždy. Způsobilost pohledávky nejen k vlastní tvorbě, ale i k následnému „uchování“ ZOP je tak nutno sledovat průběžně. Ke zrušení ZOP je přitom nutno přistoupit nejen v okamžiku, kdy pominou důvody, pro něž byly vytvořeny, nýbrž i v okamžiku, kdy předmětná pohledávka ztratila způsobilost ke svému „krytí“ vytvořenou zákonnou opravnou položkou. Tato povinnost přitom jednoznačně vyplývá z ustanovení § 3 odst. 2 ZoR, kterým je poplatníkům v souvislosti s podáním daňového přiznání uloženo vždy prověřit odůvodněnost tvorby ZOP a jejich skutečný stav porovnat s výší, kterou lze podle téhož zákona uplatnit.

Za charakteristiky, které je pro daný účel nutno sledovat, lze považovat zejména:

a) titul pohledávky

K tvorbě ZOP jsou způsobilé pohledávky, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl příjmem: ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.