Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 648/002 - Ostatní provozní výnosy - nepeněžní příjmy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tuto položku se účtují nepeněžní příjmy, které účetní jednotka obdržela, týkající se jejich provozních činností.

Nepeněžní příjmy lze rozdělit do dvou kategorií:

nepeněžní příjmy, o kterých se účtuje (jsou zachyceny na tomto analytickém účtu).
Jedná se například o tyto účetní operace:
  - zdarma poskytnutá komodita či služba, kdy například při odběru určitého množství běžně odebíraného zboží od dodavatele (např. hraček), obdržíme navíc jinou komoditu - např. fotoaparát. V účetnictví bude fotoaparát oceněn cenou obvyklou a zaúčtován ve prospěch výnosů a na vrub účtu obvykle používaného v účetní jednotce podle vnitřních účetních směrnic (zásoby, dlouhodobý hmotný majetek, drobný hmotný majetek apod.),
  -

ve smlouvě o zápůjčce je možné dohodnout zapůjčení jak peněz, tak i jiných hodnot. Jako odměnu je možné dohodnout buď úrok (u finanční zápůjčky), nebo také plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, zpravidla však téhož druhu. Pokud by se jednalo například o zápůjčku zásob, s tím že bude vráceno více zásob stejného druhu, účtoval by se tento „přírůstek“ na příslušný účet zásob souvztažně s účtem 648.  Zásoby získané za poskytnutí zápůjčky by bylo nutno ocenit dle oceňovacích předpisů - viz cena obvyklá,

  - z titulu pronájmu majetku může taktéž dojít k situaci, že nájemce se souhlasem pronajímatele vynaloží výdaje na opravu nebo technické zhodnocení majetku pronajímatele. V případě technického zhodnocení mohou nastat tři typy skutečností, které jsou popsány v daňovém pohledu této položky. Zaúčtování by bylo v případě všech tří variant technického zhodnocení provedeno zápisem MD 02 a D 648,
nepeněžní příjmy, o kterých se neúčtuje (jsou vykazovány jako položky zvyšující základ daně z příjmů)
  - neuhrazené dluhy podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 ZDP - podrobněji viz Daňové aspekty.

Účtování

Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 648/002) počáteční zůstatek.

V průběhu účetního období
na straně D účtu se zachycují postupně ostatní provozní výnosy narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.

Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany MD na stranu D účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený III.3. Jiné provozní výnosy.
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený III. Ostatní provozní výnosy.

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle: příslušná smlouva, interní účetní doklady.

Daňové aspekty

Na této položce jsou zaúčtované nepeněžní příjmy, které v souladu s § 23 odst. 6 ZDP vstupují do daňového základu.

1. Technické zhodnocení provedené nájemcem jako nepeněžní příjem pronajimatele

Technickým zhodnocením jsou také výdaje podle § 33 odst. 1 ZDP, pokud je hradí budoucí nájemce na cizím hmotném majetku v průběhu jeho pořizování za podmínky, že se stane nájemcem tohoto hmotného majetku nebo jeho části, a vlastník tohoto hmotného majetku nezahrne výdaje vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny tohoto majetku.

Jednou z možností nepeněžního příjmu pronajímatele jsou náklady (na ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.