Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto syntetickém účtu se primárně zachycují tržby z prodeje vlastních výrobků.

Účet patří mezi základní výnosové účty realizace, protože každá účetní jednotka má největší objem výnosů podle předmětu činnosti buď z prodeje vlastních výrobků, služeb nebo zboží.

Ostatní výnosy jen doplňují hlavní předmět činnosti.

Na tento účet se účtují tržby za hotové výrobky, popř. za polotovary nebo nedokončenou výrobu, pokud by došlo k jejich prodeji dříve, než se stanou výrobkem. Tržby se do účetnictví účtují v souladu s okamžikem realizace, kterým je podle ČÚS č. 001 splnění dodávky. Den splnění dodávky použitý v bodě 2.4.3. ČÚS č. 001 jako okamžik uskutečnění účetního případu, ObčZ nezná. Vznikají zde proto odchylky v interpretaci splnění dodávky. Podle § 2079 ObčZ se u kupní smlouvou prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí (§ 2088 ObčZ). Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího (§ 2091 ObčZ).

V praxi převládá způsob účtování výnosů v okamžiku dodání, tj. předání prvnímu dopravci.

Je možné se však setkat i s názory na účtování výnosů v okamžiku přechodu vlastnického práva. Standardně přechází vlastnické právo k věci určené jednotlivě (není-li zapisována do veřejného seznamu) převádí už samotnou smlouvou - § 1099 ObčZ. Smluvní strany si však mohou vyhradit přechod vlastnického práva na jiný okamžik, obvykle na úplné zaplacení kupní ceny. Zachycování výnosů při přechodu vlastnického práva by v některých případech mohlo být velice složité a často by náklady na tento postup byly větší než dosažený efekt. Vazba vzniku výnosu na přechod vlastnictví by nebyla správná např. v případě, kdy by byl přechod vlastnictví navázán na úplné zaplacení kupní ceny.

Výnosům zaúčtovaným v účetnictví musejí odpovídat i náklady (věcná a časová souvislost s obdobím).

Rozpornou situaci s účtováním okamžiku výnosu by vyřešilo jednoznačné vymezení v zákoně o účetnictví nebo ve Vyhlášce.

Společnost může odběrateli poskytnout slevy a srážky, které se účtují jako snížení tržeb (na MD účtu 601 nebo na D téhož účtu s mínusem). Na poskytnuté slevy může být zaveden i zvláštní analytický účet. Slevy se účtují vždy do období zachycení tržby, tj. bez ohledu na to, zda má zákazník na slevu nárok již v okamžiku prodeje nebo zda se jedná o slevu dodatečně přiznanou (např. za špatnou jakost, množstevní bonus). V případě dodatečně poskytnuté slevy (když je sleva poskytnuta až v následujícím účetním období) by měla být sleva zaúčtována prostřednictvím účtu 383-Výdaje příštích období (MD 601 a D 383) nebo účtu 389-Dohadné účty pasivní (MD 601 a D 389). Dohadné účty se použijí v případě, že není při uzavírání účetních knih ještě přesně známa výše slevy. Pokud je sleva poskytnuta dodatečně a v době uzavírání účetních knih ještě nebylo známo, že bude poskytnuta, zaúčtuje se jako snížení tržeb až v období, kdy je poskytnuta na MD účtu 601. (Pokud by tato sleva byla významnou částkou, zaúčtuje se do mimořádných nákladů na účet 547-Mimořádné provozní náklady).

Zároveň s účtováním výnosu dochází u plátců DPH zpravidla také k účtování povinnosti odvést DPH z prodaných výrobků. V určitých případech může ale docházet k časovému nesouladu účtování výnosů a povinnosti odvést DPH, přičemž tento nesoulad může být plně v souladu se zákonem o DPH. V § 21 zákona o DPH je vymezen den ...

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.