Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 558/001 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Účet 558/001 je určen k tvorbě a zúčtování (změně stavu) zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení.

Tato tvorba opravných položek je podle § 55 Vyhlášky účtována na vrub nákladů. Ke snížení či zrušení opravných položek dochází jejich proúčtováním ve prospěch nákladů.

Věřitel je podle § 8 ZoR oprávněn k pohledávkám za svými dlužníky, kteří se ocitli v insolvenčním řízení, vytvářet zákonné opravné položky, a to až do výše neuhrazené rozvahové hodnoty svých pohledávek.

Oprávnění k tvorbě tohoto typu ZOP však nemají všichni věřitelé. Z tvorby této ZOP jsou vyloučeny pohledávky vzniklé mezi spojenými osobami, tj. osobami kapitálově či jinak spojenými ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP. Tvorbu opravných položek k pohledávkám vzniklým za těmito spojenými osobami § 8 odst. 1 ZoR zakazuje. Otázka spřízněnosti věřitele a dlužníka je přitom z hlediska posouzení možnosti tvorby ZOP omezující u všech typů ZOP a je pro všechny typy ZOP nastavena jednotně. Ve všech případech je rozhodující, jaký byl mezi věřitelem a dlužníkem vztah v okamžiku vzniku pohledávky.

Respektována musí být i veškerá další omezení platná všeobecně pro všechny typy ZOP - viz účet 558.

Základní podmínkou úspěšné a daňově relevantní tvorby opravných položek podle § 8 ZoR je (prokazatelná) existence nepromlčené pohledávky a její včasné přihlášení u soudu v časovém období od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, pokud soud s rozhodnutím o úpadku spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Rozhodnutí o úpadku vydává podle § 136 insolvenčního zákona insolvenční soud, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Odstavec druhý téhož § 136 pak stanoví náležitosti tohoto rozhodnutí, přičemž jednou z nich je i výzva, aby věřitelé, kteří dosud své pohledávky nepřihlásili, tak učinili ve stanovené lhůtě. Tato lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí činí 2 měsíce. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů. Byla-li povolena reorganizace, postačí namísto přihlášky pohledávky, aby dlužník věřitelovu pohledávku správně uvedl v seznamu svých závazků (i v tomto případě však lze jen a pouze doporučit aktivní přístup věřitele, tj. aktivní přihlášení pohledávky).

K přihláškám, které jsou podány později, tj. po stanovené lhůtě, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nejsou v insolvenčním řízení uspokojovány (§ 173 odst. 1 insolvenčního zákona).

Tvorba ZOP je realizována v tom období, v němž byla pohledávka přihlášena. Včasné přihlášení pohledávky přitom musí být poplatníkem jednoznačně prokázáno, neboť na pohledávky přihlášené až po uplynutí soudem stanovené lhůty nelze brát zřetel a tento typ opravné položky k nim vytvářet nelze.

Aplikace popsaného režimu je však omezena pouze na případy pohledávek nesporných. Byla-li pohledávka popřena, v souladu s pravidly insolvenčního zákona, insolvenčním správcem, dlužníkem či věřitelem (v případech, kdy je těmto subjektů dané právo insolvenčním zákonem přiznáno), je nutno ke zrušení opravné položky přistoupit okamžitě, bez možnosti jejího využití ke krytí následného odpisu pohledávky. Rozhodující je však v tomto případě až účinné popření pohledávky. Znamená to tedy, že v bezesporných případech, kdy původní věřitel popření jako takové akceptuje, je nutno ZOP zrušit v období, kdy k popření pohledávky došlo, v případech, kdy s daným popřením dotčený věřitel není srozuměn až na základě případného pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v jeho neprospěch. Ke zrušení ZOP je tedy nutno přistoupit až v tom zdaňovacím období, kdy rozhodnutí soudu v dané věci nabude právní moci.

...
Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.