Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 657 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tento účet se zachycuje odpis opravné položky k nabytému majetku evidované na účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku, jedná li-se o záporný rozdíl.

Rozdíl vzniká při nabytí souboru majetku privatizací, koupí nebo vkladem a v rámci přeměn společností, nejsou-li sjednány či jinak stanoveny ceny jednotlivých složek souboru majetku (viz opravná položka).

Souborem majetku se zde rozumí soubor zejména nemovitého a většího rozsahu dlouhodobého movitého majetku a zásob, popř. pohledávek a dalších složek aktiv.

Je-li rozdíl kladný, má opravná položka povahu aktivní (odpisuje se do nákladů na účet 557-Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku), je-li rozdíl záporný, má opravná položka povahu pasivní (odpisuje se do výnosů na účet 657). Složky majetkového souboru jsou v účetnictví privatizovaného, kupujícího nebo nepeněžitý vklad přijímajícího subjektu (nabyvatel) oceněny zůstatkovou cenou, jde-li o složky na příslušných majetkových účtech nebo cenou vzniklou přeceněním.

Získaný majetek může být u nabyvatele dodatečně individuálně přeceněn na základě posudku vypracovaného znalcem (znalci) a opravná položka upravena o výsledek přecenění. Dodatečné přecenění lze provést nejpozději do termínu uzavírání účetních knih. Pokud od nabytí majetku do uzavírání knih neuplynou tři měsíce, může být provedeno přecenění i v následujícím účetním období. Podmínkou dodatečného přecenění je, že se týká veškerého takto nabytého majetku, s výjimkou částek na přechodných účtech aktiv, účtů peněžních prostředků a pohledávek.

Podstatou je “časové rozlišení” opravné položky k nabytému majetku na 15 účetních období, protože zúčtování zjištěného rozdílu do nákladů nebo výnosů jednorázově by ve většině případů mělo velmi pozitivní (popř. negativní) dopad do výsledku hospodaření.

Opravná položka k nabytému majetku se odpisuje do nákladů nebo výnosů pravidelně (rovnoměrně) během 15 let od nabytí dlouhodobého majetku nepřímo přes účet 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku.

Opravnou položku lze jednorázově odepsat do nákladů či výnosů jen v případě prodeje či vkladu celého souboru majetku, ke kterému se opravná položka váže. Při postupném vyřazování části souboru majetku (např. prodejem, vkladem, likvidací) se opravná položka nemění a v jejím odpisování se pokračuje předepsaným způsobem.

Při přeměně obchodních společností a družstev, s výjimkou změny právní formy, zanikající účetní jednotky opravnou položku odepíší, pokud se zúčastněné účetní jednotky nedohodnou jinak. V případě převzetí opravné položky se pokračuje v odpisování její neodepsané části.

Další výklad je u účtů 097-Opravná položka k nabytému majetku a 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku.

Po úplném odepsání se opravná položka vypustí z účetnictví, tj. zúčtuje se na stranu D, popř. na stranu MD, účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku souvztažně s účtem 098-Oprávky k opravné položce k nabytému ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.