Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycuje úbytek cenných papírů a podílů při jejich prodeji, a to krátkodobých i dlouhodobých, majetkových i dluhových.

Pro prodej cenných papírů a vkladů je určen nákladový účet 561 (kde se zachycuje pořizovací cena) a výnosový účet 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (kde se zachycuje prodejní cena), aby bylo možno zjistit výsledek uskutečněného obchodu. Důvodem nejsou jen potřeby vnitřního řízení účetní jednotky, ale také požadavky ZDP.

Datem nabytí cenného papíru v listinné podobě je den jeho převzetí (den určený smlouvou), u zaknihovaných cenných papírů je to den registrace převodu nebo přechodu provedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, tzn. den připsání na účet majitele. V případě nabytí akcie výměnou za zatímní list u téhož majitele je tímto datem den předání nebo zaknihování zatímního listu, u cenných papírů zděděných den úmrtí zůstavitele. Datum účtování je shodné s datem nabytí.

Oceňování

Cenné papíry a podíly se oceňují při pořízení v souladu s § 25 ZoÚ.

Přecenění cenných papírů k rozvahovému dni či jinému datu, ke kterému se sestavuje účetní závěrka – viz účty 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů, 564-Náklady z přecenění cenných papírů, 664-Výnosy z přecenění cenných papírů; přeceňování cenných papírů neprovádějí účetní jednotky kategorie mikro.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 561) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje úbytek cenných papírů a vkladů při jejich realizaci narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

1.  Nevedení analytických účtů v členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený ZDP, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
2. Nedoložení prodeje CP a vkladu smlouvou o převodu nebo výpisem z Centrálního depozitáře cenných papírů.
3. Účtování úbytku CP cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen nebo způsobem FIFO, i když se nejedná o CP stejného druhu, stejných emitentů, stejných jmenovitých hodnot a stejných měn, na které CP znějí.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 561 se uvádí takto:

...

Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.