Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 558/002 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Tento účet slouží k zachycení operací souvisejících s tvorbou a zúčtováním (tj. změnou stavu) zákonných opravných položek, upravených § 8a ZoR.

Opravné položky tohoto typu, tvořené v souladu s § 8a ZoR, jsou zákonem pojmenovány (z dnešního pohledu) poněkud nešťastně jako „Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994“. Charakteristiky vymezené nadpisem § 8a, tj. že opravné položky se váží k pohledávkám nepromlčeným a splatným po 31. 12. 1994, jsou totiž společnými charakteristikami platnými pro veškeré zákonné opravné položky (ZOP) - viz výklad k účtu 558.

Opravné položky vymezené § 8a ZoR, jejichž tvorba je považována za náklad daňově účinný, mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů vedoucí (podvojné) účetnictví, pokud k předmětným pohledávkám nevytvářejí rezervy či opravné položky jiného typu.

Kromě omezení platných všeobecně pro veškeré ZOP (viz komentář k účtu 558) je nutno v případě opravných položek typu § 8a respektovat i další, specifické limity.

Opravné položky typu § 8a nelze tvořit k pohledávkám vzniklým mezi spojenými osobami vymezenými § 23 odst. 7 ZDP, tj. osobami kapitálově či jinak spojenými. Spřízněnost věřitele a dlužníka klade zásadní překážku tvorby tohoto typu ZOP. Z textu § 8a odst. 3 ZoR přitom vyplývá, že tento vztah je testován k okamžiku vzniku pohledávky a nikoli k okamžiku pozdějšímu, např. počátku tvorby ZOP. Pokud tedy pohledávka vznikla mezi osobami spojenými, přičemž tyto osoby posléze již přestaly osobami spojenými býti, je nutno zákaz tvorby ZOP typu § 8a k této pohledávce respektovat i nadále. Stejně problematickou je i situace, kdy současný věřitel pohledávku nabyl (za úplatu) od věřitele původního, který byl k okamžiku vzniku pohledávky ve vztahu k dlužníkovi osobou spojenou. Ani tento „nový věřitel“, tj. nabyvatel pohledávky, nemůže daný typ ZOP k této pohledávce vytvořit.

Ustanovení § 8a odst. 3 zakazuje tvorbu této ZOP i k pohledávkám vzniklým za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál. Toto další omezení však lze považovat za nadbytečné, neboť opakuje omezení platné pro veškeré ZOP všeobecně (viz § 2 odst. 2 ZoR).

Zatímco omezení vyplývající ze vztahu „věřitel – dlužník“ postihuje poměrně úzký okruh dotčených subjektů, zvláštní pozornost je nutno věnovat podmínce platné všeobecně, bez ohledu na vzájemný vztah věřitele a dlužníka. Ustanovením § 2 odst. 4 ZoR je zakázána tvorba ZOP typu § 8a (spolu s § 8c – viz účet 558/003) v situaci, kdy věřitel má vůči svému dlužníkovi současně i splatné dluhy, přičemž vzájemný zápočet těchto dluhů a pohledávek nebyl proveden. Rozhodujícím v dané situaci přitom není, zda pro realizaci vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů postačuje úkon jednostranný, či je vyžadována vzájemná dohoda zúčastněných stran. Žádnou roli přitom nehraje ani poměr mezi vlastní výší pohledávek a dluhů. Existence i nepatrného (již splatného) dluhu tak může zapříčinit nemožnost tvorby ZOP k pohledávce, která svou výší tento dluh mnohonásobně převyšuje. Popsané omezení však neplatí absolutně. V případě zpochybnění pohledávky právním jednáním dlužníka se předmětná restrikce nepoužije na tu část hodnoty pohledávek, která převyšuje hodnotu dluhů dlužníkem zpochybněných, pokud věřitel pohledávku vymáhá soudně (popř. v řízení rozhodčím či správním) a provede zápočet ke dni pravomocného ukončení řízení (viz § 2 odst. 5 ZoR).

Komentář k technice tvorby ZOP typu § 8a – viz část Daňové aspekty.

Zákonné opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci nebo pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za daňově uznatelný náklad dle ZDP.

Podle § 55 Vyhlášky je tvorba opravných položek účtována na vrub nákladů. Ke snížení či zrušení opravných položek dochází jejich proúčtováním ve prospěch nákladů.

Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.

Další komentář viz i účet 558.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 558/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje postupně tvorba zákonných opravných položek dle ZoR narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období,
na straně D účtu se účtuje snížení nebo zrušení opravné položky.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Tvorba zákonné opravné položky v rozporu s ustanoveními § 2 a ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.