Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Předpisy

Daně a poplatkyDaně z příjmůZákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmůZákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2Nařízení vlády č. 188/2021 Sb., o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůMetodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb (ze dne 31. 8. 2016)Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetkuPokyny, sdělení, opatřeníSdělení čj. MF- 4869/2020/15-4, k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. 106909/17/7100-10110-013213, k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvySdělení čj. MF-1132/2018/15-1, k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení čj. 69513/2013/15 k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníSdělení čj. 15/109 842/2010, k § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměnPokyn GFŘ–D–60, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022Pokyn GFŘ–D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn GFŘ-D-56, k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmuPokyn GFŘ-D-54, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021Pokyn GFŘ-D-49, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020Pokyn GFŘ-D-42, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019Pokyn GFŘ-D-40, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018Pokyn GFŘ D-36, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017Pokyn GFŘ D-34, sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní cenyPokyn GFŘ D-33 čj. 135888/17/7100-10111-401062, ke stanovení daně paušální částkouPokyn GFŘ D-32 čj. 58337/18/7100-40113-800219, sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovnyPokyn GFŘ D-31, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016Pokyn GFŘ-D-2, k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisováníPokyn č. MF-17 čj. MF-4869/2020/15-2, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-288, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSdělení k Pokynu č. D–288, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůPokyn D-286, ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČRSdělení čj. 15/32 567/2006-153, k praktické aplikaci Pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČRPokyn D-285, k aplikaci § 6 odst.1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a vymezení tzv. závislé činnostiRozhodnutí čj. 10575/2021/3901-2, o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)Rozhodnutí čj. 7413/2021/3901-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 868/2021/3901-2, o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí Č. j. MF-31039/2019/3901-3, o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonůInformace čj. MF-6357/2023/2401-1, seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unieInformace čj. MF-3325/2021/2503-3, seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unieInformace čj. 79043/20/7100-40113-800219, k dopadům vystoupení Spojeného království z EU voblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021 (za situace, že daně zpříjmů nebudou upraveny případnou dohodou)Informace čj. 7732/20/7100-40110-013213, k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu Informace čj. 54147/19/7100-40110-013213, k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákonyInformace GFŘ čj. 66358/20/7100-40110-207203, k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního souduInformace GFŘ čj. 89174/17/7100-10110-013213, k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmůInformace čj. MF-42363/2014/1501-1, k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůSměrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správyAktualizace metodiky EET pro neziskové organizaceDaň z přidané hodnotyZákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyNařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnostiSměrnice rady 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státěSměrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnotyProváděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyRozhodnutí č. j. MF-35211/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-29943/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-24795/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 20395/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 17171/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 11288/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 6909/2021/3901-2, o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 3369/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 33629/2020/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-10021/2020/39-2, o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné událostiSdělení, pokyny, opatřeníPokyn GFŘ-D-29, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníPokyn GFŘ-D-4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“)Informace GFŘ čj. 18809/22/7100-40050-205680, k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)Informace GFŘ čj. 15063/22/7100-20116-050822, k sazbě DPH na kontaktní čočky od 1. 1. 2022Informace GFŘ čj. 10807/22/7001-20118-012287, k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 10. 2021Informace GFŘ čj. 70709/21/7100-20116-050822, k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPHInformace, placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa – OSS od 1. 7. 2021Informace čj. 75184/20/7100-20118-012884, k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021Informace GFŘ čj. 73456/20/7100-20116-050485, k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021Informace GFŘ čj. 78851/20/7100-20116-050485, k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021Informace GFŘ čj. 2735/20/7100-20116-050822, ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020Informace GFŘ čj. 107611/19/7100-20118-050432, k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zbožíInformace čj. 1832/20/7100-20116-050701, k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020Informace GFŘ čj. 100087/19/7100-20116-050822, k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020Informace, jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místaInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020Informace GFŘ čj. 86122/19/7100-20116-050485, k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávekInformace čj. 40950/19/7100-20118-203500, pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)Informace GFŘ čj. 59727/19/7100-20116-506729, k uplatňování DPH u poukazůInformace GFŘ čj. 7484/19/7100-20116-050822, k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019Informace GFŘ čj. 66560/18/7100-20116-050485, k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizacíInformace GFŘ čj. 103102/17/7100-20116-050701, o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zbožíInformace 101444/17/7100-20116-050701, o uplatňování zákona o DPH u vývozu zbožíInformace čj. 124403/16/7100-20116-050701, o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016Informace GFŘ čj. 74028/17/7100-20116-709973, k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017Informace GFŘ čj. 64930/17/7100-20118-011073, k režimu přenesení daňové povinnostiu vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017Informace GFŘ čj. 55985/17/7100-20116-050485, k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPHInformace GFŘ čj. 47484/17/7100-20118-012287, k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůInformace GFŘ čj. 41830/17/7100-20116-506729, k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPHInformace GFŘ čj. 3308/13/7001-21002-012287, k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnotyInformace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikacíInformace GFŘ čj. 169368/16/7100-20116-050484, k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016Informace GFŘ čj. 2375/16/7100-20118-012884, k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřinyInformace čj.125189/16/7100-20116-050485, odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“)Informace GFŘ čj. 6717/15/7000-20116-101206 ve znění dodatku č. 1 čj. 162134/15/7100-20116-050485 k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016Informace GFŘ čj. 6717/15/7000-20116-101206, k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015Upozornění GFŘ čj. 5636/15-7100-20116-012287, k registračnímu údaji„skutečné sídlo“Informace GFŘ 6717/15/7000-20116-101206, k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015Informace GFŘ čj. 59193/14/7100-20116-011695, k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bankInformace GFŘ, nejčastější dotazy k pravidlům fakturaceInformace GFŘ čj. 8942/13/7001-20000-013120, k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služebInformace GFŘ čj. 22526/13/7001-21000-011695, k uplatnění DPH u pojišťovacích činnostíInformace k uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činnostíInformace GFŘ čj. 101/13-121002-506729, k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanoveníDodatek č. 1 čj. 47073/12-3210-011695, k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictvíInformace GFŘ čj. 4818/13/70001-21000-011695, k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013Informace k vyplňování tiskopisů daňových přiznáníInformace GFŘ čj. 29726/12-3210-010311, k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPHInformace GFŘ čj. 11964 /12-3210-011695, k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012Informace k uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaciInformace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPHInformace o podávání souhrnného hlášení od roku 2010 a dáleInformace čj. 18/57688/2008-181, ke skupinové registraciInformace - nejčastější dotazy ke skupinové registraci k DPHInformace čj. 18/21492/2008-181, k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008Informace čj. 18/86 193/2008, k § 36 odst. 11Informace čj. 18/63 343/2007-181, k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku na základě komisionářské smlouvyInformace čj. 18/10505/2007-181, k uplatňování DPH při poskytování sociální pomociInformace čj. 18/28 212/2006-181, k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchuInformace čj. 18/99 904/2006-181, k uplatňování DPH při prodeji ojetého automobiluInformace k uplatňování zákona o DPH při poskytování školských služebInformace k uplatňování zákona o DPH u vzdělávání po 1. 10. 2005Informace k uplatňování DPH u vratných obalůDaň z nabytí nemovitých věcíSdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 262/101 472/2003, ve věci aplikace novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostíSdělení č. 253/1993 Sb., že dne 23. 11. 1992 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovacíPokyn č. MF-9 čj. MF-14450/2016/2601-19, kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcíPokyn D-301, o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostíPokyn D-273, o prominutí penále na dani z převodu nemovitostíPokyn D-238, Přiznání k dani darovací při bezúplatném nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní v srpnu roku 2002 a přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví ČR doPokyn D-194, rozhodnutí o prominutí daně darovací při poskytování humanitární pomoci do ciziny ke zmírnění následků mimořádných hromadných událostíInformace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014Daň silničníZákon č. 16/1993 Sb., o dani silničníVyhláška č. 488/2000 Sb., o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silničníSdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 534/54 640/2004, k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silničníSdělení čj. 391/4 043/2002, k Pokynům k vyplnění přiznání k dani silniční - tiskopis 25 5408 MFin 5408 - vzor č. 8Sdělení k pokynu D-205 čj. 391/20 397/2001, rozhodnutí o prominutí daně silničníSdělení č. 151/1 945/1996 k § 3 odst. 1 písm. i) zákona o dani silničníSdělení č. 130/1994 Sb. o Dohodě mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daněPokyn D-342, rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-270, Rozhodnutí o snížení daně silničníPokyn D-261 Rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-241 rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-205 rozhodnutí o prominutí daně silničníPokyn D-150 k uplatňování osvobození od silniční daněPokyn D-127 o postupu při uplatňování silniční daněInformace čj. 391/99 925/2001, pro poplatníky daně silničníDohoda o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daněPřehled č. 494/467/2004, platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetkuDaň z nemovitých věciZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcíVyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemkůSdělení, pokyny, opatřeníPokyn č. MF-8 čj. MF-14450/2016/2601-18, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcíPokyn D-340, rozhodnutí o zrušení Pokynu D-280Pokyn D-339, rozhodnutí o zrušení Pokynu D-279Pokyn D-283, o prominutí zvýšení daně na dani z nemovitostíPokyn D-259, o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostíPokyn D-156 o prominutí daně z nemovitostíPokyn D-128 o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí po novele zákona s účinností od 1. 1. 1995Pokyn D-114 k prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostíPokyn D-89 o prominutí příslušenství daně z nemovitostíSdělení - Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (ze dne 21. 12. 2017)Přiznání čj. 393/111 971/2001, k dani z nemovitostíInformace, možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (ze dne 12. 12. 2019)Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem Informace čj. GFŘ-163944/15/7100, možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPOSpotřební daněZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daníchZákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihuEkologické daně - vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtůVyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkáchVyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v leseVyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejícíchVyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihuVyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejůVyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejůVyhláška č. 313/2005 Sb., o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručenímVyhláška č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladinyVyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobkůVyhláška č. 412/2003 Sb., o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitostiVyhláška č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutíVyhláška č. 414/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobkůSdělení, pokyny, opatřeníSdělení čj. 182/57 066/2001 přepočet měrných jednotek při uplatnění spotřební daně u technických benzinů a u mazacích a ostatních olejů a automobilových plastických maziv od 1.července 2001Pokyn č. MF-10 čj. MF-14450/2016/2601-23, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku spotřebních daníPoplatkyZákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcíchZákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcíchZákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcíchZákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osobyNařízení vlády č. 19/2020 Sb., o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vodyNařízení vlády č. 412/2000 Sb., o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republikyVyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatkůVyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placeníSdělení, pokyny, opatřeníRozhodnutí Č. j. MF-34663/2021/3901-2, o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné událostiDaňový řád, správa daní a poplatkůZákon č. 280/2009 Sb., Daňový řádZákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské uniiZákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonůZákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávekZákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republikyZákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnáchNařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmůVyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republikyVyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnotyVyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcíVyhláška č. 455/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z hazardních herVyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silničníVyhláška č. 81/2019 Sb., o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správyVyhláška č. 26/2019 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daníVyhláška č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daníVyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daníVyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlechVyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkáchVyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daníSdělení, pokyny, opatřeníSdělení, jak správně zaplatit daň celnímu úřaduSdělení, placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016Sdělení čj. GFŘ-59075/14/7100, Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015Sdělení čj. 534/137 326/2002 o uplatňování některých ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchPokyn č. MF-19, pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatkůPokyn č. MF-18 čj. MF-8820/2021/3901-1, k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021Pokyn č. MF-13 čj. MF-14450/2016/2601-33, kterým se zrušují vybrané pokyny řady DPokyn č. MF-14 čj. MF-14450/2016/2601-37, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku evidence daníPokyn č. MF-5 čj. MF-21968/2015/39, o stanovení lhůt při správě daníPokyn č. GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daněPokyn č. GFŘ-D-57, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadůPokyn GFŘ-D-50, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávyPokyn GFŘ-D-44, k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášeníPokyn GFŘ-D-37, ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu Pokyn GFŘ D-18, k ručení v daňovém řízeníPokyn GFŘ D-7, k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránekPokyn D-345, ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatkůPokyn D-336, prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-331, kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránkyPokyn D-330, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)Pokyn D-329, k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízeníPokyn D-327, Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-323 - Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-322 - Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-319, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)Pokyn D-316, prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPokyn D-309, o prominutí úroku z prodleníPokyn D-308, o stanovení lhůt v daňovém řízeníPokyn D-307Pokyn D-299, Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchPokyn D-252, Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)Pokyn D-236, sdělení k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a.s.Pokyn D-233, sdělení ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchovýchPokyn D-219 o registraci daňových subjektůPokyn D-184, důsledky vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelnyPokyn D-159 k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízeníPokyn č. 252/26 086/1993 o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůRozhodnutí čj. MF-8118/2022/3901-2, o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 20402/2021/3901-2, o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 2709/2021/3901-2, o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 1734/2021/3901-2, o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 119/2021/3901-2, o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 34159/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 28921/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 27709/2020/3901-2, o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. 15195/2020/3901-4, o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-7633/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-7108/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí čj. MF-85947/2013/39-3903, o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.Rozhodnutí čj. MF-118798/2012/904, o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2013 roce 2014 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonůRozhodnutí čj. MF-116635/2012/904-39, o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob vzniklého v souvislosti s investičními pobídkami poskytnutými před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, na daňových povinnostech splatných v roce 2011 nebo pozdějiRozhodnutí čj. MF-93346/2012/904 o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostíRozhodnutí čj. MF-18 701/2012/904 o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonůRozhodnutí čj. 904/32 038/2011, o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisůRozhodnutí čj. 43/20 650/2009-431, o zrušení povinnosti daň zálohovatRozhodnutí čj. 43/79 463/2008-431, o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnotyRozhodnutí čj. 43/76 164/2008-431, o stanovení místní příslušnosti jinak pro skupiny dle zákona o dani z přidané hodnotyRozhodnutí čj. 39/40 349/2006-392, o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných státůRozhodnutí č. 181/50 589/1996 o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných státůMetodická pomůcka čj. 14829/15/7100-40123-010450, k povinnému elektronickému podáníInformace, seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadůInformace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádInformace, seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)Informace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023Informace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)Informace čj. MF-35908/2021/2503-4, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022Informace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektůInformace, seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)Informace čj. MF-35908/2021/2503-1, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůInformace MF-1522/2018/2502-18, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonůInformace, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektůInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021Informace čj. MF-1522/2018/2502-16, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůInformace čj. MF-1522/2018/2502-14, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůInformace, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019Informace čj. MF-35090/2014/2502, zveřejnění kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daníInformace čj. 47/88 368-474, IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚSeznamy čj. 47/11 538/2006-473, certifikovaných typů registračních pokladenSeznamy čj. 47/111 425/2005-473, certifikovaných typů registračních pokladenSeznamy čj. 47/99 417/2005-473, certifikovaných typů registračních pokladenPřehled pokynů řady D k 31. 12. 2005 čj. 25/10 629/2006-252OstatníZákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních herZákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůZákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republikyPokyn D-235, sdělení k problematice charakteru plateb souvisejících s rozvojem elektronického obchodu, a to v návaznosti na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdaněníÚčetnictvíÚčetnictví podnikatelůZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíZákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)Zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiVyhláška č. 348/2017 Sb., kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditemVyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictvíÚčetní standardyČUS č. 001 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 003 Odložená daňČUS č. 004 RezervyČUS č. 005 Opravné položkyČUS č. 006 Kursové rozdílyČUS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásobČUS č. 008 Operace s cennými papíry a podílyČUS č. 009 DerivátyČUS č. 011 Operace s podnikemČUS č. 012 Změny vlastního kapitáluČUS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetekČUS č. 014 Dlouhodobý finanční majetekČUS č. 015 ZásobyČUS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěryČUS č. 017 Zúčtovací vztahyČUS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazkyČUS č. 019 Náklady a výnosyČUS č. 020 Konsolidovaná účetní závěrkaČUS č. 021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaciČUS č. 022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osobyČUS č. 023 Přehled o peněžních tocíchPokyny, postupy, opatření, sdělení, informacePostup čj. 115/134 687/2000 při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a ...Opatření MF čj. 281/71 701/1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikateleSdělení čj. 281/55 462/2002, k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů)Sdělení MF čj. 281 /107 716/2000, čj. 152/106 562/2000 a čj. 162/106 531/2000, k účtování společenství vlastníků jednotek-právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.Sdělení č. 281/60 825/1998 k postupu účtování finančních derivátů obchodovaných na Burze cenných papírů, PrahaSdělení č. 281/69 813/1993 k účtování provozoven českých podniků na SlovenskuInformace čj. 9457/19/7100-40110-702170, k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve zdaňovacím období započatém v roce 2018Účetnictví veřejného sektoruZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíZákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiÚčetní standardyČUS č. 701 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 703 TransferyČUS č. 704 Fondy účetní jednotkyČUS č. 705 REZERVYČUS č. 706 OPRAVNÉ POLOŽKY A VYŘAZENÍ POHLEDÁVEKČUS č. 707 ZÁSOBYČUS č. 708 ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKUČUS č. 709 VLASTNÍ ZDROJEČUS č. 710 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK A DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEKVyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotekVyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazkůVyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotkyVyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)Postupy, opatření, sdělení, pokyny, informacePostup čj. 115/134 687/2000 při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a ...Sdělení čj. 124/102 515/2000, o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací územních samosprávných celků do obchodního rejstříkuÚčetnictví finančních institucíZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemiVybrané účetní standardyČUS pro finanční instituce č. 108 Cenné papíryČUS pro finanční instituce č. 109 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivemČUS pro finanční instituce č. 110 DerivátyÚčetnictví nevýdělečných organizacíZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvíVyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictvíVyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictvíÚčetní standardyČUS č. 401 Účty a zásady účtování na účtechČUS č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knihČUS č. 403 Inventarizační rozdílyČUS č. 404 Kursové rozdílyČUS č. 405 DerivátyČUS č. 406 Operace s cennými papíry a podílyČUS č. 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnostiČUS č. 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěryČUS č. 409 Dlouhodobý majetekČUS č. 410 ZásobyČUS č. 411 Zúčtovací vztahyČUS č. 412 Náklady a výnosyČUS č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazkyČUS č. 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictvíObčanské a obchodní právoObčanské právoZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkÚstavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyÚstavní zákon č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikouÚstavní zákon č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní RepublikyÚstavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní RepublikyZákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobodZákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonůZákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajůZákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěruZákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonůZákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromémZákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastrukturyZákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkZákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbáchZákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu SenátuZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republikyZákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovnyZákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republikyZákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvechZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímNařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluvNařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytuNařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místěNařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvímNařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační službyNařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacímNařízení vlády č. 8/2005 Sb., o vzoru služebního príkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního príkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnostNařízení vlády č. 165/2000 Sb., o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci právVyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěruVyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěruVyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro důmVyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražběVyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republikyVyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právechRozhodnutí č. 446/2022 Sb., o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023Rozhodnutí prezidenta republiky č. 265/2013 Sb., o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikyNález Ústavního soudu č. 318/2009 Sb.Sdělení č. 52/2014 Sb., o atrahování působnostiSdělení Ústavního soudu č. 460/2017 Sb., k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013Sdělení Ústavního soudu č. 312/2009 Sb.Sdělení Ústavního soudu č. 14/2004 Sb.Sdělení č. 115/2001 Sb. m. s.,Sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobodNařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679Výměr č. 04/2000 (čj. 16/8 379/195/2000), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních pracíObchodní právoZákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelůZákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osobZákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonůZákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstevZákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetíZákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnostiZákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnostiZákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 77/1997 Sb., o státním podnikuZákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČRZákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoníkZákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osobNařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravuVyhláška č. 180/2021 Sb., o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášekVyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášekVyhláška č. 416/2011 Sb., o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnuVyhláška č. 415/2011 Sb., o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříkuVyhláška č. 205/2008 Sb., o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzíVyhláška č. 204/2008 Sb., o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzíVyhláška č. 104/1983 Sb., o dovozu investičních celkůVyhláška č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitrážiSdělení č. 524/2002 Sb., o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhyPracovní právo, katalog prací, mzdy, platyPracovní právo, katalog pracíZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceZákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténěZákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténěZákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahůZákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleZákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 234/2014 Sb., o státní služběZákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonůZákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahyZákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práceZákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiZákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního kliduZákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníkůZákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateliNařízení vlády č. 419/2022 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 414/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 413/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 276/2022 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práceNařízení vlády č. 257/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 256/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisůNařízení vlády č. 140/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 457/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředkůNařízení vlády č. 348/2021 Sb., o zavedení letního času v letech 2022 až 2026Nařízení vlády č. 546/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 517/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 321/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 317/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisůNařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní službyNařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 304/2018 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 291/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 432/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteruNařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 430/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě... (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)Nařízení vlády č. 424/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 363/2016 Sb., o zavedení letního času v letech 2017 až 2021Nařízení vlády č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 394/2015 Sb., o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalýmNařízení vlády č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářenímNařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 161/2015 Sb., o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátekNařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřaduNařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní službyNařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitouNařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkouškyNařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci platNařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřaduNařízení vlády č. 350/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 314/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo deskyNařízení vlády č. 306/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnancůNařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činnostíNařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 454/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 483/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchNařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíNařízení vlády č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až 2016Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničíNařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazuNařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávatNařízení vlády č. 467/2008 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciNařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podnikuNařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilostiNařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništíchNařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práciNařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravěNařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracíNařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubkyNařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředíNařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídekNařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmuNařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchuNařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředkůNařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadíNařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povoláníNařízení vlády č. 99/1987 Sb., o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizacíVyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacíchVyhláška č. 161/2022 Sb., o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatřeníVyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborechVyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnanceVyhláška č. 346/2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízeníVyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním obdobíVyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojíVyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborůVyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)Vyhláška č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republikyVyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkouškyVyhláška č. 63/2015 Sb., o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnancůVyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníkaVyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončeníVyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcíVyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolenéVyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práceVyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnancůVyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiVyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboruVyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich uděleníVyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteliVyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůziVyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřebVyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciVyhláška č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectvíVyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobemVyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníVyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnáchVyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnostVyhláška č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupněVyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostůVyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchuVyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemíVyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředíVyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogenyVyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeníVyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnostiVyhláška č. 149/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblastiVyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničíSdělení, směrnice, opatřeníSdělení č. 94/2023 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 426/2022 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práceSdělení č. 425/2022 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 181/2022 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupněSdělení č. 495/2021 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 494/2021 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práceSdělení č. 282/2021 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupněSdělení č. 142/2021 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 575/2020 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práceSdělení č. 574/2020 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 171/2020 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 346/2019 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 92/2019 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 311/2018 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 53/2018 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 447/2017 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 120/2017 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 448/2016 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 103/2016 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 355/2015 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 94/2015 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 311/2014 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanostiSdělení č. 50/2014 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 88/2013 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 136/2012 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 129/2011 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 99/2010 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 80/2009 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 102/2008 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 102/2006 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 231/1998 Sb., Úmluva o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)Sdělení č. 506/1990 Sb., Úmluva o nucené nebo povinné práci (č. 29)Sdělení č. 489/1990 Sb., Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovatCílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ - Manuál pro zaměstnavateleUsnesení vlády č. 353/2020, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293Zásady čj. 373/90 022/1999 pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopnostíOznámení čj. 373/14 478/2001, o poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR podnikatelským subjektům zaměstnávajícím osoby se změněnou pracovní schopnostíZákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednáváníMzdy, platyZákon č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republikyZákon č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalZákon č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupcůZákon č. 420/2002 Sb., kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pZákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánechZákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůZákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníkůNařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správěNařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celkůNařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platechNařízení vlády č. 492/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)Nařízení vlády č. 374/2010 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011Nařízení vlády č. 147/2007 Sb., o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředíNařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborechNařízení vlády č. 591/2004 Sb., kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 569/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 372/2004 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničíNařízení vlády č. 140/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 17/1983 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditěNařízení vlády č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníNařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníVyhláška č. 285/2004 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práciVyhláška č. 134/2003 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 187/2002 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 161/2001 Sb, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleVyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajůVyhláška č. 166/2000 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůVyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladůVyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcemVyhláška č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředkůSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 392/2022 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 391/2022 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 390/2022 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 590/2020 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 492/2021 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 297/2019 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 296/2019 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 295/2019 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 319/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 318/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 317/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 440/2017 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 439/2017 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 438/2017 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 403/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 402/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 401/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 331/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 330/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 329/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 33/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.Sdělení č. 32/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.Sdělení č. 31/2015 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.Sdělení č. 395/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 394/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 18/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 17/2013 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 398/2011 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech ...Sdělení č. 271/2011 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011Sdělení č. 87/2007 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 583/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovostSdělení č. 582/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůSdělení č. 102/2006 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 489/2005 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců v roce 2006Sdělení č. 488/2005 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůSdělení č. 261/2005 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004Sdělení č. 188/2005 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleSdělení č. 649/2004 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle z. č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně z. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpoč. org., v roceSdělení č. 648/2004 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle z. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, státních orgánů, soudců a poslanců EP v 2Sociální zabezpečení a zdravotní pojištěníSociální zabezpečeníZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěníZákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítěZákon č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19Zákon č. 136/2021 Sb., o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonůZákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)Zákon č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemiiZákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonůZákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020Zákon č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodciZákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spořeníZákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spořeníZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonůZákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouziZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimuZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchZákon č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeZákon č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energieZákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníZákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeZákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkemZákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiZákon č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečeníZákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníZákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkůmNařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023Nařízení vlády č. 289/2022 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisůNařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 137/2022 Sb., o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022Nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022Nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 36/2022 Sb. o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022Nařízení vlády č. 35/2022 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 2022Nařízení vlády č. 507/2021 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 357/2021 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022Nařízení vlády č. 356/2021 Sb., výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022Nařízení vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 580/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmůNařízení vlády č. 382/2020 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021Nařízení vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 261/2019 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020Nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020Nařízení vlády č. 320/2018 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019Nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019Nařízení vlády č. 407/2017 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 344/2017 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018Nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 326/2016 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictvíNařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlíNařízení vlády č. 395/2015 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službáchNařízení vlády č. 327/2014 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníNařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unieNařízení vlády č. 361/2012 Sb., o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spořeníNařízení vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníNařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minimaNařízení vlády č. 282/2010 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011Nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993Nařízení vlády č. 340/2009 Sb., o zvýšení zvláštního příspěvku k důchoduNařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základůNařízení vlády č. 364/2008 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009Nařízení vlády č. 212/2008 Sb., o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008Nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2008Nařízení vlády č. 258/2007 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008Nařízení vlády č. 463/2006 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007Nařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studentaNařízení vlády č. 416/2005 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006Nařízení vlády č. 218/1996 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1996Nařízení vlády č. 51/1994 Sb., o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitaceNařízení vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkůmVyhláška č. 115/2022 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilostVyhláška č. 199/2020 Sb., o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spořeníVyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016Vyhláška č. 339/2014 Sb., o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištěníVyhláška č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015Vyhláška č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015Vyhláška č. 78/2014 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činnýmVyhláška č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukouVyhláška č. 297/2013 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014Vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní banceVyhláška č. 341/2012 Sb., o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fonduVyhláška č. 325/2012 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhuVyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fonduVyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fonduVyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouziVyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženímVyhláška č. 287/2011 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012Vyhláška č. 226/2011 Sb., o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službáchVyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištěníVyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečeníVyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištěníVyhláška č. 222/1991 Sb., o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištěníUsnesení vlády ČR č. 84/2022 Sb., o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavuUsnesení vlády ČR č. 439/2021 Sb., o přijetí krizového opatřeníSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníSdělení č. 319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023Sdělení č. 127/2022 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 380/2021 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022Sdělení č. 216/2021 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníSdělení č. 435/2020 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021Sdělení č. 252/2020 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 270/2019 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020Sdělení č. 103/2019 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 237/2018 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019Sdělení č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištěníSdělení č. 65/2018 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 349/2017 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018Sdělení č. 121/2017 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 343/2016 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017Sdělení č. 115/2016 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016Sdělení č. 91/2015 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015Sdělení č. 75/2014 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 331/2013 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014Sdělení č. 109/2013 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013Sdělení č. 139/2012 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012Sdělení č. 128/2011 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011Sdělení č. 131/2010 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 354/2009 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010Sdělení č. 148/2009 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podporySdělení č. 396/2008 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009Sdělení č. 201/2008 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpSdělení č. 137/2007 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpSdělení č. 490/2006 Sb., kterým se vyhlašuje částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvkuSdělení č. 302/2006 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005Sdělení č. 233/2005 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004Sdělení č. 311/2004 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003Sdělení č. 461/1991 Sb. o Úmluvě o minimální normě sociálního zabezpečení (č. 102)Informace čj. 3791/13/7000-21000-10193, k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013Zdravotní pojištěníZákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěníZákon č. 76/2011 Sb., o přechodném snížení cen a úhrad léčivZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěníZákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnáchZákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČRNařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služebNařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povoláníVyhláška č. 119/2023 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištěníVyhláška č. 118/2023 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělováníVyhláška č. 351/2022 Sb., o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovnyVyhláška č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023Vyhláška č. 99/2022 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023Vyhláška č. 527/2021 Sb., o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištěníVyhláška č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022Vyhláška č. 176/2021 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022Vyhláška č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021Vyhláška č. 216/2020 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021Vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020Vyhláška č. 114/2019 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019Vyhláška č. 125/2018 Sb., o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnamiVyhláška č. 71/2018 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019Vyhláška č. 469/2017 Sb., o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtemVyhláška č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018Vyhláška č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017Vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použitíVyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péčeVyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015Vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištěníVyhláška č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahuVyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčběVyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupinVyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účelyVyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvyVyhláška č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnceVyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006Vyhláška č. 50/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodařeníVyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotamiVyhláška č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnáchSdělení, směrnice, opatřeníSdělení č. 104/2022 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůSdělení č. 520/2004 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003Sdělení č. 485/2003 Sb., o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002Správní právoZákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazechZákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republikyZákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboruZákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonůZákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republikyZákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyZákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)Zákon č. 500/2004 Sb., správní řádZákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývojeZákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborůZákon č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republikyZákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správníZákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území)Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutíZákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správyZákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavyZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systémuZákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republikyZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační služběZákon č. 153/1994, o zpravodajských službách České republikyZákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictvíZákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republikyZákon č. 553/1991 Sb., o obecní policiiZákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutíchZákon č. 85/1990 Sb., o právu petičnímZákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacímZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republikyNařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2Nařízení vlády č. 129/2018 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018Nařízení vlády č. 159/2015 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016Nařízení vlády č. 407/2011 Sb., k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborůNařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastrukturyNařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republikyNařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončeníNařízení vlády č. 384/2004 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informaceNařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podnikůNařízení vlády č. 359/2002 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační službyNařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraněNařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstvaNařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochranyVyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstvaVyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrechVyhláška č. 52/2021 Sb., o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidlaVyhláška č. 433/2020 Sb., o údajích vedených v katalogu cloud computinguVyhláška č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenáváníVyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmůVyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cestyVyhláška č. 407/2015 Sb., výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboruVyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)Vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidelVyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochranyVyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policieVyhláška č. 442/2008 Sb., o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republikyVyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policiiVyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany stavebVyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární technikyVyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladuVyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisuVyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatelVyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstvaVyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajVyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systémuVyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochranyVyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníVyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrolVyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavyVyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobáchVyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveříUsnesení vlády České republiky č. 135/2022 Sb., o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahuUsnesení vlády České republiky č. 77/2022 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahuUsnesení vlády České republiky č. 70/2022 Sb., o přijetí krizového opatřeníUsnesení vlády České republiky č. 45/2022 Sb., o přijetí krizového opatřeníUsnesení vlády České republiky č. 43/2022 Sb., vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav Sdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojeníSdělení č. 98/2018 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojeníSdělení č. 288/2016 Sb., o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazemEvropské právoSmlouva o založení evropského společenstvíSmlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)Smlouva o Evropské uniiJednotný evropský aktSmlouva o přistoupení České republiky a dalších zemí k evropské uniiZákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentuVyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonůSdělení č. 27/2020 Sb., o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unieSdělení č. 111/2009 Sb. m. s., o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenstvíProtokoly k zakládacím smlouvámListina základních práv Evropské UnieVysvětlení k Listině základních právListina základních práv Evropské Unie, Vysvětlení k Listině základních právSměrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníkyAkt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbáchCestovní náhradyZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceNařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničíVyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmotVyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmotSdělení č. 184/2012 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 183/2012 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 214/17 826/1999 k vyhlášce č. 294/1998 Sb. ze dne 30. listopadu 1998, kterou se stanoví sazby stravného v cizí měně pro rok 1999InsolvenceZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužitíZákon č. 312/2006 Sb.,o insolvenčních správcíchZákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůZákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeNařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republikyNařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněženíNařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobkůVyhláška č. 193/2019 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správceVyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správceVyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)Vyhláška č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojeníVyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správcůVyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajůVyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správcůVyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákonaVyhláška č. 166/2000 Sb., kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonůŽivnostenské a jiné podnikáníZákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákonZákon č. 249/2021 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisůZákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchoděZákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služebZákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční doběZákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodůZákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnáchZákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceutaZákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie (zákon o uznávání odborné kvalifikace)Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČRZákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavběZákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcíchZákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu)Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavběZákon č. 266/1994 Sb., o dráháchZákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ZákonZákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyZákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadechZákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komořeZákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekciNařízení vlády č. 24/2018 Sb., o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správceNařízení vlády č. 278/2008 Sb.o obsahových náplních jednotlivých živnostíNařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředkyNařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živnostíVyhláška č. 314/2021 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022Vyhláška č. 3/2021 Sb., o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhůVyhláška č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služebVyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních místVyhláška č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cenVyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidelVyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejůVyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělstvíVyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažnýchVyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použitíVyhláška č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoriaVyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihuSdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 486/2003 Sb., o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)Sdělení Ministerstva zahraničí č. 155/1999 Sb.Ostatní předpisyAutorské právo, průmyslová právaZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích), (zákon o ochranných známkách)Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlinZákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (zákon o ochraně práv k odrůdám)Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzíchZákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířatZákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolikZákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuznýchZákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních dělZákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictvíZákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorechZákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném křížiZákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobkůZákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzíchZákon č. 52/1948 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezůVyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměnVyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorůSdělení č. 365/1992 Sb. o přijetí Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních dělOznámení, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákona (ve věci DILIA)Oznámení čj. 7751/1/2003, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci OOA-S)Oznámení čj. 1306/2003, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákonaOznámení čj. 4449/2001, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona (ve věci OSA, Dilia, INTERGRAM)Oznámení čj. 380/2/2001, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákonaOznámení čj. 380/1/2001, o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákonaOznámení čj. 5106/2001, o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy podle autorského zákonaOznámení, o udělení (odnětí) licence ochranným organizacím (ve věci OOA-S)Instrukce čj. 10/757/1992, kterou se stanoví jednotná forma a požadavky na přihlášky užitného vzoruInstrukce, kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie polovodičových výrobků ze dne 1. 1. 1992Instrukce, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezuBankovnictví, platební službyZákon č. 6/1993 Sb., o České národní banceZákon č. 21/1992 Sb., o bankáchZákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním stykuZákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtůZákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhuZákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnostiZákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuZákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátechZákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitroviZákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůZákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spořeníVyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním stykuVyhláška č. 401/2021 Sb., o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní banceVyhláška č. 399/2021 Sb., o úvěrových ukazatelíchVyhláška č. 398/2021 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999Vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstvaVyhláška č. 518/2020 Sb., o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní banceVyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvechVyhláška č. 150/2019 Sb., o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního stykuVyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební službyVyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní banceVyhláška č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označeníVyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuVyhláška č. 14/2018 Sb., o platebních systémech s neodvolatelností zúčtováníVyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahuVyhláška č. 454/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické penízeVyhláška č. 164/2017 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřaduVyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtůVyhláška č. 12/2016 Sb., o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klientaVyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bankVyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíryVyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní banceVyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní banceVyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnostiVyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucíVyhláška č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezervVyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničíVyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincíVyhláška č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním stykuVyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladůVyhláška č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobujíVyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátechVyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazuVyhláška č. 183/2002 Sb., kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcůmVyhláška č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrůVyhláška č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelnySdělení čj. 282/89 754/2001, o postupu při zavádění hotovostního eura od 1. 1. 2002, kterým se nahrazuje sdělení č. 282/100 329/2000 o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu pří zavedení jednotné evropské měny v ŘeckuSdělení čj. 282/100 329/2000a čj. 2000/1 605/610, o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku, kterým se nahrazuje Sdělení MF čj. 282/85 140/1998 a ČNB čj. 2 440/61/98 z 25. 11. 1998Metodický pokyn FAU-62533/2016/24, určený povinným osobám podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb.Úřední sdělení č. 14/2000, o přepočítacích koeficientech, kterými je zafixován trvalý vztah mezi jednotnou evropskou měnou („euro”) a jeho denominacemiUpozornění čj. 904/18 620/2006, na možnost vyhledání kurzů cizích měnPřehled čj. 20/38 069/04, platných konstantních symbolů, třídy 1 – vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB (sdělení k vyhlášce č. 62/2004 Sb.)Celnictví, zahraniční obchodZákon č. 242/2016 Sb., celní zákonZákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictvíZákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republikyZákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcíZákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonůZákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užitíZákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzituZákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenstvíZákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statkůZákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákonZákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduZákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnotyZákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákonZákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu deviz. aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kurzovými opatřenímiNařízení vlády č. 364/2022 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči UkrajiněNařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistikyNařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporouNařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozuNařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povoleníNařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užitíNařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismuNařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisůNařízení vlády č. 400/2003 Sb., o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období květen až prosinec 2004Nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003Nařízení vlády č. 232/2003 Sb., o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryNařízení vlády č. 488/2002 Sb., kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002Nařízení vlády č. 273/2002 Sb., kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002Nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republikyNařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unieNařízení vlády č. 239/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku, obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla, do České republikyNařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republikyNařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republikyVyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlechVyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkemVyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákonaVyhláška č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictvíVyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnostiVyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrechVyhláška č. 422/2012 Sb., o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektuVyhláška č. 287/2012 Sb., o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republikyVyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správyVyhláška č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlechVyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálemVyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhyVyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazuVyhláška č. 281/2006 Sb., o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcíVyhláška č. 382/2002 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního claVyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduVyhláška č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákonSdělení č. 498/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)Sdělení č. 270/2002 Sb., kterým se vyhlašuje rozhodnutí Ministerstva financí o zřízení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnostiSdělení č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zbožíCenné papíry, Kapitálový trh, Kolektivní investováníZákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondechZákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištěníZákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátechZákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhuZákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisechZákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonůZákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzáchZákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekovýNařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařováníNařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobkyNařízení vlády č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaciVyhláška č. 570/2020 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíryVyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní banceVyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých blokůVyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhuVyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhuVyhláška č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhuVyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služebVyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajůVyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondechVyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investováníVyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondechVyhláška č. 323/2012 Sb., o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích přílohVyhláška č. 234/2010 Sb., o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářemVyhláška č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojůVyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenciVyhláška č. 553/2006 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobujíVyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojůVyhláška č. 408/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádostiVyhláška č. 268/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhuVyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladůSdělení č. 33/2018 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %Sdělení č. 32/2018 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75 %Sdělení č. 203/2014 Sb., o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014Sdělení Úřadu pro cenné papíry čj. 102/11 877/1997 k dodržování některých ustanovení zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.Sdělení MF čj. 102/38 518/1997 k dodržování zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění zákona č. 152/1996 Sb.Sdělení MF čj. 104/3 486/1997 k vyhlášce č. 224/1996 Sb., o výpočtu hodnoty cenného papíru v majetku podílového nebo investičního fonduTržní řád RM-SystémCizinecká legislativaZákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonůZákon č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizincůZákon č. 325/1999 Sb., o azyluNařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictvíNařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřaduNařízení vlády č. 223/2017 Sb., o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investováníNařízení vlády č. 215/2017 Sb., o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnostiNařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytuVyhláška č. 520/2020 Sb., o provádění adaptačně-integračních kurzůVyhláška č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytuVyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizincůVyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytuVyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřaduVyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního vízaVyhláška č. 447/2005 Sb., kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního vyhoštěníVyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplatyVyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizincůUsnesení vlády České republiky č. 76/2022 Sb., o přijetí krizového opatřeníSdělení č. 74/2023 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonůSdělení č. 64/2022 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 143/2021 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonůSdělení č. 147/2020 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 104/2019 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 56/2018 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůSdělení č. 132/2017 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůÚmluva o právním postavení uprchlíků (Ženevská úmluva o uprchlících)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009, o kodexu Společenství o vízechDopravaZákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonůNařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtnémNařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujícíchNařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujícíchNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkemVyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravyVyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtnýmVyhláška č. 297/2010 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujícíchVyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzaceEnergetikaZákon č. 367/2021 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energieZákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonůNařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmůNařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené cenyNařízení vlády č. 470/2022 Sb., o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unieNařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené cenyNařízení vlády č. 407/2022 Sb.. o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřinyNařízení vlády č. 349/2022 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepciNařízení vlády č. 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojůNařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaciNařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energieNařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023Nařízení vlády č. 212/2022 Sb., o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022Nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energieNařízení vlády č. 349/2021 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022Nařízení vlády č. 383/2020 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021Nařízení vlády č. 245/2019 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020Nařízení vlády č. 214/2018 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019Nařízení vlády č. 311/2017 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018Nařízení vlády č. 310/2016 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017Nařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřaduNařízení vlády č. 283/2015 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepciNařízení vlády č. 338/2013 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014Nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013Nařízení vlády č. 316/2011 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012Nařízení vlády č. 418/2010 Sb., kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojůVyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kWVyhláška č. 328/2022 Sb., o zárukách původu energieVyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větráníVyhláška č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojůVyhláška č. 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasyVyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)Vyhláška č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energieVyhláška č. 68/2022 Sb., o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřinyVyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větráníVyhláška č. 489/2021 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)Vyhláška č. 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavěVyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíchVyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energieVyhláška č. 140/2021 Sb., o energetickém audituVyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřinyVyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovVyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistechVyhláška č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energieVyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojůVyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavěhVyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvíchVyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinouVyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energieVyhláška č. 404/2015 Sb., o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)Vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výrobaVyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynemVyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictvíVyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenstvíVyhláška č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenstvíVyhláška č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenstvíVyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostíVyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energieVyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřinyVyhláška č. 345/2012 Sb., o disppečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro disppečerské řízeníVyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynuVyhláška č. 30/2012 Sb., o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavyVyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynuVyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhuVyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánuVyhláška č. 79/2010 Sb., o disppečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro disppečerské řízeníVyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhuVyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licenceVyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelůmVyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladuVyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenstvíVyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem teplaVyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergeticeVyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenstvíHospodářská soutěž a ochrana spotřebiteleZákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebiteleZákon č. 87/2023 Sb., o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trhZákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlinZákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebiteleZákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonůZákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníNařízení vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhuVyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentůmVyhláška č. 65/2014 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekceVyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového sklaVyhláška č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částechSdělení č. 30/2013 Sb.Sdělení č. 385/2010 Sb.Sdělení č. 438/2008 Sb.PojišťovnictvíZákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištěníZákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (zákon o pojistné smlouvě)Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)Vyhláška č. 196/2018 Sb., o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištěníVyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištěníVyhláška č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictvíVyhláška č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictvíVyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní banceVyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)Soudní, rozhodčí a exekuční řízeníZákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuceZákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelíchZákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavechZákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudníchZákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelstvíZákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unieZákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporůZákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorůZákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutíZákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezůZákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním souduZákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacíchZákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacíchZákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaciZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádNařízení vlády č. 317/2021 Sb., o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisuNařízení vlády č. 121/2009 Sb., o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničíNařízení vlády č. 87/2005 Sb., kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenstvíVyhláška č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutíVyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 608/2020 Sb., o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnostiVyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladateleVyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnostiVyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětvíVyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečnémVyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnostiVyhláška č. 213/2019 Sb., o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)Vyhláška č. 120/2018 Sb., o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní poradyVyhláška č. 383/2017 Sb., o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušceVyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řáduVyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátoraVyhláška č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientůVyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucíVyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unieVyhláška č. 293/2005 Sb., o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzíVyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnostiVyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucíVyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutoremVyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictvíVyhláška č. 483/2000 Sb., kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajenVyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)Vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícíhoVyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudyVyhláška č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitrážiVyhláška č. 74/1959 Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezůSdělení Ústavního soudu č. 117/2013 Sb., k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., ...Sdělení Ústavního soudu č. 469/2012 Sb., k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013Sdělení č. 121/2007 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokaciiSdělení č. 253/2004 Sb., kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokaciiŘád č. 2/1994 Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyStatut č. OV01/94, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republikyŠkolstvíZákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 26/2022 Sb. o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonůZákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláváníZákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnícíchZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeníchZákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízenímZákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcíNařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školstvíNařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školstvíNařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovyNařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzděláváníNařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studentaNařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníkůVyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativechVyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazeníVyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachůVyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzděláváníVyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeníchVyhláška č. 278/2016 Sb., o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikaceVyhláška č. 277/2016 Sb., o předávání statistických údajů vysokými školamiVyhláška č. 276/2016 Sb., o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých školVyhláška č. 58/2016 Sb., o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzděláníVyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadanýchVyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzděláníVyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějíVyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškouVyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákonaVyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzděláváníVyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osobVyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákonaVyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitraVyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péčeVyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeníchVyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matrikyVyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníkůVyhláška č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyVyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeníchVyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravováníVyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzděláváníVyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeníchVyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzděláváníVyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentůVyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzděláváníVyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisíchVyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházkyVyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriemVyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškáchVyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnostiVyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního rokuVyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školyVyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváníVyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořiVyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školamiVyhláška č. 10/2005 Sb., k zákonu č. 191/2004 Sb., o vyšším odborném vzděláváníVyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školáchTrestní právo, přestupkyZákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoníkZákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonůZákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonůZákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcíchZákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichZákon č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupkůZákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestníchZákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimZákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuZákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detenceZákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobodyZákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonůZákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestůZákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazbyZákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobodyNařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedůNařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníkuNařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkemNařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlinVyhláška č. 508/2020 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízeníVyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilostiVyhláška č. 88/2015 Sb., o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajůVyhláška č. 361/2013 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzenéhoVyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činůVyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činůVyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhradyVyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězeníVyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízeníVyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobodyVyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízeníVyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazbyVyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateliSdělení č. 68/2013 Sb. m. s.Sdělení č. 439/2010 Sb.Rozhodnutí č. 1/2013 Sb., o amnestiiRozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky č. 150/1989 Sb., o amnestii ze dne 8. prosince 1989Územní samospráva, veřejné rozpočtyÚstavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadůZákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)Zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financíZákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnostiZákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonůZákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcíZákon č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcíZákon č. 166/2004 Sb., o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajůZákon č. 22/2004 Sb., o místním referenduZákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celkyZákon č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákonyZákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnostíZákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celkůZákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákonů č. 157/2000 Sb. a č. 20/1966 Sb.Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonůZákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republikyZákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole)Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůZákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvojeZákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republikyZákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajůZákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadechZákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě PrazeZákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajůZákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonůZákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelstvíZákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcíNařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturouNařízení vlády č. 197/2021 Sb., o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěžeNařízení vlády č. 387/2020 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnostiNařízení vlády č. 236/2019 Sb., o ocenění udělovaném předsedou vládyNařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcíNařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitraNařízení vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchoduNařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranuNařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovyNařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictvíNařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správyNařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišťNařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímNařízení vlády č. 116/1998 Sb., kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Vyhláška č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůVyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladběVyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresuVyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřademVyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financíVyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnostiVyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládáníVyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitolVyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotacíVyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetkuVyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správyVyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správyVyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízeníVyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celkyVyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správěVyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celkůVyhláška č. 362/2002 Sb., o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozlukyVyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtuVyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení číselPokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb. (verze od 1. 1. 2023)Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financíPokyn č. GFŘ-D-55, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůPokyn č. GFŘ-D-53, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázněPokyn č. GFŘ-D-52, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisůPokyn GFŘ-D-46, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázněSdělení č. 342/2020 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcíSdělení č. 194/2019 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcíSdělení čj. MF-21 427/2015/11-69, výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016Sdělení čj. MF-10016/2015/1101, k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-58 973/2014/11-1105, k vyhlášce č. 52/2008 Sb.Sdělení čj. MF-13358/2014/11 - 1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-11 500/2014/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-123 753/2013/11-1105, k vyhlášce č. 52/2008 Sb.Sdělení čj. MF-59 477/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-42166/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-40 778/2013/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-33304/2013/11-1101, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-26 186/2013/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůSdělení čj. MF-16 704/2012/11, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.Sdělení č. 151/2007 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlSdělení č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávySdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. čj. 11/13 246/2010-111, Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2010Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb. čj. 11/16 582/2010-111, Číselník účelů VPS (prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)Sdělení čj. 11/18 669/2011-115, k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních herInformace čj. MF-21427/2015/11-67, výklad § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádáníStavební předpisy, katastr, pozemkyZákon č. 283/2021 Sb., stavební zákonZákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federaceZákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuZákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenímZákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběZákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánechZákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuNařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používáníVyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastrukturyVyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě krajeVyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaciVyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesaVyhláška č. 81/2014 Sb., o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obranyVyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úpravVyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladuVyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostíVyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obceVyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavebVyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbyVyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních stavebVyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republikyVyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřeníVyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územíVyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnostiVyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavebVyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorechVyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní dílaVyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o něVyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientaceVyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedenímSdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávajíSdělení č. 384/2015 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016Sdělení č. 368/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014Sdělení č. 90/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013Sdělení č. 71/2009 Sb., o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.Sdělení č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006Sdělení č. 263/2005 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřaduSdělení č. 461/2003 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosinceSdělení č. 448/2002 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002Sdělení č. 310/2001 Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001Sdělení CV02/2001, k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům v souvislosti s vydáním zákona č. 103/2000 Sb.Sdělení čj. 162/38 024/1999, k oceňování práv odpovídajících věcným břemenůmSdělení č. 482/2009 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010Sdělení č. 489/2004 Sb., o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávajíVeřejné zakázky, koncesní předpisyZákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujícíchZákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekZákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkáchNařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázekVyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázekVyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrVyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavateleSdělení č. 130/2007 Sb., o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchZdravotnictvíZákon č. 104/2023 Sb., o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní službyZákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictvíZákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkovánímZákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látekZákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné služběZákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)Nařízení vlády č. 325/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláníchNařízení vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutůNařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtuNařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostíVyhláška č. 122/2022 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologickéhoVyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkováníVyhláška č. 236/2021 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologickéhoVyhláška č. 320/2021 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrickéhoVyhláška č. 319/2021 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnickéhoVyhláška č. 46/2021 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologickéhoVyhláška č. 561/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgickéhoVyhláška č. 560/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologickéhoVyhláška č. 559/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologickéhoVyhláška č. 558/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologickéhoVyhláška č. 557/2020 Sb., o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologickéhoVyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služebVyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.Vyhláška č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutůVyhláška č. 259/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutůVyhláška č. 158/2018 Sb., o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její částiVyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkouškyVyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení vzorů žádostí o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzděláváníVyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systémuVyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcíchVyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcíchVyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportuVyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)Vyhláška č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozářeníVyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředkyVyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka,...Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné služběVyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti ékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péčeVyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednáníVyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služebVyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaciVyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péčeVyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkáchVyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věkuVyhláška č. 39/2012 Sb., o disppenzární péčiVyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníkůVyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)Vyhláška č. 188/2009 Sb., o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutůVyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařstvíVyhláška č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemoceVyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvýchVyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povoláníVyhláška č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých stavebVyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dětiZemědělství, vinařstvíZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvíZákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trhZákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchZákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekciZákon č. 449/2001 Sb., o myslivostiZákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůZákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmeleZákon č. 91/1996 Sb., o krmivechZákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týráníŽivotní prostředíZákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředíZákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředíZákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životnostíZákon č. 541/2020 Sb., o odpadechZákon č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokoluZákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonůZákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynechZákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonůZákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravěZákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonůZákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůZákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produktyZákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)Zákon č. 305/2000 Sb., o povodíchZákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichyZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředíZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fonduZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyZákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republikyZákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesaZákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracíchZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správěZákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)Nařízení vlády č. 172/2022 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Blanský lesNařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřinyNařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrůVyhláška č. 47/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředíVyhláška č. 173/2022 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský lesVyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životnostíVyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadyVyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředíVyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správyDalší předpisyÚstavní zákon č. 235/2012 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikouÚstavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republikyÚstavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní RepublikyZákon č. 67/2023 Sb., o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu onlineZákon č. 225/2022 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonůZákon č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)Zákon č. 249/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportuZákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcíZákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikáníZákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyZákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řáduZákon č. 187/2020 Sb., o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do SenátuZákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchuZákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakceZákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hráchZákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonůZákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyZákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictvíZákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrechZákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůZákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně z. č. 634/2004Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeníchZákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmůZákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerstvíZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilostiZákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucíchZákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republikyZákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)Zákon č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonůZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonůZákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnostiZákon č. 179/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb.Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkovýchZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (zákon o dobrovolnické službě)Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podnikuZákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech)Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonůZákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republikyZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysíláníZákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozuZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíchZákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonůZákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidelZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazíchZákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonůZákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republikyZákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci právZákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladechZákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonůZákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonůZákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetkuZákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchZákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacíchZákon č. 85/1996 Sb., o advokaciiZákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonůZákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické služběZákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacíchZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravěZákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnotyZákon č. 318/1993 Sb., kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřaduZákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobodZákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republikyZákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývojeZákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cenZákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osobyZákon č. 526/1990 Sb., o cenáchZákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osobyZákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivdZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraněZákon č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářstvíDekret č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovyDekret č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národaNařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisůNařízení vlády č. 292/2022 Sb., o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisůNařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechniceNařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnostiNařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnostNařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebamiNařízení vlády č. 178/2021 Sb., o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaciNařízení vlády č. 154/2021 Sb., ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálůNařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budovNařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkouNařízení vlády č. 266/2010 Sb., o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničíNařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrůNařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trhNařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informacíNařízení vlády č. 33/2004 Sb., kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavbyNařízení vlády č. 369/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídekNařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytůNařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířatNařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvyVyhláška č. 109/2023 Sb., o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služebVyhláška č. 409/2022 Sb., o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikaceVyhláška č. 380/2022 Sb., o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušeníVyhláška č. 182/2022 Sb., o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální službyVyhláška č. 58/2022 Sb., o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetuVyhláška č. 52/2022 Sb., o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikacíVyhláška č. 51/2022 Sb., o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojeníVyhláška č. 529/2021 Sb., o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhraduVyhláška č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních herVyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonůVyhláška č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computinguVyhláška č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné mociVyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021Vyhláška č. 582/2020 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástrojeVyhláška č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotáchVyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendyVyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařůVyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správyVyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemiiVyhláška č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu datVyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilostiVyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidelVyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidelVyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařůVyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní službyVyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametryVyhláška č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnostiVyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shodyVyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázekVyhláška č. 28/2016 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazuVyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacíchVyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášekVyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidelVyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchVyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériíchVyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republikyVyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraníchVyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republikyVyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětíVyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péčeVyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové službyVyhláška č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu službyVyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnostiVyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilostiVyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostíVyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránekVyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentůVyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzůVyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidelVyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidičeVyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systémuVyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravěVyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto pracíVyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidelVyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmeníVyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředkůVyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonůVyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvodyVyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakostiVyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažnýchVyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obaluVyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůziVyhláška č. 79/2003 Sb., o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státuVyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehodVyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičůVyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdravíVyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravěVyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladůVyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravuVyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacíchVyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestáchVyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaceVyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušninVyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušninVyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)Vyhláška č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnostiVyhláška č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycíchVyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v ciziněVyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946Usnesení vlády č. 438/2021 Sb., k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní AfrikyUsnesení vlády č. 436/2021 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavuUsnesení vlády č. 435/2021 Sb., o přijetí krizového opatřeníUsnesení vlády č. 434/2021 Sb. (vyhlášení nouzového stavu)Usnesení vlády č. 96/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021Usnesení vlády č. 471/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2Usnesení vlády č. 439/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2Usnesení vlády č. 425/2020 Sb., o přijetí krizového opatřeníUsnesení vlády č. 275/2020, o přijetí krizového opatření (k datovým schránkám)Usnesení vlády č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnůUsnesení Poslanecké sněmovny č. 113/2022 Sb., o ukončení stavu pandemické pohotovostiStandard čj. MF-30513/2016/3402-12, k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hráchRozhodnutí prezidenta republiky č. 144/1993 Sb., o sjednávání mezinárodních smluvÚmluva č. 182, o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práceÚmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželstvíNález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.Sdělení, pokyny, opatřeníSdělení č. 62/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)Sdělení č. 28/2010 Sb. m. s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/1983 Sb., č. 54/1998 Sb., č. 92/2000 Sb. m. s. a č. 64/2004 Sb. m. s. o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)Sdělení č. 180/2009 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní bytSdělení č. 214/2008 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlSdělení čj. 11/20 471/2007-111, k vyhlášce č. 16/2001 Sb.Sdělení č. 333/2006 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, ...Sdělení č. 91/2005 Sb. m. s.Sdělení č. 52/2004 Sb., k zákonu č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávekSdělení č. 10/2004 Sb. m. s., dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o zřízení Národního fonduSdělení č. 589/2002 Sb., o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)Sdělení č. 141/2001 Sb. m. s., Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětíSdělení č. 54/2001 Sb. m. s., Evropská úmluva o výkonu práv dětíSdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb.m.s.Sdělení č. 43/2000 Sb. m. s., ÚMLUVA o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojeníSdělení č. 282/85 140/1998 o postupu při zavedení jednotné evropské měnySdělení č. 34/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětíSdělení č. 169/1991 Sb., Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právechSdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítětePokyn D-293, k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobamiVýměr MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenamiVýměr č. 04/2000 (čj. 16/8 379/195/2000), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních pracíSměrnice čj. MF-929/2017/3404-9, o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hráchNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.