Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 558/003 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k pohledávkám s hodnotou nepřevyšující 30 000 Kč

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Tento účet slouží k zachycení operací souvisejících s tvorbou a zúčtováním (tj. změnou stavu) zákonných opravných položek, upravených § 8c ZoR.

Zmíněné ustanovení § 8c ZoR umožňuje tvorbu opravných položek až do výše plné neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, a to bez podmínky zahájení jakéhokoli insolvenčního, soudního, rozhodčího či správního řízení.

Opravnou položku typu § 8c lze tedy vytvářet až do úrovně 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství. Vymezení možné výše tvorby tímto způsobem znamená, že je jen a pouze na vůli poplatníka, zda přistoupí k tvorbě jednorázově do maximální výše či zda tuto opravnou položku bude vytvářet postupně v několika obdobích.

K tvorbě opravné položky podle § 8c lze přistoupit pouze u pohledávek, k nimž poplatník již netvoří opravné položky jiného typu. Pokud byly tyto jiné typy ZOP k dané pohledávce již tvořeny a poplatník hodlá svůj záměr přehodnotit, je nutno nejprve původní opravnou položku zrušit a k tvorbě ZOP podle § 8c přistoupit teprve následně. Plynulý přechod z jednoho režimu do druhého s pouhým případným navýšením hodnoty opravné položky je nepřípustný.

Opravnými položkami typu § 8c nelze řešit pohledávky jakékoli. Kromě podmínek platných všeobecně pro veškeré ZOP (k této obecné úpravě a omezením blíže viz komentář k účtu 558) je nutno respektovat i další specifická omezení, kterými jsou:

a) individuální limit hodnoty pohledávky,
b) úhrnný limit hodnot pohledávek (ve vazbě na konkrétního dlužníka), k nimž poplatník opravné položky tohoto typu zamýšlí tvořit,
c) doba již uplynulá od data splatnosti pohledávky,
d) typ pohledávky a podmínka vzájemné bezdlužnosti.

Individuální limit hodnoty pohledávky

Primárním cílem a účelem zavedení tohoto typu ZOP do praxe bylo umožnit účetním jednotkám poměrně snadné a efektivní řešení pohledávek hodnotově malého významu.

Pohledávkami, které jsou k aplikaci „zjednodušeného přístupu“ způsobilé, jsou pohledávky, jejichž rozvahová hodnota bez příslušenství k okamžiku jejich vzniku nepřesáhla částku 30 000 Kč. Pro daný účel tedy není rozhodující rozvahová hodnota pohledávky aktuální k okamžiku tvorby opravné položky, nýbrž její rozvahová hodnota původní, rozvahová hodnota vážící se k okamžiku jejího vzniku. Znamená to, že předmětnou opravnou položku nelze vytvářet např. k takovým pohledávkám, jejichž současná výše sice vlivem postupných úhrad již klesla pod zmíněnou úroveň, avšak původně tuto úroveň převyšovala. Stejně tak nelze za správný považovat postup, kdy opravná položka typu § 8c ZoR bude tvořena k pohledávce nabyté postoupením sice za cenu „podlimitní“ (tj. aktuální rozvahová hodnota u držitele pohledávky bude pod úrovní 30 000 Kč), avšak s její jmenovitou hodnotou vyšší než zmíněný stanovený limit.

Úhrnný limit hodnot pohledávek

Skutečnost, že daný typ ZOP není určen k řešení pohledávek nejen hodnotově významných, ale ani k řešení velkého objemu pohledávek, sleduje i další z limitů – limit úhrnný. Tento úhrnný limit omezuje objem pohledávek evidovaných za jedním a týmž konkrétním dlužníkem, které lze v průběhu jednoho zdaňovacího období touto cestou řešit a k nimž lze opravné položky typu § 8c tvořit. ZoR toto omezení obsahuje ve svém § 8c písm. d).

Celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž lze uplatňovat postup podle § 8c ZoR, tj. tvořit (a následně i evidovat) daný typ ZOP, nesmí za zdaňovací období přesáhnout částku 30 000 Kč.

Povšimněme si, že daný úhrnný limit již nepracuje s rozvahovými hodnotami pohledávek existujícími již k okamžiku jejich vzniku, nýbrž s aktuální rozvahovou hodnotou. Tím samozřejmě není popřeno pravidlo „testu individuální způsobilosti pohledávky k tvorbě ZOP“ a tyto testy se pouze vhodně doplňují.

Úhrnná hodnota 30 000 Kč je limitem pro ...

Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.