Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Právní předpisy

Daně a poplatkyDaně z příjmůZákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmůZákon č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupinyZákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2Nařízení vlády č. 188/2021 Sb., o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb (ze dne 31. 8. 2016)Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetkuPokyny, sdělení, opatřeníSdělení čj. MF- 4869/2020/15-4, k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. 106909/17/7100-10110-013213, k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvySdělení čj. MF-1132/2018/15-1, k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení čj. 69513/2013/15 k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníSdělení čj. 15/109 842/2010, k § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměnPokyn GFŘ-D-63, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2023 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023Pokyn GFŘ–D–60, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022Pokyn GFŘ–D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn GFŘ-D-56, k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmuPokyn GFŘ-D-54, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021Pokyn GFŘ-D-49, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020Pokyn GFŘ-D-42, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019Pokyn GFŘ-D-40, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018Pokyn GFŘ D-36, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017Pokyn GFŘ D-34, sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní cenyPokyn GFŘ D-33 čj. 135888/17/7100-10111-401062, ke stanovení daně paušální částkouPokyn GFŘ D-32 čj. 58337/18/7100-40113-800219, sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovnyPokyn GFŘ D-31, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016Pokyn GFŘ-D-2, k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisováníPokyn č. MF-17 čj. MF-4869/2020/15-2, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-288, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení k Pokynu č. D–288, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-286, ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČRSdělení čj. 15/32 567/2006-153, k praktické aplikaci Pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČRPokyn D-285, k aplikaci § 6 odst.1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a vymezení tzv. závislé činnostiRozhodnutí čj. 10575/2021/3901-2, o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)Rozhodnutí čj. 7413/2021/3901-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 868/2021/3901-2, o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí Č. j. MF-31039/2019/3901-3, o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonůInformace čj. MF-6357/2023/2401-5, seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unieInformace k vydání překladu aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022Informace čj. MF-3325/2021/2503-3, seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unieInformace čj. 79043/20/7100-40113-800219, k dopadům vystoupení Spojeného království z EU voblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021 (za situace, že daně zpříjmů nebudou upraveny případnou dohodou)Informace čj. 7732/20/7100-40110-013213, k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu Informace čj. 54147/19/7100-40110-013213, k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákonyInformace GFŘ čj. 66358/20/7100-40110-207203, k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního souduInformace GFŘ čj. 89174/17/7100-10110-013213, k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmůInformace čj. MF-42363/2014/1501-1, k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůMetodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správyAktualizace metodiky EET pro neziskové organizaceDaň z přidané hodnotyZákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyNařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnostiSměrnice rady 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státěSměrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnotyProváděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyRozhodnutí č. j. MF-35211/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-29943/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-24795/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 20395/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 17171/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 11288/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 6909/2021/3901-2, o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 3369/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 33629/2020/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-10021/2020/39-2, o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné událostiSdělení, pokyny, opatřeníPokyn GFŘ-D-29, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníPokyn GFŘ-D-4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“)Informace GFŘ čj. 49530/23/7100-30116-050822, k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zbožíInformace GFŘ čj. 18809/22/7100-40050-205680, k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)Informace GFŘ čj. 15063/22/7100-20116-050822, k sazbě DPH na kontaktní čočky od 1. 1. 2022Informace GFŘ čj. 10807/22/7001-20118-012287, k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 10. 2021Informace GFŘ čj. 70709/21/7100-20116-050822, k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPHInformace, placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021Informace čj. 75184/20/7100-20118-012884, k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021Informace GFŘ čj. 73456/20/7100-20116-050485, k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021Informace GFŘ čj. 78851/20/7100-20116-050485, k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021Informace GFŘ čj. 2735/20/7100-20116-050822, ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020Informace GFŘ čj. 107611/19/7100-20118-050432, k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zbožíInformace čj. 1832/20/7100-20116-050701, k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020Informace GFŘ čj. 100087/19/7100-20116-050822, k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020Informace, jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místaInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020Informace GFŘ čj. 86122/19/7100-20116-050485, k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávekInformace čj. 40950/19/7100-20118-203500, pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)Informace GFŘ čj. 59727/19/7100-20116-506729, k uplatňování DPH u poukazůInformace GFŘ čj. 7484/19/7100-20116-050822, k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019Informace GFŘ čj. 66560/18/7100-20116-050485, k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizacíInformace GFŘ čj. 103102/17/7100-20116-050701, o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zbožíInformace 101444/17/7100-20116-050701, o uplatňování zákona o DPH u vývozu zbožíInformace čj. 124403/16/7100-20116-050701, o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016Informace GFŘ čj. 74028/17/7100-20116-709973, k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017Informace GFŘ čj. 64930/17/7100-20118-011073, k režimu přenesení daňové povinnostiu vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017Informace GFŘ čj. 55985/17/7100-20116-050485, k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPHInformace GFŘ čj. 47484/17/7100-20118-012287, k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůInformace GFŘ čj. 41830/17/7100-20116-506729, k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPHInformace GFŘ čj. 3308/13/7001-21002-012287, k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnotyInformace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikacíInformace GFŘ čj. 169368/16/7100-20116-050484, k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016Informace GFŘ čj. 2375/16/7100-20118-012884, k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřinyInformace čj.125189/16/7100-20116-050485, odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“)Informace GFŘ čj. 6717/15/7000-20116-101206 ve znění dodatku č. 1 čj. 162134/15/7100-20116-050485 k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016Informace GFŘ čj. 6717/15/7000-20116-101206, k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015Upozornění GFŘ čj. 5636/15-7100-20116-012287, k registračnímu údaji„skutečné sídlo“Informace GFŘ 6717/15/7000-20116-101206, k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015Informace GFŘ, nejčastější dotazy k pravidlům fakturaceInformace GFŘ čj. 8942/13/7001-20000-013120, k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služebInformace GFŘ čj. 22526/13/7001-21000-011695, k uplatnění DPH u pojišťovacích činnostíInformace k uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činnostíInformace GFŘ čj. 101/13-121002-506729, k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanoveníDodatek č. 1 čj. 47073/12-3210-011695, k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictvíInformace GFŘ čj. 4818/13/70001-21000-011695, k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013Informace k vyplňování tiskopisů daňových přiznáníInformace GFŘ čj. 29726/12-3210-010311, k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPHInformace GFŘ čj. 11964 /12-3210-011695, k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012Informace k uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaciInformace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPHInformace o podávání souhrnného hlášení od roku 2010 a dáleInformace čj. 18/57688/2008-181, ke skupinové registraciInformace - nejčastější dotazy ke skupinové registraci k DPHInformace čj. 18/21492/2008-181, k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008Informace čj. 18/86 193/2008, k § 36 odst. 11Informace čj. 18/63 343/2007-181, k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku na základě komisionářské smlouvyInformace čj. 18/10505/2007-181, k uplatňování DPH při poskytování sociální pomociInformace čj. 18/28 212/2006-181, k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchuInformace čj. 18/99 904/2006-181, k uplatňování DPH při prodeji ojetého automobiluInformace k uplatňování zákona o DPH při poskytování školských služebInformace k uplatňování zákona o DPH u vzdělávání po 1. 10. 2005Informace k uplatňování DPH u vratných obalůDaň z nabytí nemovitých věcíSdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 262/101 472/2003, ve věci aplikace novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostíSdělení č. 253/1993 Sb., že dne 23. 11. 1992 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovacíPokyn č. MF-9 čj. MF-14450/2016/2601-19, kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcíPokyn D-301, o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostíPokyn D-273, o prominutí penále na dani z převodu nemovitostíPokyn D-238, Přiznání k dani darovací při bezúplatném nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní v srpnu roku 2002 a přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví ČR doPokyn D-194, rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostíInformace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014Daň silničníZákon č. 16/1993 Sb., o dani silničníVyhláška č. 488/2000 Sb., o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silničníSdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 534/54 640/2004, k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silničníSdělení čj. 391/4 043/2002, k Pokynům k vyplnění přiznání k dani silniční - tiskopis 25 5408 MFin 5408 - vzor č. 8Sdělení k pokynu D-205 čj. 391/20 397/2001, rozhodnutí o prominutí daně silničníSdělení č. 151/1 945/1996 k § 3 odst. 1 písm. i) zákona o dani silničníSdělení č. 130/1994 Sb. o Dohodě mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daněPokyn D-342, rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-270, Rozhodnutí o snížení daně silničníPokyn D-261 Rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-241 rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-205 rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-150 k uplatňování osvobození od silniční daněPokyn D-127 o postupu při uplatňování silniční daněInformace čj. 391/99 925/2001, pro poplatníky daně silničníDohoda o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daněPřehled č. 494/467/2004, platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetkuDaň z nemovitých věciZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcíVyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemkůSdělení, pokyny, opatřeníPokyn č. MF-8 čj. MF-14450/2016/2601-18, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcíPokyn D-340, rozhodnutí o zrušení Pokynu D-280Pokyn D-339, rozhodnutí o zrušení Pokynu D-279Pokyn D-283, o prominutí zvýšení daně na dani z nemovitostíPokyn D-259, o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostíPokyn D-156 o prominutí daně z nemovitostíPokyn D-128 o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí po novele zákona s účinností od 1. 1. 1995Pokyn D-114 k prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostíPokyn D-89 o prominutí příslušenství daně z nemovitostíSdělení - Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (ze dne 21. 12. 2017)Přiznání čj. 393/111 971/2001, k dani z nemovitostíInformace, možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (ze dne 12. 12. 2019)Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem Informace čj. GFŘ-163944/15/7100, možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPOSpotřební daněZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daníchZákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihuEkologické daně - vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtůVyhláška č. 242/2023 Sb., o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejůVyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkáchVyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v leseVyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejícíchVyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihuVyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejůVyhláška č. 313/2005 Sb., o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručenímVyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladinyVyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobkůVyhláška č. 412/2003 Sb., o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitostiVyhláška č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutíVyhláška č. 414/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobkůSdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 182/57 066/2001 přepočet měrných jednotek při uplatnění spotřební daně u technických benzinů a u mazacích a ostatních olejů a automobilových plastických maziv od 1.července 2001Pokyn č. MF-10 čj. MF-14450/2016/2601-23, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku spotřebních daníPoplatkyZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcíchZákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcíchZákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchZákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osobyNařízení vlády č. 19/2020 Sb., o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vodyNařízení vlády č. 412/2000 Sb., o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republikyVyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatkůVyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placeníSdělení, pokyny, opatřeníRozhodnutí Č. j. MF-34663/2021/3901-2, o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné událostiDaňový řád, správa daní a poplatkůZákon č. 280/2009 Sb., Daňový řádZákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhůZákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské uniiZákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonůZákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávekZákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republikyZákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnáchNařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2Vyhláška č. 358/2023 Sb., o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního zářeníVyhláška č. 189/2023 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlechVyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmůVyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republikyVyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnotyVyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcíVyhláška č. 455/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z hazardních herVyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silničníVyhláška č. 81/2019 Sb., o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správyVyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daníVyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daníVyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daníVyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daníSdělení, pokyny, opatřeníSdělení, placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016Sdělení čj. GFŘ-59075/14/7100, Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015Sdělení čj. 534/137 326/2002 o uplatňování některých ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchPokyn č. MF-19, pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatkůPokyn č. MF-18 čj. MF-8820/2021/3901-1, k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021Pokyn č. MF-13 čj. MF-14450/2016/2601-33, kterým se zrušují vybrané pokyny řady DPokyn č. MF-14 čj. MF-14450/2016/2601-37, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daníPokyn č. MF-5 čj. MF-21968/2015/39, o stanovení lhůt při správě daníPokyn č. GFŘ-D-62 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadůPokyn č. GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daněPokyn GFŘ-D-50, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávyPokyn GFŘ-D-44, k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášeníPokyn GFŘ-D-37, ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu Pokyn GFŘ D-18, k ručení v daňovém řízeníPokyn GFŘ D-7, k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránekPokyn D-345, ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatkůPokyn D-336, prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-331, kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránkyPokyn D-330, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)Pokyn D-329, k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízeníPokyn D-327, Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-323 - Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-322 - Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-319, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)Pokyn D-316, prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-309, o prominutí úroku z prodleníPokyn D-308, o stanovení lhůt v daňovém řízeníPokyn D-307Pokyn D-299, Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchPokyn D-252, Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)Pokyn D-236, sdělení k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a.s.Pokyn D-233, sdělení ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchovýchPokyn D-219 o registraci daňových subjektůPokyn D-184, důsledky vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelnyPokyn D-159 k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízeníPokyn č. 252/26 086/1993 o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůRozhodnutí čj. MF-8118/2022/3901-2, o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 20402/2021/3901-2, o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 2709/2021/3901-2, o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 1734/2021/3901-2, o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 119/2021/3901-2, o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 34159/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 28921/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 27709/2020/3901-2, o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 15195/2020/3901-4, o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-7633/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-7108/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-85947/2013/39-3903, o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.Rozhodnutí čj. MF-118798/2012/904, o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2013 roce 2014 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonůRozhodnutí čj. MF-116635/2012/904-39, o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob vzniklého v souvislosti s investičními pobídkami poskytnutými před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, na daňových povinnostech splatných v roce 2011 nebo pozdějiRozhodnutí čj. MF-93346/2012/904 o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostíRozhodnutí čj. MF-18 701/2012/904 o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonůRozhodnutí čj. 904/32 038/2011, o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisůRozhodnutí čj. 43/20 650/2009-431, o zrušení povinnosti daň zálohovatRozhodnutí čj. 43/79 463/2008-431, o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnotyRozhodnutí čj. 43/76 164/2008-431, o stanovení místní příslušnosti jinak pro skupiny dle zákona o dani z přidané hodnotyRozhodnutí čj. 39/40 349/2006-392, o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných státůRozhodnutí č. 181/50 589/1996 o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných státůMetodická pomůcka čj. 14829/15/7100-40123-010450, k povinnému elektronickému podáníInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2024Informace, jak správně zaplatit daň celnímu úřaduInformace, druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektůInformace, seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)Informace čj. MF-22657/2023/2401-1, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůInformace, seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadůInformace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023Informace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)Informace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022Informace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektůInformace, seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)Informace čj. MF-35908/2021/2503-1, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůInformace MF-1522/2018/2502-18, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonůInformace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektůInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021Informace čj. MF-1522/2018/2502-16, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůInformace čj. MF-1522/2018/2502-14, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019Informace čj. MF-35090/2014/2502, zveřejnění kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daníInformace čj. 47/88 368-474, IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚSeznamy čj. 47/11 538/2006-473, certifikovaných typů registračních pokladenSeznamy čj. 47/111 425/2005-473, certifikovaných typů registračních pokladenSeznamy čj. 47/99 417/2005-473, certifikovaných typů registračních pokladenPřehled pokynů řady D k 31. 12. 2005 čj. 25/10 629/2006-252OstatníZákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních herZákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůZákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republikyPokyn D-235, sdělení k problematice charakteru plateb souvisejících s rozvojem elektronického obchodu, a to v návaznosti na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdaněníÚčetnictvíÚčetnictví podnikatelůZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíZákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)Zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiVyhláška č. 348/2017 Sb., kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditemVyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictvíÚčetní standardyČUS č. 001 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 003 Odložená daňČUS č. 004 RezervyČUS č. 005 Opravné položkyČUS č. 006 Kursové rozdílyČUS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásobČUS č. 008 Operace s cennými papíry a podílyČUS č. 009 DerivátyČUS č. 011 Operace s podnikemČUS č. 012 Změny vlastního kapitáluČUS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetekČUS č. 014 Dlouhodobý finanční majetekČUS č. 015 ZásobyČUS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěryČUS č. 017 Zúčtovací vztahyČUS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazkyČUS č. 019 Náklady a výnosyČUS č. 020 Konsolidovaná účetní závěrkaČUS č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaciČUS č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osobyČUS č. 023 Přehled o peněžních tocíchPokyny, postupy, opatření, sdělení, informacePostup čj. 115/134 687/2000 při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a ...Opatření MF čj. 281/71 701/1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikateleSdělení čj. 281/55 462/2002, k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů)Sdělení MF čj. 281 /107 716/2000, čj. 152/106 562/2000 a čj. 162/106 531/2000, k účtování společenství vlastníků jednotek-právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.Sdělení č. 281/60 825/1998 k postupu účtování finančních derivátů obchodovaných na Burze cenných papírů, PrahaSdělení č. 281/69 813/1993 k účtování provozoven českých podniků na SlovenskuInformace čj. 9457/19/7100-40110-702170, k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve zdaňovacím období započatém v roce 2018Účetnictví veřejného sektoruZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíZákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiÚčetní standardyČUS č. 701 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 703 TransferyČUS č. 704 Fondy účetní jednotkyČUS č. 705 REZERVYČUS č. 706 OPRAVNÉ POLOŽKY A VYŘAZENÍ POHLEDÁVEKČUS č. 707 ZÁSOBYČUS č. 708 ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKUČUS č. 709 VLASTNÍ ZDROJEČUS č. 710 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK A DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEKVyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotekVyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkůVyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotkyVyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)Postupy, opatření, sdělení, pokyny, informacePostup čj. 115/134 687/2000 při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a ...Sdělení čj. 124/102 515/2000, o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací územních samosprávných celků do obchodního rejstříkuÚčetnictví finančních institucíZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemiVybrané účetní standardyČUS pro finanční instituce č. 108 Cenné papíryČUS pro finanční instituce č. 109 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivemČUS pro finanční instituce č. 110 DerivátyÚčetnictví nevýdělečných organizacíZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictvíVyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictvíÚčetní standardyČUS č. 401 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 403 Inventarizační rozdílyČUS č. 404 Kursové rozdílyČUS č. 405 DerivátyČUS č. 406 Operace s cennými papíry a podílyČUS č. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnostiČUS č. 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěryČUS č. 409 Dlouhodobý majetekČUS č. 410 ZásobyČUS č. 411 Zúčtovací vztahyČUS č. 412 Náklady a výnosyČUS č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazkyČUS č. 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictvíObčanské a obchodní právoObčanské právoZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkÚstavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyÚstavní zákon č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikouÚstavní zákon č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní RepublikyÚstavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní RepublikyZákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobodZákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 250/2023 Sb., o veřejných dražbáchZákon č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonůZákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajůZákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěruZákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonůZákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromémZákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastrukturyZákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkZákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbáchZákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu SenátuZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republikyZákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyZákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republikyZákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvechZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímNařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluvNařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytuNařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místěNařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvímNařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační službyNařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacímNařízení vlády č. 8/2005 Sb., o vzoru služebního príkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního príkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnostNařízení vlády č. 165/2000 Sb., o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci právVyhláška č. 56/2024 Sb., o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydleníVyhláška č. 8/2024 Sb., o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazováníVyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěruVyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěruVyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro důmVyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražběVyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republikyVyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právechRozhodnutí č. 446/2022 Sb., o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023Rozhodnutí prezidenta republiky č. 265/2013 Sb., o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikyNález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb.Sdělení č. 52/2014 Sb., o atrahování působnostiSdělení Ústavního soudu č. 460/2017 Sb., k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013Sdělení Ústavního soudu č. 312/2009 Sb.Sdělení Ústavního soudu č. 14/2004 Sb.Sdělení č. 115/2001 Sb. m. s.,Sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobodNařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679Výměr č. 04/2000 (čj. 16/8 379/195/2000), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních pracíObchodní právoZákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelůZákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osobZákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonůZákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstevZákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetíZákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnostiZákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnostiZákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 77/1997 Sb., o státním podnikuZákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČRZákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoníkZákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osobNařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravuVyhláška č. 180/2021 Sb., o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášekVyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášekVyhláška č. 416/2011 Sb., o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnuVyhláška č. 415/2011 Sb., o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříkuVyhláška č. 205/2008 Sb., o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzíVyhláška č. 204/2008 Sb., o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzíVyhláška č. 104/1983 Sb., o dovozu investičních celkůVyhláška č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitrážiSdělení č. 524/2002 Sb., o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhyPracovní právo, katalog prací, mzdy, platyPracovní právo, katalog pracíZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceZákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténěZákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténěZákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahůZákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleZákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 234/2014 Sb., o státní služběZákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonůZákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahyZákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práceZákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiZákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního kliduZákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníkůZákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednáváníNařízení vlády č. 70/2024 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práceNařízení vlády č. 344/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 338/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 136/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 131/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 419/2022 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 414/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 413/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 257/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 256/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisůNařízení vlády č. 140/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 457/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředkůNařízení vlády č. 348/2021 Sb., o zavedení letního času v letech 2022 až 2026Nařízení vlády č. 546/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 517/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 321/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 317/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisůNařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní službyNařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 304/2018 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 291/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 432/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteruNařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 430/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě... (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)Nařízení vlády č. 424/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021Nařízení vlády č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 394/2015 Sb., o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalýmNařízení vlády č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářenímNařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 161/2015 Sb., o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátekNařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní službyNařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitouNařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkouškyNařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci platNařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřaduNařízení vlády č. 350/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 314/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo deskyNařízení vlády č. 306/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnancůNařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činnostíNařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 454/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 483/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíNařízení vlády č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až 2016Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničíNařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazuNařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávatNařízení vlády č. 467/2008 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciNařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podnikuNařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilostiNařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništíchNařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práciNařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravěNařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíNařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubkyNařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředíNařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídekNařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmuNařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchuNařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředkůNařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadíNařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povoláníNařízení vlády č. 99/1987 Sb., o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizacíOznámení čj. 373/14 478/2001, o poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím osoby se změněnou pracovní schopnostíVyhláška č. 397/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024Vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023Vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacíchVyhláška č. 161/2022 Sb., o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatřeníVyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborechVyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnanceVyhláška č. 346/2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízeníVyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním obdobíVyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojíVyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborůVyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)Vyhláška č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republikyVyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkouškyVyhláška č. 63/2015 Sb., o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnancůVyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníkaVyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončeníVyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcíVyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolenéVyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práceVyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnancůVyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiVyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboruVyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich uděleníVyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteliVyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůziVyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřebVyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciVyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobemVyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníVyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnáchVyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnostVyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupněVyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostůVyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchuVyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemíVyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředíVyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogenyVyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeníVyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnostiVyhláška č. 149/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblastiVyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničíSdělení, směrnice, opatřeníSdělení č. 489/1990 Sb., Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovatSdělení č. 67/2024 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 400/2023 Sb., o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práceSdělení č. 366/2023 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 94/2023 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 365/2023 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práceSdělení č. 426/2022 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práceSdělení č. 425/2022 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 181/2022 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupněSdělení č. 495/2021 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 494/2021 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práceSdělení č. 282/2021 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupněSdělení č. 142/2021 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 575/2020 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práceSdělení č. 574/2020 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 171/2020 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 346/2019 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 92/2019 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 311/2018 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 53/2018 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 447/2017 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 120/2017 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 448/2016 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 103/2016 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 355/2015 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 94/2015 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 311/2014 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 50/2014 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 88/2013 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 136/2012 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 129/2011 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 99/2010 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 80/2009 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 102/2008 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 102/2006 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 231/1998 Sb., Úmluva o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)Sdělení č. 506/1990 Sb., Úmluva o nucené nebo povinné práci (č. 29)Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ - Manuál pro zaměstnavateleUsnesení vlády č. 353/2020, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293Zásady čj. 373/90 022/1999 pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopnostíMzdy, platyZákon č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republikyZákon č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalZákon č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupcůZákon č. 420/2002 Sb., kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pZákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánechZákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůZákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníkůNařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platechNařízení vlády č. 492/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 374/2010 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011Nařízení vlády č. 147/2007 Sb., o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředíNařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborechNařízení vlády č. 591/2004 Sb., kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 569/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 140/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 17/1983 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníVyhláška č. 285/2004 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práciVyhláška č. 134/2003 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 187/2002 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 161/2001 Sb, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajůVyhláška č. 166/2000 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůVyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladůVyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcemVyhláška č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředkůSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 392/2022 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 391/2022 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 390/2022 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 590/2020 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 492/2021 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 297/2019 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 296/2019 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 295/2019 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 319/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 318/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 317/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 440/2017 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 439/2017 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 438/2017 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 403/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 402/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 401/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 331/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 330/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 329/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 33/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.Sdělení č. 32/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.Sdělení č. 31/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.Sdělení č. 395/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 394/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 18/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 17/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 398/2011 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech ...Sdělení č. 271/2011 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011Sdělení č. 87/2007 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 583/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovostSdělení č. 582/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůSdělení č. 102/2006 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 489/2005 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců v roce 2006Sdělení č. 488/2005 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůSdělení č. 261/2005 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004Sdělení č. 188/2005 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 649/2004 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle z. č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně z. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpoč. org., v roceSdělení č. 648/2004 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle z. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, státních orgánů, soudců a poslanců EP v 2Sociální zabezpečení a zdravotní pojištěníSociální zabezpečeníZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěníZákon č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladůZákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítěZákon č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19Zákon č. 136/2021 Sb., o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonůZákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)Zákon č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemiiZákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonůZákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020Zákon č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodciZákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spořeníZákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spořeníZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonůZákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouziZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimuZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchZákon č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeZákon č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energieZákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníZákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeZákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkemZákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiZákon č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečeníZákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníZákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkůmNařízení vlády č. 446/2023 Sb., o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výšeNařízení vlády č. 286/2023 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024Nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023Nařízení vlády č. 289/2022 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisůNařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 137/2022 Sb., o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022Nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022Nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 36/2022 Sb. o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022Nařízení vlády č. 35/2022 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 2022Nařízení vlády č. 507/2021 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 357/2021 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022Nařízení vlády č. 356/2021 Sb., výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022Nařízení vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 580/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmůNařízení vlády č. 382/2020 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021Nařízení vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 261/2019 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020Nařízení vlády č. 320/2018 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019Nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019Nařízení vlády č. 407/2017 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 344/2017 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018Nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 326/2016 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictvíNařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlíNařízení vlády č. 395/2015 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službáchNařízení vlády č. 327/2014 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unieNařízení vlády č. 361/2012 Sb., o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spořeníNařízení vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníNařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 282/2010 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011Nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993Nařízení vlády č. 340/2009 Sb., o zvýšení zvláštního příspěvku k důchoduNařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základůNařízení vlády č. 364/2008 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009Nařízení vlády č. 212/2008 Sb., o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008Nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2008Nařízení vlády č. 258/2007 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008Nařízení vlády č. 463/2006 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007Nařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studentaNařízení vlády č. 416/2005 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006Nařízení vlády č. 218/1996 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1996Nařízení vlády č. 51/1994 Sb., o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitaceNařízení vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkůmVyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podporyVyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávkyVyhláška č. 115/2022 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilostVyhláška č. 199/2020 Sb., o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spořeníVyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016Vyhláška č. 339/2014 Sb., o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištěníVyhláška č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015Vyhláška č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015Vyhláška č. 78/2014 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činnýmVyhláška č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukouVyhláška č. 297/2013 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014Vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní banceVyhláška č. 341/2012 Sb., o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fonduVyhláška č. 325/2012 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhuVyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fonduVyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fonduVyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouziVyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženímVyhláška č. 287/2011 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012Vyhláška č. 226/2011 Sb., o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službáchVyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištěníVyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečeníVyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištěníVyhláška č. 222/1991 Sb., o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištěníUsnesení vlády ČR č. 84/2022 Sb., o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavuUsnesení vlády ČR č. 439/2021 Sb., o přijetí krizového opatřeníSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 313/2023 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024Sdělení č. 192/2023 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníSdělení č. 319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023Sdělení č. 127/2022 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 380/2021 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022Sdělení č. 216/2021 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníSdělení č. 435/2020 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021Sdělení č. 252/2020 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 270/2019 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020Sdělení č. 103/2019 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 237/2018 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019Sdělení č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníSdělení č. 65/2018 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 349/2017 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018Sdělení č. 121/2017 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 343/2016 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017Sdělení č. 115/2016 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016Sdělení č. 91/2015 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015Sdělení č. 75/2014 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 331/2013 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014Sdělení č. 109/2013 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013Sdělení č. 139/2012 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012Sdělení č. 128/2011 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011Sdělení č. 131/2010 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 354/2009 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010Sdělení č. 148/2009 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 396/2008 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009Sdělení č. 201/2008 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpSdělení č. 137/2007 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpSdělení č. 490/2006 Sb., kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvkuSdělení č. 302/2006 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005Sdělení č. 233/2005 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004Sdělení č. 311/2004 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003Sdělení č. 461/1991 Sb. o Úmluvě o minimální normě sociálního zabezpečení (č. 102)Informace čj. 3791/13/7000-21000-10193, k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013Zdravotní pojištěníZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 76/2011 Sb., o přechodném snížení cen a úhrad léčivZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníZákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnáchZákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČRNařízení vlády č. 288/2023 Sb., o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služebNařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povoláníVyhláška č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024Vyhláška č. 119/2023 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištěníVyhláška č. 118/2023 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělováníVyhláška č. 351/2022 Sb., o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovnyVyhláška č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023Vyhláška č. 99/2022 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023Vyhláška č. 527/2021 Sb., o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištěníVyhláška č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022Vyhláška č. 176/2021 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022Vyhláška č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021Vyhláška č. 216/2020 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021Vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020Vyhláška č. 114/2019 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019Vyhláška č. 125/2018 Sb., o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnamiVyhláška č. 71/2018 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019Vyhláška č. 469/2017 Sb., o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtemVyhláška č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018Vyhláška č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017Vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použitíVyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péčeVyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015Vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištěníVyhláška č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahuVyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčběVyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupinVyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účelyVyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvyVyhláška č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnceVyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006Vyhláška č. 50/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodařeníVyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotamiVyhláška č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnáchSdělení, směrnice, opatřeníSdělení č. 104/2022 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 520/2004 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003Sdělení č. 485/2003 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002Správní právoZákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazechZákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republikyZákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboruZákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonůZákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republikyZákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyZákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)Zákon č. 500/2004 Sb., správní řádZákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývojeZákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůZákon č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republikyZákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správníZákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území)Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutíZákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správyZákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavyZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systémuZákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republikyZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační služběZákon č. 153/1994, o zpravodajských službách České republikyZákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictvíZákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republikyZákon č. 553/1991 Sb., o obecní policiiZákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutíchZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republikyNařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2Nařízení vlády č. 129/2018 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018Nařízení vlády č. 159/2015 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016Nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastrukturyNařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republikyNařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončeníNařízení vlády č. 384/2004 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informaceNařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podnikůNařízení vlády č. 359/2002 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační službyNařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraněNařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstvaNařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochranyVyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatořiVyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstvaVyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrechVyhláška č. 52/2021 Sb., o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidlaVyhláška č. 433/2020 Sb., o údajích vedených v katalogu cloud computinguVyhláška č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenáváníVyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmůVyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cestyVyhláška č. 407/2015 Sb., výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboruVyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)Vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidelVyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochranyVyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policieVyhláška č. 442/2008 Sb., o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republikyVyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policiiVyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany stavebVyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární technikyVyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladuVyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisuVyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatelVyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstvaVyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajVyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systémuVyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochranyVyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníVyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrolVyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavyVyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobáchVyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveříUsnesení vlády České republiky č. 135/2022 Sb., o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahuUsnesení vlády České republiky č. 77/2022 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahuUsnesení vlády České republiky č. 70/2022 Sb., o přijetí krizového opatřeníUsnesení vlády České republiky č. 45/2022 Sb., o přijetí krizového opatřeníUsnesení vlády České republiky č. 43/2022 Sb., vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav Sdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojeníSdělení č. 98/2018 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojeníSdělení č. 288/2016 Sb., o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazemEvropské právoSmlouva o založení evropského společenstvíSmlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)Smlouva o Evropské uniiJednotný evropský aktSmlouva o přistoupení České republiky a dalších zemí k evropské uniiZákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentuVyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonůSdělení č. 27/2020 Sb., o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unieSdělení č. 111/2009 Sb. m. s., o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenstvíProtokoly k zakládacím smlouvámListina základních práv Evropské UnieVysvětlení k Listině základních právListina základních práv Evropské Unie, Vysvětlení k Listině základních právSměrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníkyAkt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbáchCestovní náhradyZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceNařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničíVyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 202Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmotVyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotSdělení č. 184/2012 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 183/2012 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 214/17 826/1999 k vyhlášce č. 294/1998 Sb. ze dne 30. listopadu 1998, kterou se stanoví sazby stravného v cizí měně pro rok 1999InsolvenceZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)Zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaciZákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužitíZákon č. 312/2006 Sb.,o insolvenčních správcíchZákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeNařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republikyNařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněženíNařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobkůVyhláška č. 15/2024 Sb., k provedení zákona o preventivní restrukturalizaciVyhláška č. 193/2019 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správceVyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správceVyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)Vyhláška č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojeníVyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správcůVyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajůVyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správcůVyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákonaVyhláška č. 166/2000 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůŽivnostenské a jiné podnikáníZákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákonZákon č. 249/2021 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisůZákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchoděZákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služebZákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční doběZákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodůZákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnáchZákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceutaZákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie (zákon o uznávání odborné kvalifikace)Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČRZákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavběZákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcíchZákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu)Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavběZákon č. 266/1994 Sb., o dráháchZákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ZákonZákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyZákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadechZákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komořeZákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekciNařízení vlády č. 24/2018 Sb., o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správceNařízení vlády č. 278/2008 Sb.o obsahových náplních jednotlivých živnostíNařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředkyNařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živnostíVyhláška č. 314/2021 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022Vyhláška č. 3/2021 Sb., o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhůVyhláška č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služebVyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních místVyhláška č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cenVyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidelVyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejůVyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělstvíVyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažnýchVyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použitíVyhláška č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoriaVyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihuSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 486/2003 Sb., o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)Sdělení Ministerstva zahraničí č. 155/1999 Sb.Ostatní předpisyAutorské právo, průmyslová právaZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích), (zákon o ochranných známkách)Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlinZákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (zákon o ochraně práv k odrůdám)Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzíchZákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířatZákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolikZákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuznýchZákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních dělZákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorechZákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném křížiZákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobkůZákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzíchZákon č. 52/1948 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezůVyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměnVyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorůSdělení č. 365/1992 Sb. o přijetí Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních dělOznámení, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákona (ve věci DILIA)Oznámení čj. 7751/1/2003, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci OOA-S)Oznámení čj. 1306/2003, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákonaOznámení čj. 4449/2001, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci OSA, Dilia, INTERGRAM)Oznámení čj. 380/2/2001, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákonaOznámení čj. 380/1/2001, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákonaOznámení čj. 5106/2001, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákonaOznámení, o udělení (odnětí) licence ochranným organizacím (ve věci OOA-S)Instrukce čj. 10/757/1992, kterou se stanoví jednotná forma a požadavky na přihlášky užitného vzoruInstrukce, kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie polovodičových výrobků ze dne 1. 1. 1992Instrukce, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezuBankovnictví, platební službyZákon č. 6/1993 Sb., o České národní banceZákon č. 21/1992 Sb., o bankáchZákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním stykuZákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtůZákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhuZákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnostiZákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuZákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátechZákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitroviZákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spořeníVyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním stykuVyhláška č. 401/2021 Sb., o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní banceVyhláška č. 399/2021 Sb., o úvěrových ukazatelíchVyhláška č. 398/2021 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999Vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstvaVyhláška č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní banceVyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvechVyhláška č. 150/2019 Sb., o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního stykuVyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební službyVyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní banceVyhláška č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označeníVyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuVyhláška č. 14/2018 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtováníVyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahuVyhláška č. 454/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické penízeVyhláška č. 164/2017 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřaduVyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtůVyhláška č. 12/2016 Sb., o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klientaVyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bankVyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíryVyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní banceVyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní banceVyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnostiVyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucíVyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezervVyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničíVyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincíVyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním stykuVyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladůVyhláška č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobujíVyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátechVyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazuVyhláška č. 183/2002 Sb., kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcůmVyhláška č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrůVyhláška č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelnySdělení čj. 282/89 754/2001, o postupu při zavádění hotovostního eura od 1. 1. 2002, kterým se nahrazuje sdělení č. 282/100 329/2000 o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu pří zavedení jednotné evropské měny v ŘeckuSdělení čj. 282/100 329/2000a čj. 2000/1 605/610, o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku, kterým se nahrazuje Sdělení MF čj. 282/85 140/1998 a ČNB čj. 2 440/61/98 z 25. 11. 1998Metodický pokyn FAU-62533/2016/24, určený povinným osobám podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb.Úřední sdělení č. 14/2000, o přepočítacích koeficientech, kterými je zafixován trvalý vztah mezi jednotnou evropskou měnou („euro”) a jeho denominacemiUpozornění čj. 904/18 620/2006, na možnost vyhledání kurzů cizích měnPřehled čj. 20/38 069/04, platných konstantních symbolů, třídy 1 – vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB (sdělení k vyhlášce č. 62/2004 Sb.)Celnictví, zahraniční obchodZákon č. 242/2016 Sb., celní zákonZákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictvíZákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republikyZákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcíZákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonůZákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užitíZákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzituZákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenstvíZákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statkůZákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákonZákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduZákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnotyZákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákonZákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiNařízení vlády č. 364/2022 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči UkrajiněNařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistikyNařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporouNařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozuNařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povoleníNařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užitíNařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismuNařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisůNařízení vlády č. 400/2003 Sb., o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období květen až prosinec 2004Nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003Nařízení vlády č. 232/2003 Sb., o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryNařízení vlády č. 488/2002 Sb., kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002Nařízení vlády č. 273/2002 Sb., kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002Nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republikyNařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unieNařízení vlády č. 239/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku, obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla, do České republikyNařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republikyNařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republikyVyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlechVyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkemVyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákonaVyhláška č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictvíVyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnostiVyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrechVyhláška č. 422/2012 Sb., o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektuVyhláška č. 287/2012 Sb., o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republikyVyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správyVyhláška č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlechVyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálemVyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhyVyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazuVyhláška č. 281/2006 Sb., o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcíVyhláška č. 382/2002 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního claVyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduVyhláška č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákonSdělení č. 498/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)Sdělení č. 270/2002 Sb., kterým se vyhlašuje rozhodnutí Ministerstva financí o zřízení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnostiSdělení č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zbožíCenné papíry, Kapitálový trh, Kolektivní investováníZákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondechZákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištěníZákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátechZákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhuZákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisechZákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonůZákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzáchZákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekovýNařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařováníNařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobkyNařízení vlády č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaciVyhláška č. 570/2020 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíryVyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní banceVyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých blokůVyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhuVyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhuVyhláška č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhuVyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služebVyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajůVyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondechVyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investováníVyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondechVyhláška č. 323/2012 Sb., o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích přílohVyhláška č. 234/2010 Sb., o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářemVyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojůVyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenciVyhláška č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobujíVyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojůVyhláška č. 408/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádostiVyhláška č. 268/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhuSdělení č. 33/2018 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %Sdělení č. 32/2018 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75 %Sdělení č. 203/2014 Sb., o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014Sdělení Úřadu pro cenné papíry čj. 102/11 877/1997 k dodržování některých ustanovení zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.Sdělení MF čj. 102/38 518/1997 k dodržování zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.Sdělení MF čj. 104/3 486/1997 k vyhlášce č. 224/1996 Sb., o výpočtu hodnoty cenného papíru v majetku podílového nebo investičního fonduTržní řád RM-SystémCizinecká legislativaZákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonůZákon č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizincůZákon č. 325/1999 Sb., o azyluNařízení vlády č. 63/2024 Sb., o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranouNařízení vlády č. 437/2023 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vládyNařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřaduNařízení vlády č. 223/2017 Sb., o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investováníNařízení vlády č. 215/2017 Sb., o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnostiNařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytuVyhláška č. 205/2023 Sb., o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednostiVyhláška č. 520/2020 Sb., o provádění adaptačně-integračních kurzůVyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizincůVyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytuVyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřaduVyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního vízaVyhláška č. 447/2005 Sb., kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního vyhoštěníVyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplatyVyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizincůUsnesení vlády České republiky č. 76/2022 Sb., o přijetí krizového opatřeníSdělení č. 74/2023 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonůSdělení č. 64/2022 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 143/2021 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonůSdělení č. 147/2020 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 104/2019 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 56/2018 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 132/2017 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůÚmluva o právním postavení uprchlíků (Ženevská úmluva o uprchlících)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009, o kodexu Společenství o vízechDopravaZákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonůNařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtnémNařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujícíchNařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujícíchNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkemVyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravyVyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtnýmVyhláška č. 297/2010 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujícíchVyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzaceEnergetikaZákon č. 367/2021 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energieZákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonůNařízení vlády č. 301/2023 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024Nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmůNařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené cenyNařízení vlády č. 470/2022 Sb., o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unieNařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené cenyNařízení vlády č. 407/2022 Sb.. o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřinyNařízení vlády č. 349/2022 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepciNařízení vlády č. 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojůNařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaciNařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energieNařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023Nařízení vlády č. 212/2022 Sb., o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022Nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energieNařízení vlády č. 349/2021 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022Nařízení vlády č. 383/2020 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021Nařízení vlády č. 245/2019 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020Nařízení vlády č. 214/2018 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019Nařízení vlády č. 311/2017 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018Nařízení vlády č. 310/2016 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017Nařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřaduNařízení vlády č. 283/2015 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepciNařízení vlády č. 338/2013 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014Nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013Nařízení vlády č. 316/2011 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012Nařízení vlády č. 418/2010 Sb., kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojůVyhláška č. 280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činností energetických specialistůVyhláška č. 193/2023 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánuVyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kWVyhláška č. 328/2022 Sb., o zárukách původu energieVyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větráníVyhláška č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojůVyhláška č. 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasyVyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)Vyhláška č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energieVyhláška č. 68/2022 Sb., o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřinyVyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větráníVyhláška č. 489/2021 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)Vyhláška č. 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavěVyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchVyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energieVyhláška č. 140/2021 Sb., o energetickém audituVyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřinyVyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovVyhláška č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energieVyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojůVyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavěhVyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvíchVyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinouVyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energieVyhláška č. 404/2015 Sb., o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)Vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výrobaVyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynemVyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictvíVyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenstvíVyhláška č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenstvíVyhláška č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenstvíVyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostíVyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energieVyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřinyVyhláška č. 345/2012 Sb., o disppečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro disppečerské řízeníVyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynuVyhláška č. 30/2012 Sb., o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavyVyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynuVyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhuVyhláška č. 79/2010 Sb., o disppečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro disppečerské řízeníVyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhuVyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licenceVyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelůmVyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladuVyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenstvíVyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem teplaVyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergeticeVyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenstvíHospodářská soutěž a ochrana spotřebiteleZákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebiteleZákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služebZákon č. 87/2023 Sb., o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trhZákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlinZákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebiteleZákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonůZákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníNařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhuVyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentůmVyhláška č. 65/2014 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekceVyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového sklaVyhláška č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částechSdělení č. 30/2013 Sb.Sdělení č. 385/2010 Sb.Sdělení č. 438/2008 Sb.PojišťovnictvíZákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)Zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaZákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištěníZákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (zákon o pojistné smlouvě)Vyhláška č. 69/2024 Sb., k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaVyhláška č. 196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištěníVyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištěníVyhláška č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictvíVyhláška č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictvíVyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní banceSoudní, rozhodčí a exekuční řízeníZákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuceZákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelíchZákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavechZákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudníchZákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelstvíZákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unieZákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporůZákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorůZákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutíZákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezůZákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním souduZákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacíchZákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacíchZákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaciZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádNařízení vlády č. 317/2021 Sb., o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisuNařízení vlády č. 121/2009 Sb., o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničíNařízení vlády č. 87/2005 Sb., kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenstvíVyhláška č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutíVyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 608/2020 Sb., o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnostiVyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladateleVyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnostiVyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětvíVyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečnémVyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnostiVyhláška č. 213/2019 Sb., o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)Vyhláška č. 120/2018 Sb., o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní poradyVyhláška č. 383/2017 Sb., o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušceVyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řáduVyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátoraVyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientůVyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucíVyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unieVyhláška č. 293/2005 Sb., o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzíVyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnostiVyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucíVyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutoremVyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictvíVyhláška č. 483/2000 Sb., kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajenVyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)Vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícíhoVyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudyVyhláška č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitrážiVyhláška č. 74/1959 Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezůSdělení Ústavního soudu č. 117/2013 Sb., k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., ...Sdělení Ústavního soudu č. 469/2012 Sb., k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013Sdělení č. 121/2007 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokaciiSdělení č. 253/2004 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokaciiŘád č. 2/1994 Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyStatut č. OV01/94, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyŠkolstvíZákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 26/2022 Sb. o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonůZákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláváníZákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíchZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeníchZákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízenímZákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcíNařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školstvíNařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školstvíNařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovyNařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzděláváníNařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studentaNařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníkůVyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativechVyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazeníVyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachůVyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeníchVyhláška č. 278/2016 Sb., o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikaceVyhláška č. 277/2016 Sb., o předávání statistických údajů vysokými školamiVyhláška č. 276/2016 Sb., o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých školVyhláška č. 58/2016 Sb., o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzděláníVyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadanýchVyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzděláníVyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějíVyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškouVyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákonaVyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzděláváníVyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osobVyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákonaVyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitraVyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péčeVyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeníchVyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matrikyVyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníkůVyhláška č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyVyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeníchVyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravováníVyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzděláváníVyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeníchVyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzděláváníVyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentůVyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzděláváníVyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisíchVyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházkyVyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriemVyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškáchVyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnostiVyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního rokuVyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školyVyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváníVyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořiVyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školamiVyhláška č. 10/2005 Sb., k zákonu č. 191/2004 Sb., o vyšším odborném vzděláváníVyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školáchTrestní právo, přestupkyZákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoníkZákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelůZákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonůZákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonůZákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcíchZákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichZákon č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupkůZákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchZákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimZákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuZákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detenceZákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobodyZákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonůZákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestůZákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazbyZákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobodyNařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedůNařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníkuNařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkemNařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlinVyhláška č. 508/2020 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízeníVyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilostiVyhláška č. 88/2015 Sb., o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajůVyhláška č. 361/2013 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzenéhoVyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činůVyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činůVyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhradyVyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězeníVyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízeníVyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobodyVyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízeníVyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazbyVyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateliSdělení č. 68/2013 Sb. m. s.Sdělení č. 439/2010 Sb.Rozhodnutí č. 1/2013 Sb., o amnestiiRozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky č. 150/1989 Sb., o amnestii ze dne 8. prosince 1989Územní samospráva, veřejné rozpočtyÚstavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadůZákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)Zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financíZákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnostiZákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonůZákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcíZákon č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcíZákon č. 166/2004 Sb., o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajůZákon č. 22/2004 Sb., o místním referenduZákon č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákonyZákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnostíZákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celkůZákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákonů č. 157/2000 Sb. a č. 20/1966 Sb.Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonůZákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republikyZákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole)Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůZákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvojeZákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republikyZákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadechZákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě PrazeZákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajůZákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonůZákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelstvíZákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcíNařízení vlády č. 57/2024 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravyNařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturouNařízení vlády č. 197/2021 Sb., o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěžeNařízení vlády č. 387/2020 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnostiNařízení vlády č. 236/2019 Sb., o ocenění udělovaném předsedou vládyNařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcíNařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitraNařízení vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchoduNařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranuNařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyNařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictvíNařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správyNařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišťNařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímNařízení vlády č. 116/1998 Sb., kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Vyhláška č. 264/2023 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladběVyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresuVyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřademVyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financíVyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnostiVyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládáníVyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitolVyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotacíVyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetkuVyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správyVyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízeníVyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celkyVyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správěVyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 362/2002 Sb., o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozlukyVyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtuVyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení číselPokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb., a vyhlášky č. 348/2023 Sb. (verze od 1. 1. 2024)Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financíPokyn č. GFŘ-D-55, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůPokyn č. GFŘ-D-53, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázněPokyn č. GFŘ-D-52, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisůPokyn GFŘ-D-46, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázněSdělení č. 419/2023 Sb., o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisůSdělení k vyhlášce č. 367/2015 Sb., čj. MF–34225/2023/2105-1, informace k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2023 v souvislosti s tzv. Zjednodušenou evidencí dotací (ZED) a se změnou u přezávazkovaných projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unieSdělení č. 342/2020 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcíSdělení č. 194/2019 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcíSdělení čj. MF-21 427/2015/11-69, výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016Sdělení čj. MF-10016/2015/1101, k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-58 973/2014/11-1105, k vyhlášce č. 52/2008 Sb.Sdělení čj. MF-13358/2014/11 - 1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-11 500/2014/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-123 753/2013/11-1105, k vyhlášce č. 52/2008 Sb.Sdělení čj. MF-59 477/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-42166/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-40 778/2013/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-33304/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-26 186/2013/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-16 704/2012/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.Sdělení č. 151/2007 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlSdělení č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávySdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. čj. 11/13 246/2010-111, Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2010Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. čj. 11/16 582/2010-111, Číselník účelů VPS (prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)Sdělení čj. 11/18 669/2011-115, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních herInformace čj. MF-21427/2015/11-67, výklad § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádáníStavební předpisy, katastr, pozemkyZákon č. 283/2021 Sb., stavební zákonZákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuZákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenímZákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběZákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánechZákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuNařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používáníVyhláška č. 32/2024 Sb., o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřaduVyhláška č. 438/2023 Sb., o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilostiVyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastrukturyVyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě krajeVyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaciVyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesaVyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úpravVyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladuVyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostíVyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republikyVyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavebVyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o něVyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientaceVyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenímSdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávajíSdělení č. 384/2015 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016Sdělení č. 368/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014Sdělení č. 90/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013Sdělení č. 71/2009 Sb., o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.Sdělení č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006Sdělení č. 263/2005 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřaduSdělení č. 461/2003 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosinceSdělení č. 448/2002 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002Sdělení č. 310/2001 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001Sdělení CV02/2001, k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům v souvislosti s vydáním zákona č. 103/2000 Sb.Sdělení čj. 162/38 024/1999, k oceňování práv odpovídajících věcným břemenůmSdělení č. 482/2009 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010Sdělení č. 489/2004 Sb., o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávajíVeřejné zakázky, koncesní předpisyZákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujícíchZákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekZákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkáchNařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázekVyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavateleVyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázekVyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrSdělení č. 130/2007 Sb., o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchZdravotnictvíZákon č. 104/2023 Sb., o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní službyZákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictvíZákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkovánímZákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látekZákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné služběZákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)Nařízení vlády č. 325/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláníchNařízení vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutůNařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtuNařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostíVyhláška č. 162/2023 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrickéhoVyhláška č. 122/2022 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologickéhoVyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkováníVyhláška č. 236/2021 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologickéhoVyhláška č. 320/2021 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrickéhoVyhláška č. 319/2021 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnickéhoVyhláška č. 46/2021 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologickéhoVyhláška č. 561/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgickéhoVyhláška č. 560/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologickéhoVyhláška č. 559/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologickéhoVyhláška č. 558/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologickéhoVyhláška č. 557/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologickéhoVyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služebVyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.Vyhláška č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutůVyhláška č. 259/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutůVyhláška č. 158/2018 Sb., o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její částiVyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkouškyVyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení vzorů žádostí o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzděláváníVyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systémuVyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcíchVyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcíchVyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportuVyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)Vyhláška č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozářeníVyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředkyVyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka,...Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné služběVyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti ékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péčeVyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednáníVyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služebVyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaciVyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péčeVyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkáchVyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věkuVyhláška č. 39/2012 Sb., o disppenzární péčiVyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníkůVyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)Vyhláška č. 188/2009 Sb., o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutůVyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařstvíVyhláška č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemoceVyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvýchVyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povoláníVyhláška č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých stavebVyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dětiZemědělství, vinařstvíZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíZákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trhZákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciZákon č. 449/2001 Sb., o myslivostiZákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmeleZákon č. 91/1996 Sb., o krmivechZákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týráníŽivotní prostředíZákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředíZákon č. 53/2024 Sb., o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpaduZákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanoviskuZákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředíZákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životnostíZákon č. 541/2020 Sb., o odpadechZákon č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokoluZákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonůZákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynechZákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonůZákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravěZákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonůZákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produktyZákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)Zákon č. 305/2000 Sb., o povodíchZákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichyZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředíZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fonduZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyZákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republikyZákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesaZákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracíchZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správěZákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)Nařízení vlády č. 172/2022 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Blanský lesNařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřinyNařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrůVyhláška č. 47/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředíVyhláška č. 173/2022 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský lesVyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životnostíVyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadyVyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředíVyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správyDalší předpisyÚstavní zákon č. 235/2012 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikouÚstavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republikyÚstavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní RepublikyZákon č. 67/2023 Sb., o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu onlineZákon č. 225/2022 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonůZákon č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)Zákon č. 249/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportuZákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcíZákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikáníZákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyZákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řáduZákon č. 187/2020 Sb., o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do SenátuZákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchuZákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakceZákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonůZákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyZákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictvíZákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrechZákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůZákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně z. č. 634/2004Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeníchZákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůZákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerstvíZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilostiZákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucíchZákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republikyZákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)Zákon č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonůZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonůZákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnostiZákon č. 179/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb.Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkovýchZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (zákon o dobrovolnické službě)Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podnikuZákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech)Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonůZákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republikyZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozuZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíchZákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidelZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazíchZákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonůZákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republikyZákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci právZákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladechZákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonůZákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonůZákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetkuZákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchZákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacíchZákon č. 85/1996 Sb., o advokaciiZákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonůZákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické služběZákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravěZákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnotyZákon č. 318/1993 Sb., kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduZákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobodZákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývojeZákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cenZákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osobyZákon č. 526/1990 Sb., o cenáchZákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osobyZákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivdZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářstvíDekret č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovyDekret č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národaNařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisůNařízení vlády č. 292/2022 Sb., o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisůNařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechniceNařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnostNařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebamiNařízení vlády č. 178/2021 Sb., o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaciNařízení vlády č. 154/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálůNařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budovNařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkouNařízení vlády č. 266/2010 Sb., o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničíNařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrůNařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trhNařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informacíNařízení vlády č. 33/2004 Sb., kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavbyNařízení vlády č. 369/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídekNařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytůNařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířatNařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvyVyhláška č. 356/2023 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu službyVyhláška č. 227/2023 Sb., o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráciVyhláška č. 208/2023 Sb., o terapeutických programech pro řidičeVyhláška č. 196/2023 Sb., o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhradyVyhláška č. 190/2023 Sb., o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computinguVyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchVyhláška č. 109/2023 Sb., o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služebVyhláška č. 409/2022 Sb., o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikaceVyhláška č. 380/2022 Sb., o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušeníVyhláška č. 182/2022 Sb., o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální službyVyhláška č. 58/2022 Sb., o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetuVyhláška č. 52/2022 Sb., o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikacíVyhláška č. 51/2022 Sb., o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojeníVyhláška č. 529/2021 Sb., o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhraduVyhláška č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních herVyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonůVyhláška č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computinguVyhláška č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné mociVyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021Vyhláška č. 582/2020 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástrojeVyhláška č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotáchVyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendyVyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařůVyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správyVyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemiiVyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilostiVyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidelVyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidelVyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařůVyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní službyVyhláška č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnostiVyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shodyVyhláška č. 28/2016 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazuVyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacíchVyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášekVyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidelVyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériíchVyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republikyVyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraníchVyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republikyVyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětíVyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péčeVyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové službyVyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnostiVyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilostiVyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostíVyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránekVyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentůVyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzůVyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidelVyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidičeVyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systémuVyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravěVyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto pracíVyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidelVyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníVyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředkůVyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonůVyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvodyVyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakostiVyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažnýchVyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obaluVyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůziVyhláška č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státuVyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehodVyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičůVyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdravíVyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravěVyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravuVyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacíchVyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestáchVyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaceVyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušninVyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušninVyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)Vyhláška č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnostiVyhláška č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycíchVyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v ciziněVyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946Usnesení vlády č. 438/2021 Sb., k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní AfrikyUsnesení vlády č. 436/2021 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavuUsnesení vlády č. 435/2021 Sb., o přijetí krizového opatřeníUsnesení vlády č. 434/2021 Sb. (vyhlášení nouzového stavu)Usnesení vlády č. 96/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021Usnesení vlády č. 471/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2Usnesení vlády č. 439/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2Usnesení vlády č. 425/2020 Sb., o přijetí krizového opatřeníUsnesení vlády č. 275/2020, o přijetí krizového opatření (k datovým schránkám)Usnesení vlády č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnůUsnesení Poslanecké sněmovny č. 113/2022 Sb., o ukončení stavu pandemické pohotovostiStandard čj. MF-30513/2016/3402-12, k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hráchRozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb., o sjednávání mezinárodních smluvÚmluva č. 182, o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práceÚmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželstvíNález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.Sdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)Sdělení č. 28/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/1983 Sb., č. 54/1998 Sb., č. 92/2000 Sb. m. s. a č. 64/2004 Sb. m. s. o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)Sdělení č. 180/2009 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní bytSdělení č. 214/2008 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlSdělení čj. 11/20 471/2007-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb.Sdělení č. 333/2006 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, ...Sdělení č. 91/2005 Sb. m. s.Sdělení č. 52/2004 Sb., k zákonu č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávekSdělení č. 10/2004 Sb. m. s., dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o zřízení Národního fonduSdělení č. 589/2002 Sb., o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)Sdělení č. 141/2001 Sb. m. s., Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětíSdělení č. 54/2001 Sb. m. s., Evropská úmluva o výkonu práv dětíSdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb.m.s.Sdělení č. 43/2000 Sb. m. s., ÚMLUVA o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojeníSdělení č. 282/85 140/1998 o postupu při zavedení jednotné evropské měnySdělení č. 34/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětíSdělení č. 169/1991 Sb., Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právechSdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítětePokyn D-293, k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobamiVýměr MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr č. 04/2000 (čj. 16/8 379/195/2000), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních pracíSměrnice čj. MF-929/2017/3404-9, o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hráchNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.